Αίτημα Προσφοράς (παράθυρο ID-315)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Αίτημα Προσφοράς

περιγραφή: Συντήρηση Αιτήματος Προσφοράς

Βοήθεια: Αίτημα Προσφοράς που θα σταλεί στους Προμηθευτές ενός Θέματος Αιτήματος Προσφοράς. Μετά την επιλογή προμηθευτή, προαιρετικά θα δημιουργήσει Παραγγελίες Πώλησης ή Προσφοράς για πελάτη καθώς και Παραγγελία Αγοράς για Προμηθευτή-(ές)TAB: RfQ

περιγραφή: Request for Quotation


Βοήθεια Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s)


Αρχείο:Αίτημα Προσφοράς - RfQ - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
RfQ RfQ Request for Quotation Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s) C_RfQ_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
RfQ Topic RfQ Topic Topic for Request for Quotations A Request for Quotation Topic allows you to maintain a subscriber list of potential Vendors to respond to RfQs C_RfQ_Topic_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Type RfQ Type Request for Quotation Type null QuoteType
character(1) NOT NULL
List
Quote All Quantities Quote All Quantities Suppliers are requested to provide responses for all quantities If selected, the response to the Request for Quotation needs to have a price for all Quantities IsQuoteAllQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Quote Total Amt Quote Total Amt The response can have just the total amount for the RfQ If not selected, the response must be provided per line IsQuoteTotalAmt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invited Vendors Only Invited Vendors Only Only invited vendors can respond to an RfQ The Request for Quotation is only visible to the invited vendors IsInvitedVendorsOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Responses Accepted Responses Accepted Are Responses to the Request for Quotation accepted If selected, responses for the RfQ are accepted IsRfQResponseAccepted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Response Date Response Date Date of the Response Date of the Response DateResponse
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Work Start Work Start Date when work is (planned to be) started null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Delivery Days Delivery Days Number of Days (planned) until Delivery null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete Work Complete Date when work is (planned to be) complete null DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
Create & Invite Create & Invite Create RfQ and Invite Vendors Create (missing) RfQ Responses and optionally send EMail Invitation/Reminder to Vendors to respond to RfQ PublishRfQ
character(1)
Button
Rank Responses Rank Responses Rank Completed RfQ Responses Invalid responses are ranked with 999 per Quantity. The Quantity Responses are ranked among each other and the RfQ Best Response updated. The response Lines is maked as Selected winner, where the line quantity purchase quantity is selected. A total winner is only selected, if the RfQ type is "Quote All Lines" or "Quote Total only".

Then the rankings of all Quantity Responses are added for the total ranking of the response. The response with the lowest total ranking is marked as Selected Winner.

RankRfQ
character(1)
Button
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Margin % Margin % Margin for a product as a percentage The Margin indicates the margin for this product as a percentage of the limit price and selling price. Margin
numeric
Number
Create Sales Order Create Sales Order Create Sales Order A Sales Order is created for the entered Business Partner. A sales order line is created for each RfQ line quantity, where "Offer Quantity" is selected. If on the RfQ Line Quantity, an offer amount is entered (not 0), that price is used.

If a magin is entered on RfQ Line Quantity, it overwrites the general margin. The margin is the percentage added to the Best Response Amount.

CreateSO
character(1)
Button
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Create Purchase Order Create Purchase Order Create Purchase Order(s) for RfQ Winner(s) Create purchase order(s) for the resonse(s) and lines marked as Selected Winner using the selected Purchase Quantity (in RfQ Line Quantity) . If a Response is marked as Selected Winner, all lines are created (and Selected Winner of other responses ignored). If there is no response marked as Selected Winner, the lines are used. CreatePO
character(1)
Button
Copy Lines Copy Lines Copy Lines from another RfQ null CopyLines
character(1)
Button
Close RfQ Close RfQ Close RfQ and Responses Close the RfQ and all it's Responses Processing
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Line

περιγραφή: RfQ Line


Βοήθεια Request for Quotation Line


Αρχείο:Αίτημα Προσφοράς - Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
RfQ Line RfQ Line Request for Quotation Line Request for Quotation Line C_RfQLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ RfQ Request for Quotation Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s) C_RfQ_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Work Start Work Start Date when work is (planned to be) started null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Delivery Days Delivery Days Number of Days (planned) until Delivery null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete Work Complete Date when work is (planned to be) complete null DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
TAB: Quantity

περιγραφή: RfQ Line Quantity


Βοήθεια Request for Quotation Line Quantity - You may request a quotation for different quantities


Αρχείο:Αίτημα Προσφοράς - Quantity - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Line RfQ Line Request for Quotation Line Request for Quotation Line C_RfQLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
RfQ Quantity RfQ Quantity The quantity is used when generating RfQ Responses When generating the RfQ Responses, this quantity is included IsRfQQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Benchmark Price Benchmark Price Price to compare responses to null BenchmarkPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Purchase Quantity Purchase Quantity This quantity is used in the Purchase Order to the Supplier When multiple quantities are used in an Request for Quotation, the selected Quantity is used for generating the purchase order. If none selected the lowest number is used. IsPurchaseQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Best Response Amount Best Response Amount Best Response Amount Filled by Rank Response Process BestResponseAmt
numeric
Amount
Offer Quantity Offer Quantity This quantity is used in the Offer to the Customer When multiple quantities are used in an Request for Quotation, the selected Quantity is used for generating the offer. If none selected the lowest number is used. IsOfferQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Offer Amount Offer Amount Amount of the Offer null OfferAmt
numeric
Amount
Margin % Margin % Margin for a product as a percentage The Margin indicates the margin for this product as a percentage of the limit price and selling price. Margin
numeric
Number


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.