Δέντρο μενού του διαχειριστή πελάτη

Από iDempiere el
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


System Admin

Icon mOpen.png System Admin
Icon mOpen.png Γενικοί Κανόνες
Icon mOpen.png Κανόνες Συστήματος' - Γενικοί Κανόνες Συστήματος
Icon mProcess.png Synchronize Doc Translation - Synchronize Document Translation
Icon mWindow.png Μενού - Συντηρήστε το Μενού
Icon mWindow.png Δέντρο - Ρύθμιση Ορισμού Δέντρου
Icon mWindow.png Συντήρηση Δέντρου - Συντήρηση Δέντρων
Icon mWindow.png Εργασία - Συντηρήστε τις Εργασίες
Icon mWindow.png Εικόνα Συστήματος - Συντηρήστε Εικόνες και Εικονίδια
Icon mWindow.png Μήνυμα σφάλματος - Παρουσίαση Μηνυμάτων Σφάλματος
Icon mWindow.png Ειδοποίηση - Προβολή Ειδοποιήσεων Συστήματος
Icon mWindow.png Χώρα, Νομός και Πόλη - Συντηρήστε Χώρες, Νομούς και Πόλεις
Icon mWindow.png System Configurator
Icon mOpen.png Ασφάλεια
Icon mWindow.png Χρήστης - Συντηρήστε τους Χρήστες του συστήματος
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png Ρόλος - Συντηρήστε τις Ευθύνες Χρηστών
Icon mProcess.png Role Access Update - Update the access rights of a role or roles of a client
Icon mProcess.png Copy Role - Copy Role
Icon mWindow.png Πρόσβαση Δεδομένων Ρόλου - Συντήρηση Κανόνων Πρόσβασης στα Δεδομένα
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png Έλεγχος Πρόσβασης - Έλεγχος Πρόσβασης σε δεδομένα ή πόρους
Icon mWindow.png Έλεγχος Συνεδρίας - Έλεγχος των Συνεδριών Χρηστών
Icon mWindow.png Έλεγχος Επεξεργασίας - Έλεγχος χρήσης επεξεργασίας
Icon mWindow.png Έλεγχος Αλλαγής - Έλεγχος των αλλαγών στα δεδομένα
Icon mWindow.png Προβολή αρχείων - Προβολή των αυτόματα αρχειοθετημένων παραστατικών
Icon mOpen.png Διακομιστής' - Συντήρηση Διακομιστή Adempiere
Icon mWindow.png Προγραμματιστής χρόνου - Συντήρηση Προγραμματισμού Επεξεργασιών και των αρχείων καταγραφής
Icon mWindow.png Επεξεργαστής Αιτήματος - Όρισμός Επεξεργαστών Αιτήματος
Icon mWindow.png Επεξεργαστής Ειδοποίησης - Συντήρηση του Επεξεργαστή/Διακομιστή Ειδοποίησης και των Αρχείων Καταγραφής
Icon mWindow.png Επεξεργαστής Ροής Εργασιών - Συντήρηση του Επεξεργαστή Ροής Εργασιών και των αρχείων καταγραφής
Icon mWindow.png Επεξεργαστής Λογιστικής - Συντήρηση του Επεξεργαστή Λογιστικής και των Αρχείων Καταγραφής
Icon mProcess.png Request EMail Processor
Icon mOpen.png Ροή Εργασιών' - Adempiere Workflow
Icon mWindow.png Υπεύθυνος Ροής Εργασιών - Υπεύθυνος για την Εκτέλεση της Ροής Εργασιών
Icon mWindow.png Ροή Εργασιών - Συντηρήστε τη Ροή Εργασιών
Icon mWindow.png Επεξεργαστής Ροής Εργασίας - Επεξεργασία ροών εργασίας
Icon mProcess.png Workflow to Client - Move custom workflow elements to the current client
Icon mWindow.png Δραστηριότητες Ροής Εργασιών (Όλες) - Παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων Ροής Εργασιών
Icon mWindow.png Δραστηριότητες ροών εργασίας - Οι ενεργές δραστηριότητες ροών εργασίας μου
Icon mWindow.png Επεξεργασία Ροής Εργασιών - Παρακολούθηση Ροής Εργασιών
Icon mOpen.png Εκτύπωση' - Ορισμός Εκτύπωσης
Icon mWindow.png Χαρτί Εκτύπωσης - Καθορισμός Χαρτιού Εκτύπωσης
Icon mWindow.png Χρώμα Εκτύπωσης - Συντήρηση του Χρώματος Εκτύπωσης
Icon mWindow.png Γραμματοσειρά Εκτύπωσης - Συντήρηση της Γραμματοσειράς Εκτύπωσης
Icon mWindow.png Μορφή Εκτύπωσης Πίνακα - Ορίστε την Μορφή του Πίνακα μιας Αναφοράς
Icon mWindow.png Μορφή εκτύπωσης - Συντήρηση της Μορφής Εκτύπωσης
Icon mReport.png Print Format Detail - Print Format Detail Report
Icon mWindow.png Μορφή εκτύπωσης - Συντηρήστε τα Έντυπα Εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται (Τιμολόγια, Επιταγές, ..)
