Μορφή Εκτύπωσης Πίνακα (παράθυρο ID-243)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Μορφή Εκτύπωσης Πίνακα

περιγραφή: Ορίστε την Μορφή του Πίνακα μιας Αναφοράς

Βοήθεια: Η Μορφή Εκτύπωσης Πίνακα επιτρέπει τον ορισμό της εκτύπωσης της κεφαλίδα του πίνακα κλπ. Σημειώστε ότι η Μορφή Πίνακα Αναφοράς είναι αποθηκευμένη για την αύξηση της απόδοσης!TAB: Print Table Format

περιγραφή: Define Report Table Format


Βοήθεια The Print Table Format lets you define how table header, etc. is printed. If you leave the entries empty, the default colors and fonts are used:
Fonts are based on the Font used in the Report; Page Header and Table Header will be bold, the Function Font is Bold-Italic, the Footer Font is two points smaller, the Parameter Font is Italic.


Αρχείο:Μορφή Εκτύπωσης Πίνακα - Print Table Format - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Header Row Color Header Row Color Foreground color if the table header row Table header row foreground color HdrTextFG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Row BG Color Header Row BG Color Background color of header row Table header row background color HdrTextBG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Row Font Header Row Font Header row Font Font of the table header row Hdr_PrintFont_ID
numeric(10)
Table
Multi Line Header Multi Line Header Print column headers on mutliple lines if necessary. If selected, column header text will wrap onto the next line -- otherwise the text will be truncated. IsMultiLineHeader
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Header Lines Paint Header Lines Paint Lines over/under the Header Line If selected, a line is painted above and below the header line using the stroke information IsPaintHeaderLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Header Line Color Header Line Color Table header row line color Color of the table header row lines HdrLine_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Stroke Type Header Stroke Type Type of the Header Line Stroke Type of the line printed HdrStrokeType
character(1)
List
Header Stroke Header Stroke Width of the Header Line Stroke The width of the header line stroke (line thickness) in Points. HdrStroke
numeric
Number
Paint Vertical Lines Paint Vertical Lines Paint vertical lines Paint vertical table lines IsPaintVLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Horizontal Lines Paint Horizontal Lines Paint horizontal lines Paint horizontal table lines IsPaintHLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Boundary Lines Paint Boundary Lines Paint table boundary lines Paint lines around table IsPaintBoundaryLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Line Color Line Color Table line color null Line_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Line Stroke Type Line Stroke Type Type of the Line Stroke Type of the line printed LineStrokeType
character(1)
List
Line Stroke Line Stroke Width of the Line Stroke The width of the line stroke (line thickness) in Points. LineStroke
numeric
Number
Print Function Symbols Print Function Symbols Print Symbols for Functions (Sum, Average, Count) If selected, print symbols - otherwise print names of the function IsPrintFunctionSymbols
character(1) NOT NULL
Yes-No
Function Color Function Color Function Foreground Color Foreground color of a function row FunctFG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Function BG Color Function BG Color Function Background Color Background color of a function row FunctBG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Function Font Function Font Function row Font Font of the function row Funct_PrintFont_ID
numeric(10)
Table
Image attached Image attached The image to be printed is attached to the record The image to be printed is stored in the database as attachment to this record. The image can be a gif, jpeg or png. ImageIsAttached
character(1)
Yes-No
Image URL Image URL URL of image URL of image; The image is not stored in the database, but retrieved at runtime. The image can be a gif, jpeg or png. ImageURL
character varying(120)
URL
Image Image Image or Icon Images and Icon can be used to display supported graphic formats (gif, jpg, png).

You can either load the image (in the database) or point to a graphic via a URI (i.e. it can point to a resource, http address)

AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.