Παρτίδα Πληρωμών (παράθυρο ID-303)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Παρτίδα Πληρωμών

περιγραφή: Επεξεργασία Αναβαθμίσεων Πληρωμών για EFT

Βοήθεια: Παρτίδα Πληρωμών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων (EFT)TAB: Payment Batch

περιγραφή: Process Payment Batch


Βοήθεια Electronic Fund Transfer Payment Batch.


Αρχείο:Παρτίδα Πληρωμών - Payment Batch - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Payment Batch Payment Batch Payment batch for EFT Electronic Fund Transfer Payment Batch. C_PaymentBatch_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Processor Payment Processor Payment processor for electronic payments The Payment Processor indicates the processor to be used for electronic payments C_PaymentProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Processing date Processing date null null ProcessingDate
timestamp without time zone
Date
Process Now Process Now null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Payment

περιγραφή: View Payment Information


Βοήθεια null


Αρχείο:Παρτίδα Πληρωμών - Payment - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Batch Payment Batch Payment batch for EFT Electronic Fund Transfer Payment Batch. C_PaymentBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Αριθμός Παραστατικού Σειρά αύξοντος αριθμόυ Παραστατικού Ο αριθμός Παραστατικού δημιουργείται συνήθως αυτόματα από το σύστημα και καθορίζεται από τον τύπο παραστατικού του παραστατικού. Εάν το έγγραφο δεν έχει αποθηκευτεί, ο προκαταρκτικά αριθμός εμφανίζεται με "<>".

Εάν ο τύπος παραστατικού του παραστατικού δεν έχει ορισμένη μια αυτόματη ακολουθία, το πεδίο είναι κενό όταν δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο. Αυτό είναι για τα παραστατικά τα οποία συνήθως έχουν ένα εξωτερικό αριθμό (όπως το τιμολόγιο προμηθευτή). Αν αφήσετε το πεδίο κενό, το σύστημα θα δημιουργήσει έναν αριθμό παραστατικού για εσάς. Η ακολουθία παραστατικού που χρησιμοποιείται για αυτό την εφεδρική αρίθμηση έχει οριστεί στο παράθυρο "Διατήρηση Ακολουθίας" με το όνομα "DocumentNo_<TableName>", όπου TableName είναι το πραγματικό όνομα του πίνακα (π.χ. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Bank Account Bank Account Account at the Bank The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Receipt This is a sales transaction (receipt) null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Transaction Date Transaction Date The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Prepayment Prepayment The Payment/Receipt is a Prepayment Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment amount Payment amount Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Write-off Amount Amount to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible. WriteOffAmt
numeric
Amount
Discount Amount Discount Amount Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Over/Under Payment Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice.

Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.

OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Tender type Method of Payment The Tender Type indicates the method of payment (ACH or Direct Deposit, Credit Card, Check, Direct Debit) TenderType
character(1) NOT NULL
List
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Posted Posted Posting status The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.