Υπενθυμίσεις Πληρωμής (παράθυρο ID-159)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Υπενθυμίσεις Πληρωμής

περιγραφή: Ρύθμιση Υπενθυμίσεων Πληρωμής

Βοήθεια: Το παράθυρο Ειδοποιήσεις Πληρωμής ορίζει τις παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν όταν δημιουργούνται Επιστολές Ειδοποίησης Πληρωμής. Κάθε πελάτης μπορεί να συσχετισθεί με έναν Κωδικό Ειδοποίησης Πληρωμής.TAB: Dunning

περιγραφή: Maintain Dunning Rules


Βοήθεια The Dunning Tab defines the parameters for a dunning level.


Αρχείο:Υπενθυμίσεις Πληρωμής - Dunning - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create levels sequentially Create levels sequentially Create Dunning Letter by level sequentially If selected, the dunning letters are created in the sequence of the dunning levels. Otherwise, the dunning level is based on the days (over)due. CreateLevelsSequentially
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Level

περιγραφή: Maintain Dunning Level


Βοήθεια The Dunning Level Tab defines the timing and frequency of the dunning notices.


Αρχείο:Υπενθυμίσεις Πληρωμής - Level - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Dunning Dunning Rules for overdue invoices The Dunning indicates the rules and method of dunning for past due payments. C_Dunning_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Days after due date Days after due date Days after due date to dun (if negative days until due) The Days After Due Date indicates the number of days after the payment due date to initiate dunning. If the number is negative, it includes not the not due invoices. DaysAfterDue
numeric(10) NOT NULL
Number
Show Not Due Show Not Due Show/print all invoices which are not due (yet). The dunning letter with this level includes all not due invoices. IsShowNotDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Days between dunning Days between dunning Days between sending dunning notices The Days Between Dunning indicates the number of days between sending dunning notices. DaysBetweenDunning
numeric(10) NOT NULL
Integer
Show All Due Show All Due Show/print all due invoices The dunning letter with this level includes all due invoices. IsShowAllDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge fee Charge fee Indicates if fees will be charged for overdue invoices The Charge Fee checkbox indicates if the dunning letter will include fees for overdue invoices ChargeFee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fee Amount Fee Amount Fee amount in invoice currency The Fee Amount indicates the charge amount on a dunning letter for overdue invoices. This field will only display if the charge fee checkbox has been selected. FeeAmt
numeric
Amount
Print Text Print Text The label text to be printed on a document or correspondence. The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Note Note Optional additional user defined information The Note field allows for optional entry of user defined information regarding this record Note
character varying(2000)
Text
Dunning Print Format Dunning Print Format Print Format for printing Dunning Letters You need to define a Print Format to print the document. Dunning_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Credit Stop Credit Stop Set the business partner to credit stop If a dunning letter of this level is created, the business partner is set to Credit Stop (needs to be manually changed). IsSetCreditStop
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set Payment Term Set Payment Term Set the payment term of the Business Partner If a dunning letter of this level is created, the payment term of this business partner is overwritten. IsSetPaymentTerm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Term Payment Term The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Collection Status Collection Status Invoice Collection Status Status of the invoice collection process InvoiceCollectionType
character(1)
List
Is Statement Is Statement Dunning Level is a definition of a statement null IsStatement
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Translation

περιγραφή: Dunning Level Translation


Βοήθεια null


Αρχείο:Υπενθυμίσεις Πληρωμής - Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Dunning Level null null C_DunningLevel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Text Print Text The label text to be printed on a document or correspondence. The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Note Note Optional additional user defined information The Note field allows for optional entry of user defined information regarding this record Note
character varying(2000)
Text
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.