Λεπτομέρειες Λογιστικών Γεγονότων (παράθυρο ID-162)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Λεπτομέρειες Λογιστικών Γεγονότων

περιγραφή: Εξέταση Λογιστικών Γεγονότων

Βοήθεια: Εξέταση των λεπτομεριών λογιστικών συναλλαγώνTAB: Accounting

περιγραφή: View Accounting Fact Details


Βοήθεια null


Αρχείο:Λεπτομέρειες Λογιστικών Γεγονότων - Accounting - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Record ID Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Period Period Period of the Calendar The Period indicates an exclusive range of dates for a calendar. C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
PostingType PostingType The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Transaction Date Transaction Date Transaction Date The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Λογαριασμός Account used Ο (φυσικός) λογαριασμός που χρησιμοποιείται Account_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sub Account Sub Account Sub account for Element Value The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension. C_SubAcct_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Region Sales Region Sales coverage region The Sales Region indicates a specific area of sales coverage. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Location From Location From Location that inventory was moved from The Location From indicates the location that a product was moved from. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Location To Location To Location that inventory was moved to The Location To indicates the location that a product was moved to. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
User Element 1 User Element 1 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement1_ID
numeric(10)
ID
User Element 2 User Element 2 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement2_ID
numeric(10)
ID
GL Category GL Category General Ledger Category The General Ledger Category is an optional, user defined method of grouping journal lines. GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Budget Budget General Ledger Budget The General Ledger Budget identifies a user defined budget. These can be used in reporting as a comparison against your actual amounts. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Tax Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Source Debit Source Debit Source Debit Amount The Source Debit Amount indicates the credit amount for this line in the source currency. AmtSourceDr
numeric NOT NULL
Amount
Source Credit Source Credit Source Credit Amount The Source Credit Amount indicates the credit amount for this line in the source currency. AmtSourceCr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Debit Καταγεγραμμένη Χρέωση Ποσό Καταγεγραμμένης Χρέωσης Το Ποσό Καταγεγραμμένης Χρέωσης δείχνει το ποσό της συναλλαγής, σε νόμισμα της λογιστικής αυτού του τμήματος AmtAcctDr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Credit Καταγεγραμμένη Πίστωση Ποσό Καταγεγραμμένης Πίστωσης Το Ποσό Καταγεγραμμένης Πίστωσης δείχνει το ποσό της συναλλαγής, σε νόμισμα της λογιστικής αυτού του τμήματος AmtAcctCr
numeric NOT NULL
Amount
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity


Contributions / Posts