รายละเอียดผู้จำหน่าย (หน้าต่าง ID-176)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: รายละเอียดผู้จำหน่าย

ลักษณะ: การจัดการรายละเอียดผู้จำหน่าย

ช่วย: หน้าจอ รายละเอียดผู้จำหน่าย อนุญาตให้คุณแสดงผลและการจัดการสินค้าทั้งหมดสำหรับผู้จำหน่ายที่ถูกเลือกTAB: ผู้จำหน่าย

ลักษณะ: ผู้จำหน่าย


ช่วย The Vendor Tab displays the Vendors. A Vendor is selected and all products for that Vendor will be displayed.


ไฟล์:รายละเอียดผู้จำหน่าย - ผู้จำหน่าย - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Business Partner Group กลุ่มบริษัทคู่ค้า รหัสกลุ่มบริษัทคู่ค้า กลุ่มบริษัทคู่ค้า ให้วิธีของการกำหนดค่าปริยายที่จะใช้กับบริษัทคู่ค้า C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Open Balance ยอดคงค้าง จำนวนเงินยอดคงค้างทั้งหมดในสกุลเงินของบัญชีหลัก จำนวนเงินยอดคงค้าง คือจำนวนเงินยอดคงค้างจากการคำนวนค่าสินค้าสำหรับกิจกรรมของลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้า ถ้ายอดคงเหลือต่ำกว่าศูนย์, เราเป็นหนี้บริษัทคู่ค้า จำนวนเงินนี้จะถูกใช้สำหรับการบริหารเครดิต

การจัดสรรใบแจ้งหนี้และการจ่ายเงินจะเป็นตัวกำหนดยอดคงค้าง (หมายความว่า ไม่ใช่ใบสั่งสินค้าหรือการจ่ายเงิน)

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: รายละเอียด สินค้า

ลักษณะ: รายละเอียดสินค้า


ช่วย The Product Details Tab allows you to display and maintain all products for a selected Vendor.


ไฟล์:รายละเอียดผู้จำหน่าย - รายละเอียด สินค้า - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quality Rating ระดับคุณภาพ วิธีวัดคุณภาพผู้จำหน่าย ระดับคุณภาพ แสดงวิธีที่ผู้จำหน่ายจะถูกวัดคุณภาพ (หมายเลขสูงกว่า = คุณภาพสูงกว่า) QualityRating
numeric
Integer
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current vendor ผู้จำหน่ายปัจจุบัน ใช้ผู้จำหน่ายสำหรับการกำหนดราคาและการเติมสินค้าเข้าสต๊อค ผู้จำหน่ายปัจจุบัน เป็นการระบุราคาที่ใช้และสินค้าที่จะสั่งซื้อใหม่จะเป็นของผู้จำหน่ายนี้ IsCurrentVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
UPC/EAN UPC/EAN บาร์โค้ด (Universal Product Code หรือ European Article Number) ใช้ฟิลด์นี้เพื่อใส่บาร์โค้ดสำหรับสินค้าในรูปแบบบาร์โค้ดใดๆก็ได้ (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET และ FIM, MSI/Plessey, และ Pharmacode) UPC
character varying(20)
String
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price ราคาปลีก ราคาปลีก ราคาปลีก คือราคาขายปลีกอย่างเป็นทางการในหน่วยเงินตามเอกสาร PriceList
numeric
Costs+Prices
Price effective วันที่ราคามีผล วันที่มีผลของราคา วันที่ราคามีผล แสดงวันที่ที่ใช้ราคานี้ได้ อันนี้อนุญาตให้คุณใส่ราคาอนาคตสำหรับสินค้าซึ่งจะมีผลเมื่อถึงเวลา PriceEffective
timestamp without time zone
Date
PO Price ราคาสั่งซื้อ ราคาตามใบสั่งซื้อ ราคาสั่งซื้อ แสดงราคาสำหรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ PricePO
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount จำนวนเงินค่าภักดี (รวม) จำนวนเงินสำหรับลิขสิทธิ์, เป็นต้น null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Last PO Price ราคาสั่งซื้อล่าสุด ราคาสินค้าตามใบสั่งซื้อล่าสุด ราคาสั่งซื้อล่าสุด แสดงราคาจ่ายตรั้งสุดท้าย (ตามใบสั่งซื้อ) สำหรับสินค้านี้ PriceLastPO
numeric
Costs+Prices
Last Invoice Price ราคาแจ้งหนี้ล่าสุด ราคาสินค้าตามใบแจ้งหนี้ล่าสุด ราคาแจ้งหนี้ล่าสุด แสดงราคาล่าสุดที่ถูกจ่าย (ตามใบแจ้งหนี้) สำหรับค่าสินค้านี้ PriceLastInv
numeric
Costs+Prices
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Minimum Order Qty จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำในหน่วยวัด จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ แสดงจำนวนขั้นต่ำของสินค้านี้ที่จะสั่งซื้อได้ Order_Min
numeric
Quantity
Order Pack Qty จำนวนสั่งแพ็ค ขนาดสั่งเป็นแพ็คในหน่วยวัด (เช่น สั่งชุด 5 หน่วย) จำนวนสั่งแพ็ค แสดงจำนวนหน่วยในแต่ละแพ็คของสินค้านี้ Order_Pack
numeric
Quantity
Promised Delivery Time เวลาสัญญาส่งมอบ จำนวนวันสัญญาระหว่างสั่งสินค้าและส่งมอบ เวลาสัญญาส่งมอบ แสดงจำนวนวันระหว่างวันที่สั่งสินค้าและวันที่ที่สัญญาจะส่งมอบ DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Actual Delivery Time เวลาส่งมอบจริง จำนวนวันจริงระหว่างวันสั่งสินค้ากับวันที่ส่งสินค้า เวลาส่งมอบจริง แสดงจำนวนวันที่คาบเกี่ยวระหว่างวันที่ออกใบสั่งสินค้ากับวันที่ส่งมอบสินค้าตามใบสั่งสินค้านั้น DeliveryTime_Actual
numeric(10)
Integer
Cost per Order ต้นทุนต่อใบสั่งสินค้า ต้นทุนคงที่ต่อใบสั่งสินค้า ต้นทุนต่อใบสั่งสินค้า เป็นการระบุค่าธรรมเนียมคงที่ที่เกิดขึ้นเมื่อได้ออกใบสั่งซื่อสินค้านี้ CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Partner Product Key รหัสสินค้าบริษัทคู่ค้า รหัสสินค้าของบริษัทคู่ค้า รหัสสินค้าบริษัทคู่ค้า คือหมายเลขที่บริษัทคู่ค้าใช้สำหรับสินค้านี้ VendorProductNo
character varying(40) NOT NULL
String
Partner Category ประเภทบริษัทคู่ค้า กลุ่มสินค้าของบริษัทคู่ค้า ประเภทบริษัทคู่ค้า แสดง ประเภทที่บริษัทคู่ค้าใช้กับสินค้านี้ VendorCategory
character(30)
String
Manufacturer ผู้ผลิต ผู้ผลิตสินค้า ผู้ผลิตสินค้า (ถูกใช้เมื่อต่างไปจาก บริษัทคู่ค้า/ผู้จำหน่ายสินค้า) Manufacturer
character(30)
String
Discontinued เลิกผลิตแลัว สินค้านี้ไม่มีอีกต่อไป เลือก เลิกผลิตแลัว แสดงสินค้าที่เลิกผลิตแลัว Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา