Απόθεμα Εσωτερικής Χρήσης (παράθυρο ID-341)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Απόθεμα Εσωτερικής Χρήσης

περιγραφή: Καταχώρηση Εσωτερικής Χρήσης Αποθέματος

Βοήθεια: Το Παράθυρο Εσωτερικής Χρήσης Αποθέματος επιτρέπει την καταχώρηση των ποσοτήτων για τα χρησιμοποιημένα προϊόντα.TAB: Internal Use

περιγραφή: Define Internal Use Inventory


Βοήθεια null


Αρχείο:Απόθεμα Εσωτερικής Χρήσης - Internal Use - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Movement Date Movement Date Date a product was moved in or out of inventory The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Approved Approved Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approval Amount Ποσό Έγκρισης Document Approval Amount Approval Amount for Workflow ApprovalAmt
numeric
Amount
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Inventory Count Process Inventory Count Process Inventory count and update Inventory null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Posted Posting status The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Internal Use Line

περιγραφή: Internal Use Inventory Line


Βοήθεια The Inventory Count Line defines the counts of the individual products in inventory.


Αρχείο:Απόθεμα Εσωτερικής Χρήσης - Internal Use Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Phys.Inventory Phys.Inventory Parameters for a Physical Inventory The Physical Inventory indicates a unique parameters for a physical inventory. M_Inventory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10)
Integer
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Internal Use Qty Internal Use Qty Internal Use Quantity removed from Inventory Quantity of product inventory used internally (positive if taken out - negative if returned) QtyInternalUse
numeric
Quantity
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Attributes

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Απόθεμα Εσωτερικής Χρήσης - Attributes - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Phys.Inventory Line Phys.Inventory Line Unique line in an Inventory document The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction M_InventoryLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Movement Quantity Movement Quantity Quantity of a product moved. The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity


Contributions / Posts