นำเข้าเอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (หน้าต่าง ID-277)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: นำเข้าเอกสารสรุปรายการเดินบัญชี

ลักษณะ: นำเข้าเอกสารสรุปรายการเดินบัญชี

ช่วย: nullTAB: เอกสารสรุป รายการเดินบัญชี

ลักษณะ: นำเข้าเอกสารสรุปรายการเดินบัญชี


ช่วย null


ไฟล์:นำเข้าเอกสารสรุปรายการเดินบัญชี - เอกสารสรุป รายการเดินบัญชี - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1)
Yes-No
Import Bank Statement นำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร นำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร null I_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported นำเข้าแล้ว การนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้วหรือยัง เลือก นำเข้าแล้ว เป็นการระบุว่าการนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Statement ใบแจ้งรายการเดินบัญชี ใบแจ้งรายการเดินบัญชีของบัญชี ใบแจ้งรายการเดินบัญชี แสดงใบแจ้งรายการเดินบัญชีที่จำเพาะหนึ่งสำหรับคาบเวลาที่กำหนด ใบแจ้งยอดนั้นแสดงรายการธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น C_BankStatement_ID
numeric(10)
Search
Bank statement line รายการแจ้งรายการเดินบัญชี รายการบนใบแจ้งยอดจากธนาคารนี้ รายการแจ้งรายการเดินบัญชี แสดงรายการธุรกรรมที่จำเพาะเจาะจงหนึ่งๆ (การจ่ายเงิน, การถอนเงิน, ค่าธรรมเนียม) สำหรับช่วงเวลาที่กำหนดที่ธนาคารนี้ C_BankStatementLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message ข้อความการนำเข้าผิดพลาด ข้อความต่างๆถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการนำเข้า ข้อความการนำเข้าผิดพลาด แสดงข้อความผิดพลาดใดๆที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการนำเข้า I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Routing No หมายเลขเส้นทาง หมายเลขเส้นทางธนาคาร หมายเลขเส้นทางธนาคาร (หมายเลข ABA) แสดงธนาคารนิติบุคคลหนึ่งๆ มันถูกใช้ในการเดินตามเส้นทางของ เช็คและธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิค RoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No เลขบัญชีธนาคาร เลขบัญชีธนาคาร null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account บัญชีธนาคาร บัญชีที่ธนาคาร บัญชีธนาคาร แสดงบัญชีที่ธนาคารนี้ C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Statement date วันที่แจ้งยอด วันที่ของใบแจ้งยอด ฟิลด์ วันที่แจ้งยอด ให้นิยามวันที่ของใบแจ้งยอดที่กำลังถูกประมวลผล StatementDate
timestamp without time zone
Date
Line No บรรทัดที่ บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย Line
numeric(10)
Integer
Reference No หมายเลขอ้างอิง หมายเลขลูกค้า หรือ ผู้จำหน่ายของคุณ ที่ที่ทำการของบริษัทคู่ค้านั้นๆ หมายเลขอ้างอิง สามารถพิมพ์ลงบนใบสั่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ เพื่อทำให้ บริษัทคู่ค้าของคุณสามารถบ่งชี้ข้อมูลของคุณได้เร็วขึ้น ReferenceNo
character varying(40)
String
Line Description รายละเอียดรายการ รายละเอียดของรายการ null LineDescription
character varying(255)
String
Statement Line Date วันที่รายการแจ้งยอด วันที่ของรายการแจ้งยอด null StatementLineDate
timestamp without time zone
Date
Account Date วันที่บัญชี วันที่ทำบัญชี วันที่บัญชี แสดงวันที่ที่ใช้ในข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นจากเอกสารนี้ DateAcct
timestamp without time zone
Date
Effective date วันที่ยังผล วันที่เมื่อมีเงินใช้ได้ วันที่ยังผล แสดงวันที่ซึ่งเงินจากธนาคารมีให้ใช้ได้ ValutaDate
timestamp without time zone
Date
Reversal ย้อนคืน รายการนี้เป็นการย้อนคืนธุรกรรม เลือก แสดงว่ารายการนี้การย้อนคืนก่อนธุรกรรม IsReversal
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code รหัสสกุลเงิน ISO รหัสสกุลเงิน ISO 4217 ดูรายละเอียด - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Amount จำนวนเงินธุรกรรม จำนวนเงินของการทำธุรกรรม จำนวนเงินธุรกรรม แสดงจำนวนเงินสำหรับธุรกรรมรายการหนึ่งๆ TrxAmt
