Πληρωμή (παράθυρο ID-195)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



παράθυρο: Πληρωμή

περιγραφή: Επεξεργασία Πληρωμών και Παραλαβών

Βοήθεια: Το παράθυρο Επεξεργασία Πληρωμών επιτρέπει την εισαγωγή πληρωμών και αποδείξεων για τιμολόγια. Αν η πληρωμή είναι για ένα πλήρες τιμολόγιο, τότε μπορεί να επεξεργαστεί εδώ. Αν είναι για πολλαπλά τιμολόγια ή μερική πληρωμή, τότε πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία στο παράθυρο Κατανομής Πληρωμών.



TAB: Payment

περιγραφή: Payment or Receipt


Βοήθεια Enter payment or receipt for a Business Partner. If it is for a single invoice it can be allocated directly to that invoice using this screen. You can also apply over/under payments:
You have an over-payment, if you received more money than due for a single invoice. Instead of writing the difference off (i.e. would be a gain), you can leave the amount unallocated and use it for later invoices or credit memos. Please note that the Amount is the payment amount, so you need to enter the over-payment as a negative amount.
You can also receive a partial payment (under-payment). If you decide not to write off the remaining invoice amount, enter the under-payment as a positive amount.
Note that printed payments are archived in Payment Selection (Prepared Payment).
For Posting, the bank account organization is used, if it is not a charge.


Αρχείο:Πληρωμή - Payment - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png




όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Bank Account Bank Account Account at the Bank The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Receipt This is a sales transaction (receipt) null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Transaction Date Transaction Date The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Prepayment Prepayment The Payment/Receipt is a Prepayment Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Payment amount Payment amount Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Discount Amount Discount Amount Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Write-off Amount Amount to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible. WriteOffAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Over/Under Payment Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice.

Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.

IsOverUnderPayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Over/Under Payment Over/Under Payment Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice.

Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.

OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Tender type Method of Payment The Tender Type indicates the method of payment (ACH or Direct Deposit, Credit Card, Check, Direct Debit) TenderType
character(1) NOT NULL
List
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10)
Table Direct
Online Access Online Access Can be accessed online The Online Access check box indicates if the application can be accessed via the web. IsOnline
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No Routing No Bank Routing Number The Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions. RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Account No Account Number The Account Number indicates the Number assigned to this bank account. AccountNo
character varying(20)
String
Check No Check No Check Number The Check Number indicates the number on the check. CheckNo
character varying(20)
String
Micr Micr Combination of routing no, account and check no The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number Micr
character varying(20)
String
Credit Card Credit Card Credit Card (Visa, MC, AmEx) The Credit Card drop down list box is used for selecting the type of Credit Card presented for payment. CreditCardType
character(1)
List
Transaction Type Transaction Type Type of credit card transaction The Transaction Type indicates the type of transaction to be submitted to the Credit Card Company. TrxType
character(1) NOT NULL
List
Number Number Credit Card Number The Credit Card number indicates the number on the credit card, without blanks or spaces. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Verification Code Verification Code Credit Card Verification code on credit card The Credit Card Verification indicates the verification code on the credit card (AMEX 4 digits on front; MC,Visa 3 digits back) CreditCardVV
character varying(4)
String
Exp. Month Exp. Month Expiry Month The Expiry Month indicates the expiry month for this credit card. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year Exp. Year Expiry Year The Expiry Year indicates the expiry year for this credit card. CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Account Name Account Name Name on Credit Card or Account holder The Name of the Credit Card or Account holder. A_Name
character varying(60)
String
Account Street Account Street Street address of the Credit Card or Account holder The Street Address of the Credit Card or Account holder. A_Street
character varying(60)
String
Account City Account City City or the Credit Card or Account Holder The Account City indicates the City of the Credit Card or Account holder A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Account Zip/Postal Zip Code of the Credit Card or Account Holder The Zip Code of the Credit Card or Account Holder. A_Zip
character varying(20)
String
Account State Account State State of the Credit Card or Account holder The State of the Credit Card or Account holder A_State
character varying(40)
String
Account Country Account Country Country Account Country Name A_Country
character varying(40)
String
Driver License Driver License Payment Identification - Driver License The Driver's License being used as identification. A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No Social Security No Payment Identification - Social Security No The Social Security number being used as identification. A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail Account EMail Email Address The EMail Address indicates the EMail address off the Credit Card or Account holder. A_EMail
character varying(60)
String
Tax Amount Ποσό Φόρου Ποσό Φόρου για τη συναλλαγή με πιστωτικές κάρτες Το Ποσό Φόρου εμφανίζει το συνολικό ποσό φόρου. Το ποσό φόρου χρησιμοποιείται μόνο για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών. TaxAmt
numeric
Amount
PO Number PO Number Purchase Order Number The PO Number indicates the number assigned to a purchase order PONum
character varying(60)
String
Voice authorization code Voice authorization code Voice Authorization Code from credit card company The Voice Authorization Code indicates the code received from the Credit Card Company. VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Original Transaction ID Original Transaction ID Original Transaction ID The Original Transaction ID is used for reversing transactions and indicates the transaction that has been reversed. Orig_TrxID
character varying(20)
String
Online Process Online Process null null OProcessing
character(1)
Button
Approved Approved Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Result Result Result of transmission The Response Result indicates the result of the transmission to the Credit Card Company. R_Result
character varying(20)
String
Response Message Response Message Response message The Response Message indicates the message returned from the Credit Card Company as the result of a transmission R_RespMsg
character varying(60)
String
Voided Voided null null IsVoided
character(1) NOT NULL
Yes-No
Void Message Void Message null null R_VoidMsg
character varying(255)
Text
Reference Παραπομπή Payment reference The Payment Reference indicates the reference returned from the Credit Card Company for a payment R_PnRef
character varying(20)
String
Authorization Code Authorization Code Authorization Code returned The Authorization Code indicates the code returned from the electronic transmission. R_AuthCode
character varying(20)
String
Zip verified Zip verified The Zip Code has been verified The Zip Verified indicates if the zip code has been verified by the Credit Card Company. R_AvsZip
character(1)
List
Address verified Address verified This address has been verified The Address Verified indicates if the address has been verified by the Credit Card Company. R_AvsAddr
character(1)
List
Payment Processor Payment Processor Payment processor for electronic payments The Payment Processor indicates the processor to be used for electronic payments C_PaymentProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Payment Profile ID Customer Payment Profile ID null null CustomerPaymentProfileID
character varying(60)
String
Customer Profile ID Customer Profile ID null null CustomerProfileID
character varying(60)
String
Customer Address ID Customer Address ID null null CustomerAddressID
character varying(60)
String
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Payment Process Payment null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Posted Posting status The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
Allocated Allocated Indicates if the payment has been allocated The Allocated checkbox indicates if a payment has been allocated or associated with an invoice or invoices. IsAllocated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Book Cash Book Cash Book for recording petty cash transactions The Cash Book identifies a unique cash book. The cash book is used to record cash transactions. C_CashBook_ID
numeric(10)
Table Direct




TAB: Allocate

περιγραφή: Allocate Payments to Invoices


Βοήθεια You can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment. Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the payment, the allocation is created. The Organization is set to the invoice organization


Αρχείο:Πληρωμή - Allocate - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png




όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Payment Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Amt Invoice Amt null null InvoiceAmt
numeric
Amount
Amount Ποσότητα Amount in a defined currency The Amount indicates the amount for this document line. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Discount Amount Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Write-off Amount Amount to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Over/Under Payment Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice.

Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.

OverUnderAmt
numeric NOT NULL
Amount
Remaining Amt Remaining Amt Remaining Amount null RemainingAmt
null
Amount
Allocation Line Allocation Line Allocation Line Allocation of Cash/Payment to Invoice C_AllocationLine_ID
numeric(10)
Table Direct




TAB: Allocations

περιγραφή: Display Allocation of the Payment/Receipt to Invoices


Βοήθεια null


Αρχείο:Πληρωμή - Allocations - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png




όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Payment Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Allocation Allocation Payment allocation null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Transaction Date Transaction Date The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Amount Ποσότητα Amount in a defined currency The Amount indicates the amount for this document line. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Discount Amount Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Write-off Amount Amount to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Over/Under Payment Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice.

Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.

OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.