Icon mWindow.png Εκτυπωτής ετικετών - Διατηρήστε τον Ορισμό Εκτυπωτή Ετικέτας
Icon mWindow.png Εκτύπωση Ετικέτας - Φόρμα Εκτυπώσιμης Ετικέτας
Icon mOpen.png CollaborationCollaboration and Content Management
Icon mWindow.png Chat Type - Maintain Chat Types
Icon mWindow.png View Chat - View discussions / chats
Icon mProcess.png Cache Reset - Reset Cache of the System ** Close all Windows before proceeding **
Icon mOpen.png Κανόνες Πελάτη/Εταιρίας' - Συντηρήστε τους Κανόνες Πελάτη/Εταιρίας
Icon mWorkFlow.png Αναθεώρησης Αρχικής Οργάνωσης Πελάτη - Αναθεώρηση οργάνωσης επιπέδου συστήματος ενός νέου Πελάτη
Icon mWindow.png Setup Wizard
Icon mWindow.png Εταιρία - Συντηρήστε τις Εταιρίες/τους Πελάτες
Icon mWindow.png Διαδικτυακό Κατάστημα - Ορισμός Διαδικτυακού Καταστήματος
Icon mWindow.png Συγχώνευση Οντοτήτων - Συγχώνευση Από Οντότητα σε Σε Οντότητα - Διαγραφή Από
Icon mWindow.png ASP Subscribed Modules
Icon mOpen.png Κανόνες Τμήματος
Icon mWindow.png Τμήμα - Συντηρήστε τα Τμήματα
Icon mWindow.png Dashboard Content Edit
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png Τράπεζα - Ρύθμιση Τράπεζας
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mWindow.png Αντιπαραβολή Παραστατικού Τράπεζας - Αλγόριθμος για να αντιπαραβάλει πληροφορίες παραστατικού τράπεζας σε συναλλασσόμενους, τιμολόγια και πληρωμές
Icon mWindow.png Ταμείο - Ρύθμιση Ταμείου
Icon mWindow.png Επαναλαμβανόμενα - Επαναλαμβανόμενο Έγγραφο
Icon mOpen.png Δεδομένα' - Συντηρήστε Δεδομένα
Icon mOpen.png Βοήθημα
Icon mWindow.png Συνημμένο - Συντηρήστε τα Συνημμένα
Icon mWindow.png Τοποθεσία - Συντηρήστε τη Διεύθυνση της Τοποθεσίας
Icon mWindow.png Προτίμηση - Συντηρήστε την Οργάνωση της Εφαρμογής Πελάτη Συστήματος και τις Προτιμήσεις Χρήστη
Icon mWindow.png My Unprocessed Documents - My Unprocessed Documents
Icon mWindow.png Unprocessed Documents (All) - Unprocessed Documents (All)
Icon mOpen.png Εισαγωγή Δεδομένων
Icon mWindow.png Μορφότυπος Φορτωτή Εισαγωγής - Ρύθμιση Μορφότυπου Φορτωτή Εισαγωγής
Icon mWindow.png Φορτωτής Αρχείων Εισαγωγής - Φόρτωσε επίπεδα Αρχεία σε πίνακες εισαγωγής
Icon mWindow.png Εισαγωγή Συναλλασσόμενου - Εισαγωγή Συναλλασσόμενου
Icon mWindow.png Εισαγωγή Προϊόντων - Εισαγωγή Προϊόντων
Icon mWindow.png Import Price List - Import Price Lists
Icon mWindow.png Εισαγωγή Λογαριασμού - Εισαγωγή Τιμών Λογαριασμού ΓΛΣ
Icon mWindow.png Εισαγωγή Συνόλου Γραμμής Αναφοράς - Εισαγωγή Συνόλου Γραμμών Αναφοράς
Icon mWindow.png Εισαγωγή Αποθέματος - Εισαγωγή Συναλλαγών Αποθέματος
Icon mWindow.png Import Inventory Move - This window allow import Inventory Move transaction
Icon mWindow.png Εισαγωγή Παραγγελίας - Εισαγωγή Παραγγελιών
Icon mWindow.png Εισαγωγή Τιμολογίου - Εισαγωγή Τιμολογίων
Icon mWindow.png Εισαγωγή Επιβεβαιώσεων - Εισαγωγή Γραμμών Επιβεβαίωσης Παραλαβής/Αποστολής
Icon mWindow.png Εισαγωγή Ισοτιμίας Συναλλάγματος - Εισαγωγή Ισοτιμίας Συναλλάγματος
Icon mWindow.png Import Payroll Movement - Import Payroll Movement
Icon mWindow.png Εισαγωγή Ημερολογίου ΓΚ - Εισαγωγή Ημερολογίου Γενικού Καθολικού
Icon mWindow.png Εισαγωγή Πληρωμής - Εισαγωγή Πληρωμών
Icon mProcess.png Load Bank Statement - Load Bank Statement
Icon mWindow.png Εισαγωγή Παραστατικού Τράπεζας - Εισάγετε Παραστατικά Τράπεζας
Icon mProcess.png Delete Import - Delete all data in Import Table
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Setup of data replication
Icon mWindow.png Στρατηγική Αναπαραγωγής - Συντήρηση της Στρατηγικής Αναπαραγωγής Δεδομένων
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png Export Format Generator - Create multiple Export Format based in a Window
Icon mProcess.png Test Export Model - Test Export of XML files
Icon mProcess.png Test Import Model - Test Import of XML files
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png Έκθεση Θέματος Συστήματος - Έκθεση Θεμάτων Συστήματος που δημιουργήθηκαν αυτόματα ή καταχωρήθηκαν χειροκίνηταΛεξικό Εφαρμογής

Icon mOpen.png Λεξικό Εφαρμογής' - Συντήρηση Λεξικού Εφαρμογής
Icon mWindow.png Παραμετροποίηση Παράθυρου - Ορισμός παραμετροποίησης του παράθυρου για το Ρόλο/Χρήστη
Icon mOpen.png Application Packaging' - Import and export packaging
Icon mWindow.png PackOut - Create a package - Package build Application
Icon mWindow.png PackIn - Import a package - Imports a package
Icon mWindow.png Packages Installed - List of packages installed
Icon mWindow.png Package Maintenance - Package installation history and maintenanceΣχέσεις Συνεργατών

Icon mOpen.png Σχέσεις Συνεργατών' - Διαχείριση Σχέσεων Πελατών και Συνεργατών
Icon mOpen.png Κανόνες Συναλλασσομένων
Icon mWorkFlow.png Οργάνωση Συναλλασσομένων - Οργανώστε τους Συναλλασσομένους
Icon mWindow.png Ομάδα Συναλλασσόμενων - Ρύθμιση Ομάδων Συναλλασσόμενων
Icon mWindow.png Χαιρετισμός - Ρύθμιση Χαιρετισμών
Icon mWindow.png Όρος Πληρωμής - Ρύθμιση Όρων Πληρωμής
Icon mWindow.png Προγραμματισμός Τιμολογίου - Ρύθμιση Προγραμματισμού Τιμολογίων
Icon mWindow.png Υπενθυμίσεις Πληρωμής - Ρύθμιση Υπενθυμίσεων Πληρωμής
Icon mWindow.png Συναλλασσόμενος - Συντηρήστε τους Συναλλασσόμενους
Icon mWindow.png Πληροφορίες Συναλλασσόμενου - Πληροφορίες Παραστατικού από Συναλλασσόμενους
Icon mReport.png Business Partner Detail - Business Partner Detail Report
Icon mReport.png Business Partner Open - Business Partner Open Amount
Icon mProcess.png Validate Business Partner - Check data consistency of Business Partner
Icon mProcess.png Business Partner Organization - Set and verify Organization ownership of Business Partners
Icon mWindow.png Αναγνώριση Εσόδων - Κανόνες Αναγνώρισης Εσόδων
Icon mProcess.png UnLink Business Partner Org - UnLink Business Partner from an Organization
Icon mWindow.png Θέση - Διαχείριση Θέσεων Εργασίας
Icon mWindow.png Κατηγορία Θέσης - Διαχείριση Κατηγοριών Θέσης Εργασίας
Icon mOpen.png Υπηρεσία' - Ρύθμιση Υπηρεσιών
Icon mWindow.png Πόρος - Συντήρηση Πόρων
Icon mWindow.png Τύπος Χρόνου - Συντήρηση του Τύπου Καταγραφής Χρόνου
Icon mWindow.png Είδος Δαπάνης - Συντηρήστε τους τύπους αναφορών για Είδη Δαπάνης
Icon mWindow.png Αναφορά Δαπάνης - Αναφορά Χρόνου και Δαπανών
Icon mWindow.png Δαπάνες (προς τιμολόγηση) - Προβολή δαπανών και χρεώσων που δεν έχουν τιμολογηθεί σε πελάτες
Icon mProcess.png Create Sales Orders from Expense - Create Sales Orders for Customers from Expense Reports
Icon mWindow.png Δαπάνες (μη αποζημιωμένες) - Πρόβαλε Δαπάνες και Χρεώσεις που δεν αποζημιώθηκαν
Icon mProcess.png Create AP Expense Invoices - Create AP Invoices from Expenses to be paid to employees
Icon mOpen.png Αίτημα
Icon mWorkFlow.png Ρύθμιση Αιτήματος - Οργανώστε τον πελάτη που θα επεξεργαστεί τα αιτήματα
Icon mWindow.png Είδος Αιτήματος - Συντήρηση Ειδών Αιτήματος
Icon mWindow.png Ομάδα Αιτήματος - Διαχείριση Ομάδων Αιτήματος
Icon mWindow.png Κατηγορία Αιτήματος - Διαχείριση Κατηγοριών Αιτήματος
Icon mWindow.png Επίλυση Αιτήματος - Διαχείριση Επιλύσεων Αιτημάτων
Icon mWindow.png Κατάσταση Αιτήματος - Διαχείριση Κατάστασης Αιτήματος
Icon mWindow.png Πρότυπη Απάντηση Αιτήματος - Διαχείριση Πρότυπης Απάντησης Αιτήματος
Icon mWindow.png Αιτήματα (Όλα) - Προβολή και εργασία σε όλα τα αιτήματα
Icon mProcess.png Invoice Requests - Create Invoice for Requests
Icon mProcess.png Reopen Request - Reopen closed requests
Icon mWindow.png Τομέας Ενδιαφέροντος - Τομέας ή Θέμα Ενδιαφέροντος
Icon mWindow.png Αίτημα - Επεξεργαστείτε τα αιτήματά σας
Icon mWindow.png Πληροφορίες Αντιπροσώπου Πωλήσεων - Πληροφορίες Εταιρικού Αντιπροσώπου (Αντιπροσώπου Πωλήσεων)
Icon mWindow.png Πρότυπο Επιστολής - Συντηρήστε το Πρότυπο Επιστολής
Icon mProcess.png Send Mail Text - Send EMails to active subscribers of an Interest Area OR a Business Partner Group from a selected UserΠροσφορά έως Τιμολόγιο

Icon mOpen.png Προσφορά έως Τιμολόγιο
Icon mOpen.png Πωλήσεις και ΜάρκετινγκΠωλήσεις και Μάρκετινγκ
Icon mWorkFlow.png Ρύθμιση Πωλήσεων - Οργανώστε τις Πωλήσεις
Icon mWindow.png Περιοχή Πωλήσεων - Ρύθμιση Περιοχών Πωλήσεων
Icon mWindow.png Προμήθεια - Συντηρήστε τις Προμήθειες και τα Δικαιώματα
Icon mWindow.png Κύρωση Προμήθειας - Ελέγξτε και τροποποιήστε Προμήθειες
Icon mReport.png Commission Run Detail - Commission Run Detail Report
Icon mWindow.png Κανάλι Marketing - Ρύθμιση Καναλιών Marketing
Icon mWindow.png Εκστρατεία Marketing - Ρύθμιση Εκστρατίας Marketing
Icon mWindow.png Order Source
Icon mWindow.png POS Tender Type
Icon mOpen.png Παραγγελίες Πώλησης
Icon mWindow.png Παραγγελία Πώλησης - Εισάγωγή και αλλαγή παραγγελιών πωλήσεων
Icon mReport.png Order Detail - Order Detail Report
Icon mReport.png Open Orders - Open Order Report
Icon mReport.png Order Transactions - Sales Order Transaction Report
Icon mProcess.png Quote convert - Convert open Proposal or Quotation to Order
Icon mProcess.png RePrice Order/Invoice - Recalculate the price based on the latest price list version of an open order or invoice
Icon mProcess.png Generate PO from Sales Order - Create Purchase Order from Sales Orders
Icon mProcess.png Reopen Order - Open previously closed Order
Icon mProcess.png Order Batch Process - Process Orders in Batch
Icon mWindow.png Διάταξη πληκτρολογίου Σημείου Πώλησης - Διάταξη Λειτουργικών Πλήκτρων Σημείου Πώλησης
Icon mProcess.png POS Key Generate - Generate POS Keys from products.
Icon mWindow.png Τερματικό Σημείου Πώλησης - Διαχείριση του Τερματικού Σημείου Πώλησης
Icon mWindow.png Σημείο Πώλησης - Τερματικό Σημείου Πώλησης
Icon mWindow.png POS Payment
Icon mOpen.png Αποστολές
Icon mWindow.png Δημιουργία Αποστολών (χειροκίνητα) - Επιλογή Και Δημιουργία Αποστολών
Icon mProcess.png Generate Shipments - Generate and print Shipments from open Orders
Icon mWindow.png Αποστολή (Πελάτη) - Αποθέματα Αποστολών Πελάτη Επιστροφές Πελάτη
Icon mReport.png Shipment Details - Shipment Detail Information
Icon mWindow.png Συσκευασία - Συντηρήση των Συσκευασιών Αποστολής
Icon mOpen.png Τιμολόγια Πωλήσεων
Icon mWindow.png Δημιουργία Τιμολογίων (χειροκίνητα) - Επιλέξτε και δημιουργείστε τιμολόγια
Icon mProcess.png Generate Invoices - Generate and print Invoices from open Orders
Icon mWindow.png Τιμολόγιο (Πελάτη) - Καταχώρηση Τιμολογίου Πελάτη
Icon mWindow.png Προγραμματισμός Πληρωμής Τιμολογίου - Συντήρηση του Προγραμματισμού Πληρωμής Τιμολογίων
Icon mProcess.png Print Invoices - Print Invoices to paper or send PDF
Icon mOpen.png Έρευνα Τιμολογίου
Icon mReport.png Invoice Transactions (Acct) - Invoice Transactions by Accounting Date
Icon mReport.png Invoice Transactions (Doc) - Invoice Transactions by Invoice Date
Icon mReport.png Invoice Detail & Margin - Invoice (Line) Detail and Margin Report
Icon mReport.png Daily Invoice - Invoice Report per Day
Icon mReport.png Weekly Invoice - Invoice Report per Week
Icon mReport.png Weekly Invoice Prod Cat - Invoice Report by Product Category per Week
Icon mReport.png Monthly Invoice - Invoice Report per Month
Icon mReport.png Monthly Invoice Prod Cat - Invoice Report by Product Category per Month
Icon mReport.png Monthly Invoice Vendor - Invoice Report by Product Vendor per Month
Icon mReport.png Monthly Invoice Product - Invoice Report by Product per Month
Icon mReport.png Quarterly Invoice Customer by Vendor - Invoice Report by Customer and Product Vendor per Quarter
Icon mReport.png Quarterly Invoice Customer by Product - Invoice Report by Customer and Product Category per Quarter
Icon mReport.png Quarter Invoice Product - Invoice Report by Product per QuarterΑίτημα Αγοράς έως Τιμολόγιο

Icon mOpen.png Αίτημα Αγοράς έως Τιμολόγιο
Icon mWindow.png Θέμα Αιτήματος Προσφοράς - Συντήρηση των Θεμάτων Αιτημάτων Προσφοράς και Συνδρομητών
Icon mWindow.png Αίτημα Προσφοράς - Συντήρηση Αιτήματος Προσφοράς
Icon mWindow.png Απάντηση Αιτήματος Προσφοράς - Συντήρηση Απαντήσεων Αιτημάτων Προσφοράς
Icon mReport.png RfQ Unanswered - Outstanding RfQ Responses
Icon mReport.png RfQ Response - Detail RfQ Responses
Icon mWindow.png Αίτημα Αγοράς - Αίτημα Αγοράς Προϊόντος
Icon mProcess.png Create PO from Requisition - Create Purchase Orders from Requisitions
Icon mReport.png Open Requisitions - Detail Open Requisition Information
Icon mWindow.png Παραγγελία Αγοράς - Ρύθμιση Παραγγελιών Αγοράς
Icon mWindow.png Παραλαβή Υλικού - Αποστολές Προμηθευτών (Παραλαβές)
Icon mReport.png Material Receipt Details - Material Receipt Detail Information
Icon mWindow.png Τιμολόγιο (Προμηθευτή) - Καταχώρηση Τιμολογίου Προμηθευτή
Icon mWindow.png Παρτίδα Τιμολογίου - Παρτίδα Τιμολογίου Δαπάνης
Icon mWindow.png Αντιστοίχηση ΠΑ-Παραλαβών-Τιμολογίων - Αντιστοίχηση Παραγγελίας Αγοράς, Παραλαβής, Τιμολόγιου προμηθευτή
Icon mWindow.png Αντιστοιχισμένες Παραγγελίες Αγοράς - Πρόβαλε τις αντιστοιχισμένες Παραγγελίες Αγοράς
Icon mWindow.png Αντιστοιχισμένα Τιμολόγια - Προβάλετε τα Αντιστοιχισμένα ΤιμολόγιαReturns

Icon mOpen.png Returns
Icon mWindow.png Τύπος RMA - Τύποι Έγκρισης Επιστροφών Προϊόντων
Icon mWindow.png Customer Return - Customer Return (Receipts)
Icon mWindow.png Έγκριση Επιστροφής Υλικών (RMA) - Διαχείριση Εγκρίσεων Επιστροφής Υλικών
Icon mWindow.png Vendor RMA - Διαχείριση Εγκρίσεων Επιστροφής Υλικών
Icon mWindow.png Return to Vendor - Vendor ReturnsΑνοιχτά Θέματα

Icon mOpen.png Ανοιχτά Θέματα
Icon mReport.png Invoice Tax - Invoice Tax Reconciliation
Icon mReport.png Open Items - Open Item (Invoice) List
Icon mReport.png Aging - Aging Report
Icon mReport.png Invoice Not Realized Gain/Loss - Invoice Not Realized Gain & Loss Report
Icon mWindow.png Κύρωση Υπενθυμίσεων Πληρωμής - Συντήρηση Κυρώσεων Υπενθυμίσεων Πληρωμής
Icon mWindow.png Πληρωμή - Επεξεργασία Πληρωμών και Παραλαβών
Icon mReport.png Payment Details - Payment Detail Report
Icon mWindow.png Αντιστοίχηση Πληρωμής - Αντιστοίχηση Τιμολογίων Και Πληρωμών
Icon mWindow.png Προβολή Αντιστοίχησης - Προβάλλετε και Αντιστρέψτε Αντιστοιχήσεις
Icon mReport.png Allocation - Payment - Invoice - Allocation
Icon mReport.png UnAllocated Invoices - Invoices not allocated to Payments
Icon mReport.png UnAllocated Payments - Payments not allocated to Invoices
Icon mProcess.png Reset Allocation - Reset (delete) allocation of invoices to payments
Icon mProcess.png Receivables Write-Off - Write off open receivables
Icon mWindow.png Επιλογή Πληρωμής - Επιλέξτε Τιμολόγια για Πληρωμή
Icon mWindow.png Επιλογή Πληρωμής (χειροκίνητα) - Χειροκίνητη Επιλογή Πληρωμής
Icon mWindow.png Εκτύπωση/Εξαγωγή Πληρωμών - Εκτύπωσε ή εξήγαγε τις πληρωμές
Icon mWindow.png Παρτίδα Πληρωμών - Επεξεργασία Αναβαθμίσεων Πληρωμών για EFT
Icon mWindow.png Κατάσταση Κίνησης Τραπεζικού Λογαριασμού - Επεξεργασία Παραστατικών Τραπεζών
Icon mReport.png UnReconciled Payments - Payments not reconciled with Bank Statement
Icon mWindow.png Cash Plan
Icon mReport.png Cash Flow Report
Icon mProcess.png Bank Transfer - Bank Transfer let money tranfer between BanksΔιαχείριση Υλικών

Icon mOpen.png Διαχείριση Υλικών
Icon mOpen.png Κανόνες Διαχείρισης Υλικών
Icon mWorkFlow.png Ρύθμιση Προϊόντος - Ρύθμιση Προϊόντων
Icon mWindow.png Αποθήκη & Εντοπιστές - Ρύθμιση Αποθηκών και Εντοπιστών
Icon mProcess.png Warehouse Organization - Set and verify Organization ownership of Warehouse
Icon mWindow.png Μονάδα Μέτρησης - Συντηρήστε τη Μονάδα Μέτρησης
Icon mWindow.png Κατηγορία Προϊόντος - Ρύθμιση Κατηγοριών Προϊόντος
Icon mWindow.png Λεπτομέρειες Προμηθευτή - Ρύθμιση Λεπτομεριών Προμηθευτή
Icon mReport.png Vendor Selection - Products with more than one vendor
Icon mWindow.png Κατηγορία Μεταφορικών - Συντήρηση Κατηγορίας Μεταφορικών
Icon mWindow.png Προϊόν - Συντηρήστε τα Προϊόντα
Icon mProcess.png Product Organization - Set and verify Organization ownership of Products
Icon mWorkFlow.png Ρύθμιση Τιμοκαταλόγων - Ορίστε τους Τιμοκαταλόγους και τις Εκπτώσεις σας
Icon mWindow.png Σχήμα Τιμοκαταλόγου - Διαχείριση Σχήματος Τιμοκαταλόγου
Icon mWindow.png Τιμοκατάλογος - Ρύθμιση Τιμοκαταλόγου
Icon mWindow.png Έκπτωτικό Σχήμα - Συντηρήστε το εμπορικό Έκπτωτικό Σχήμα
Icon mWindow.png Μεταφορέας - Ρύθμιση Μεταφορέων
Icon mProcess.png Verify BOMs - Verify BOM Structures
Icon mWindow.png Promotion - Setup promotion rule
Icon mWindow.png Promotion Group - Grouping of product for promotion setup
Icon mOpen.png Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Icon mWindow.png Έλεγχος Παρτίδας - Έλεγχος Παρτίδας Προϊόντος
Icon mWindow.png Έλεγχος Σειριακού Αριθμού - Έλεγχος Σειριακού Αριθμού Προϊόντος
Icon mWindow.png Ιδιότητα - Ιδιότητα Προϊόντος
Icon mWindow.png Σετ Ιδιοτήτων - Συντήρηση Σετ Ιδιοτήτων Προϊόντος
Icon mWindow.png Οντότητα Σετ Χαρακτηριστικών - Προβολή και χρήση λεπτομέρειας Οντότητας Σετ Χαρακτηριστικών
Icon mWindow.png Παρτίδα - Ορισμός Παρτίδας Προϊόντος
Icon mWindow.png Πλέγμα Χαρακτηριστικών Προϊόντος - Διατηρήστε τα προϊόντα με χαρακτηριστικά σε ένα πλέγμα πίνακα
Icon mWindow.png Συναλλαγές Εμπορευμάτων - Συναλλαγές Εμπορευμάτων
Icon mReport.png Transaction Detail - Transaction Detail Report
Icon mReport.png Product Transaction Value - Product Transaction Value
Icon mReport.png Product Transaction Summary - Product Transaction Summary
Icon mWindow.png Κίνηση Αποθέματος - Κίνηση Αποθέματος
Icon mWindow.png Φυσικό Απόθεμα - Εισαγωγή Φυσικού Αποθέματος
Icon mWindow.png Απόθεμα Εσωτερικής Χρήσης - Καταχώρηση Εσωτερικής Χρήσης Αποθέματος
Icon mReport.png Replenish Report - Inventory Replenish Report
Icon mWindow.png Επιβεβαίωση Αποστολής/Παραλαβής - Επιβεβαίωση Δελτίου Αποστολής ή Παραλαβής Εμπορεύματος
Icon mReport.png Open Confirmations - Open Shipment or Receipt Confirmations
Icon mReport.png Open Confirmation Details - Open Shipment or Receipt Confirmation Details
Icon mReport.png Storage Detail - Storage Detail Report
Icon mReport.png Storage per Product
Icon mWindow.png Ανάλυση Σύνθετου Προϊόντος - Άνοιγμα (Ανάλυση) Σύνθετου Προϊόντος
Icon mProcess.png Storage Cleanup - Inventory Storage Cleanup
Icon mReport.png Inventory Valuation Report - Inventory Valuation Report
Icon mReport.png Material Reference - Material Transactions Cross Reference (used/resourced)Διαχείριση Έργων

Icon mOpen.png Διαχείριση Έργων
Icon mWorkFlow.png Οργάνωση και Χρήση Έργου - Οργάνωση των έργων και των αναφορών έργων
Icon mWindow.png Τύπος Έργου - Συντήρηση του Είδους και τη Φάση του Έργου
Icon mWindow.png Έργο - Συντηρήστε τα Έργα
Icon mWindow.png Έργο (Γραμμές/Θέματα) - Συντηρήστε τις λεπτομέρειες Παραγγελιών Πώλησης και Παραγγελιών Εργασίας
Icon mProcess.png Generate PO from Project - Generate PO from Project Line(s)
Icon mProcess.png Issue to Project - Issue Material to Project from Receipt or manual Inventory Location
Icon mReport.png Project Lines not Issued - Lists Project Lines of a Work Order or Asset Project, which are not issued to the Project
Icon mReport.png Project POs not Issued - Lists Project Lines with generated Purchase Orders of a Work Order or Asset Project, which are not issued to the Project
Icon mReport.png Project Margin (Work Order) - Work Order Project Lines (planned revenue) vs. Project Issues (costs)
Icon mWindow.png Αναφορές Έργου - Συντηρήστε τους Κύκλους Αναφοράς Έργων
Icon mReport.png Project Cycle Report - Report Projects based on Project Cycle
Icon mReport.png Project Detail Accounting Report - Accounting Fact Details of ProjectΑνάλυση Απόδοσης

Icon mOpen.png Ανάλυση Απόδοσης
Icon mOpen.png Κανόνες Λογιστικής
Icon mWorkFlow.png Οργάνωση Λογιστικής - Αναθεωρήστε και αλλάξτε τη Λογιστική Οργάνωση
Icon mWindow.png Ημερολογιακό Έτος και Περίοδος - Συντηρήστε τις Περιόδους Ημερολογιακών Ετών
Icon mWindow.png Στοιχείο Λογιστικής - Συντηρήστε τα Στοιχεία Λογιστικής
Icon mWindow.png Λογιστικές Διαστάσεις - Συντηρήστε Δέντρα Διαστάσεων Εκτός Λογαριασμών
Icon mWindow.png Λογιστικό Σχέδιο - Συντήρηση Λογιστικού Σχεδίου - Για να τεθούν σε εφαρμογή οι αλλαγές πρέπει να γίνει επανασύνδεση στο σύστημα
Icon mWindow.png Συνδυασμός Λογαριασμού - Ρύθμιση Έγκυρων Συνδυασμών Λογαριασμού
Icon mWindow.png Κατηγορία ΓΚ - Συντηρήστε τις Κατηγορίες του Γενικού Καθολικού
Icon mWindow.png Είδος Νομίσματος - Διατηρήστε τους Τύπους Μετατροπής Συναλλάγματος
Icon mWindow.png Νόμισμα - Συντηρήστε τα Νομίσματα
Icon mWindow.png Ισοτιμία Νομίσματος - Συντηρήστε τις Ισοτιμίες Μετατροπής Νομισμάτων
Icon mWorkFlow.png Ρύθμιση Φόρου - Οργανώστε τον υπολογισμό φόρου
Icon mWindow.png Είδος Παραστατικού - Συντηρήστε τα Είδη Παραστατικού
Icon mWindow.png Αντίστροφο Παραστατικό - Συντήρηση των Ειδών Αντίστροφων Παραστατικών
Icon mProcess.png Verify Document Types - Verify Document Types and Period Controls
Icon mWindow.png Ακολουθία Παραστατικού - Συντηρήστε τις Ακολουθίες Συστήματος και Παραστατικών
Icon mWindow.png Διανομή ΓΚ - Διανομή Γενικού Καθολικού
Icon mWindow.png Κατηγορία Φόρου - Ρύθμιση Κατηγοριών Φόρου
Icon mWindow.png Ποσοστό Φόρου - Ρύθμιση Φόρων και των Ποσοστών τους
Icon mWindow.png Charge Type
Icon mWindow.png Χρέωση - Ρύθμιση Χρεώσεων
Icon mWindow.png Δημιουργία Χρεώσεων - Δημιουργία Χρεώσεων από λογαριασμούς ΓΛΣ
Icon mWindow.png Δραστηριότητα (ABC) - Κοστολόγηση Βασισμένη σε Δραστηριότητα - Συντηρήστε Δραστηριότητες για Κοστολόγηση Βασισμένη σε Δραστηριότητα (Activity Based Costing)
Icon mWindow.png Προϋπολογισμός ΓΚ - Ρύθμιση του προϋπολογισμού του Γενικού Καθολικού
Icon mProcess.png Resubmit Posting - Resubmit posting of documents with posting errors or locked documents
Icon mOpen.png Global Tax Management
Icon mWindow.png Tax Group - Tax Groups let you group the business partner with a reference tax.
Icon mWindow.png Tax Type - Tax Types let you group taxes together.
Icon mWindow.png Tax Base - Defines tax base for a tax
Icon mWindow.png Tax Rate Parent - Ρύθμιση Φόρων και των Ποσοστών τους
Icon mWindow.png Tax Definition - Lets you define different tax combinations.
Icon mProcess.png C_Invoce Calculate Tax
Icon mWindow.png Μη Καταχωρημένα Παραστατικά - Μη Καταχωρημένα Παραστατικά
Icon mProcess.png Reset Accounting - Reset Accounting Entries ** Stop Accounting Server before starting **
Icon mProcess.png Client Accounting Processor - Client Accounting Processor
Icon mOpen.png Χρηματοοικονομικές Εκθέσεις
Icon mWindow.png Σύνολο Γραμμής Αναφοράς - Συντηρήστε τα Σετ Γραμμής Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Icon mWindow.png Σύνολο Στήλης Αναφοράς - Συντηρήστε τα Σετ Στήλης Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Icon mWindow.png Reporting Hierarchy - Ορισμός Ιεραρχίας Εκθέσεων
Icon mWindow.png Report Cube - Define reporting cube for pre-calculation of summary accounting data.
Icon mProcess.png Recalculate Cube - Recalculate summary facts based on report cube definitions.
Icon mWindow.png Χρηματοοικονομική Αναφορά - Συντηρήστε τις Χρηματοοικονομικές Αναφορές
Icon mReport.png Statement of Accounts - Report Account Statement Beginning Balance and Transactions
Icon mReport.png Trial Balance - Trial Balance for a period or date range
Icon mOpen.png Μέτρηση Αποδοτικότητας
Icon mWindow.png Ειδοποίηση - Ειδοποίηση Adempiere
Icon mWorkFlow.png Ρύθμιση Μέτρησης Απόδοσης - Οργανώστε την Μέτρηση Απόδοσης
Icon mWindow.png Χρωματικό Σχήμα Απόδοσης - Διαχείριση Σχήματος Χρωματικής Απόδοσης
Icon mWindow.png Μέτρο Απόδοσης - Ορίστε τα Μέτρα Απόδοσης
Icon mWindow.png Υπολογισμός Μέτρου Απόδοσης - Ορίστε το πως υπολογίζονται τα μέτρα απόδοσής σας
Icon mWindow.png Δείκτης Απόδοσης - Διαχείριση Δεικτών Απόδοσης
Icon mWindow.png Στόχος Απόδοσης - Ορίστε τους Στόχους Απόδοσης
Icon mWindow.png Μέτρο Σύγκρισης Απόδοσης - Μέτρο Σύγκρισης Απόδοσης
Icon mWindow.png Δείκτες Απόδοσης - Προβολή Δεικτών Απόδοσης
Icon mOpen.png Κοστολόγηση
Icon mWindow.png Τύπος Κόστους - Συντήρηση του Τύπου Κόστους
Icon mWindow.png Στοιχείο Κόστους - Διαχείριση Στοιχείων Κόστους
Icon mWindow.png Κόστος Προϊόντος - Διαχείριση Κόστους Προϊόντος
Icon mProcess.png Create Costing Records - Create Costing Records
Icon mProcess.png Standard Cost Update - Set standard and future cost price
Icon mReport.png Product Cost Summary - Product Cost Summary Report
Icon mReport.png Product Cost - Product Cost Report
Icon mReport.png Product Cost Detail - Product Invoice Cost Detail Report
Icon mWindow.png GL Journal - Enter and change Manual Journal Entries
Icon mWindow.png Ημερολόγιο ΓΚ - Εισάγετε και αλλάξτε χειροκίνητες Ημερολογιακές Εγγραφές
Icon mProcess.png Automatic account reconciliation - Reconcile account transactions according to standard rules
Icon mWindow.png Accounting Fact Reconcilation (manual)
Icon mReport.png Unreconciled accounting facts
Icon mWindow.png Λεπτομέρειες Λογιστικών Γεγονότων - Εξέταση Λογιστικών Γεγονότων
Icon mReport.png Accounting Fact Details - Accounting Fact Details Report
Icon mWindow.png Ισοζύγια Λογιστικών Γεγονότων - Ερώτηση Ημερήσιων Λογιστικών Ισοζυγίων
Icon mReport.png Accounting Fact Daily - Accounting Fact Details summarized by Accounting Date
Icon mWindow.png GL Journal Generator
Icon mReport.png Accounting Fact Period - Accounting Fact Details summarized by Accounting PeriodManufacturing

Icon mOpen.png Manufacturing
Icon mWindow.png Quality Test
Icon mWindow.png Part Type - Manufacturing Part Types
Icon mWindow.png Parts and BOMs - Maintain Bill of Materials
Icon mProcess.png Validate BOM Flags - Validate BOM Flags
Icon mProcess.png Verify BOM Structure - Verify BOM for correctness
Icon mProcess.png Universal substitution - Substitute one product for another in all BOMs
Icon mWindow.png BOM Viewer - Shows the parent-component relationship for the product entered in the Product field.
Icon mReport.png Indented Bill of Material - Indented BOM report
Icon mReport.png Replenish Report incl. Production - Inventory Replenish Report
Icon mWindow.png Παραγωγή - Παραγωγή βασισμένη σε Λίστα Σύνθετου Προϊόντος
Icon mWindow.png Production (Single Product)Πάγια

Icon mOpen.png Πάγια
Icon mOpen.png Fixed Assets' - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain' - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup' - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mWindow.png Ομάδα Παγίων - Ομάδα από Πάγια
Icon mWindow.png Πάγιο - Πάγιο που χρησιμοποιείται εσωτερικώς ή από πελάτες
Icon mProcess.png Inbound Charges for GL - Process invoice charges from GL
Icon mProcess.png Inbound Charges for AP - Process invoice charges from AP
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Setup' - Applications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Processing' - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing' - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast -
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals' - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mWindow.png Asset Split - Split Assets Process
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mWindow.png Asset Transfers - Process transfers of assets
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mWindow.png Asset Disposal - Dispose of Assets
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation' - Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting' - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report
Icon mOpen.png Customer Service' - Customer Related Assets
Icon mWindow.png Καταχώριση - Καταχώριση Παγίου Χρήστη
Icon mWindow.png Χαρακτηριστικά Καταχώρησης - Χαρακτηριστικά Καταχώρησης Πάγιου
Icon mReport.png Asset Delivery Month - Report Asset Deliveries Summary per month
Icon mReport.png Asset Delivery Details - Report Asset Deliveries Details
Icon mReport.png Customer Assets - Report Customer Assets with Delivery Count
Icon mProcess.png Deliver Assets - Deliver Customer Assets electronically