numeric
Amount
Statement amount จำนวนเงินใบแจ้งยอด จำนวนเงินใบแจ้งยอด จำนวนเงินใบแจ้งยอด แสดงจำนวนเงินของหนึ่งรายการในใบแจ้งยอด StmtAmt
numeric
Amount
Charge Name ชื่อค่าธรรมเนียม ชื่อของค่าธรรมเนียม null ChargeName
character varying(60)
String
Charge ค่าธรรมเนียม เอกสารค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม เป็นการระบุชนิดของค่าธรรมเนียม (จัดการ, จัดส่ง, จัดเก็บ) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount จำนวนเงินดอกเบี้ย จำนวนเงินดอกเบี้ย จำนวนเงินดอกเบี้ย แสดงดอกเบี้ยใดๆที่ถูกคิดหรือได้รับตามเอกสารแจ้งรายการเดินบัญชี InterestAmt
numeric
Amount
Charge amount จำนวนเงินค่าธรรมเนียม จำนวนเงินค่าธรรมเนียม จำนวนเงินค่าธรรมเนียม แสดงจำนวนเงินสำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ChargeAmt
numeric
Amount
Memo บันทึก ข้อความบันทึกช่วยจำ null Memo
character varying(255)
String
Business Partner Key ค่าหลักบริษัทคู่ค้า ค่าหลักของบริษัทคู่ค้า null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No เลขที่เอกสารแจ้งหนี้ เลขที่เอกสารของใบแจ้งหนี้ null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice ใบแจ้งหนี้ ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Document No เลขที่เอกสารจ่ายเงิน เลขที่เอกสารของการจ่ายเงิน null PaymentDocumentNo
character varying(30)
String
Payment การจ่ายเงิน เป็นการระบุการจ่ายเงิน การจ่ายเงิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของการจ่ายเงินนี้ C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Type ประเภทธุรกรรม ประเภทของธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต ประเภทธุรกรรม แสดงชนิดของธุรกรรมที่จะส่งให้บริษัทบัตรเครดิต TrxType
character varying(20)
List
Match Bank Statement จับคู่ใบแจ้งยอดธนาคาร จับคู่ข้อมูลในใบแจ้งยอดธนาคาร กับบริษัทคู่ค้าธุรกิจ, ใบแจ้งหนี้และการจ่ายเงิน null MatchStatement
character(1)
Button
Import Bank Statement นำเข้าเอกสารสรุปยอดธนาคาร นำเข้าเอกสารสรุปยอดธนาคาร พารามิเตอร์ต่างๆจะเป็นค่าปริยายสำหรับระเบียนที่มีค่าเป็น null, ข้อมูลที่นำเข้าไปจะไม่ถูกเขียนทับข้อมูลใดๆเลย Processing
character(1)
Button
Create Payment สร้างการจ่ายเงิน สร้างการจ่ายเงิน จากข้อมูลใบแจ้งยอดธนาคาร null CreatePayment
character(1)
Button
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1)
Yes-No
EFT Statement Reference อ้างอิงเอกสารแจ้งยอด EFT อ้างอิงเอกสารแจ้งยอดเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date วันที่เอกสารแจ้งยอด EFT วันที่เอกสารแจ้งยอดเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
EFT Trx ID รหัสธุรกรรม EFT รหัสธุรกรรมเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type ชนิดธุรกรรม EFT ชนิดธุรกรรมเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No หมายเลขเช็ค EFT หมายเลขเช็คเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference อ้างอิง EFT อ้างอิงเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo บันทึกช่วยจำ EFT บันทึกช่วยจำเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee ผู้รับเงิน EFT ข้อมูลผู้รับเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account บัญชีผู้รับเงิน EFT ข้อมูลบัญชีผู้รับเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date วันที่รายการแจ้งยอด EFT วันที่รายการแจ้งยอดเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date วันที่ยังผล EFT วันที่กำหนดค่า (ยังผล) เงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency สกุลเงิน EFT สกุลเงินสำหรับเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount จำนวนเงิน EFT จำนวนเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา