Πληροφορίες Αντιπροσώπου Πωλήσεων (παράθυρο ID-293)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Πληροφορίες Αντιπροσώπου Πωλήσεων

περιγραφή: Πληροφορίες Εταιρικού Αντιπροσώπου (Αντιπροσώπου Πωλήσεων)

Βοήθεια: Το παράθυρο αυτό σας επιτρέπει να δείτε τις σχετικές πληροφορίες του Εταιρικού ΑντιπροσώπουTAB: Company Agent

περιγραφή: Sales Representative Selection


Βοήθεια null


Αρχείο:Πληροφορίες Αντιπροσώπου Πωλήσεων - Company Agent - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Address EMail Address Electronic Mail Address The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. EMail
character varying(60)
String
Title Title Name this entity is referred to as The Title indicates the name that an entity is referred to as. Title
character varying(40)
String
Birthday Birthday Birthday or Anniversary day Birthday or Anniversary day Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Phone Identifies a telephone number The Phone field identifies a telephone number Phone
character varying(40)
String
Fax Fax Facsimile number The Fax identifies a facsimile number for this Business Partner or Location Fax
character varying(40)
String
Supervisor Supervisor Supervisor for this user/organization - used for escalation and approval The Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user - or for approvals. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
TAB: Orders

περιγραφή: All Orders where the Agent "owns" the Order, the Business Partner or the Product


Βοήθεια null


Αρχείο:Πληροφορίες Αντιπροσώπου Πωλήσεων - Orders - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Order Process Order null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Credit Approved Credit Approved Credit has been approved Credit Approved indicates if the credit approval was successful for Orders IsCreditApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transferred Transferred Transferred to General Ledger (i.e. accounted) The transferred checkbox indicates if the transactions associated with this document should be transferred to the General Ledger. IsTransferred
character(1) NOT NULL
Yes-No
Delivery Via Delivery Via How the order will be delivered The Delivery Via indicates how the products should be delivered. For example, will the order be picked up or shipped. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Process Order Process Order null null Processing
character(1)
Button
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Send EMail Send EMail Enable sending Document EMail Send emails with document attached (e.g. Invoice, Delivery Note, etc.) SendEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Journal Line Cash Journal Line Cash Journal Line The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Payment Payment Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Selected Selected null null IsSelected
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax Price includes Tax Tax is included in the price The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Posted Posting status The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
Discount Printed Discount Printed Print Discount on Invoice and Order The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Freight Cost Rule Freight Cost Rule Method for charging Freight The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Referenced Order Referenced Order Reference to corresponding Sales/Purchase Order Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa. Ref_Order_ID
numeric(10)
Search
Payment BPartner Payment BPartner Business Partner responsible for the payment null Pay_BPartner_ID
numeric(10)
ID
Payment Location Payment Location Location of the Business Partner responsible for the payment null Pay_Location_ID
numeric(10)
ID
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Copy Lines Copy Lines Copy Lines from other Order null CopyFrom
character(1)
Button
Invoice Contact Invoice Contact Business Partner Contact for invoicing null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Charge amount Charge Amount The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. ChargeAmt
numeric
Amount
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Shipper Shipper Method or manner of product delivery The Shipper indicates the method of delivering product M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Amount Freight Amount Freight Amount The Freight Amount indicates the amount charged for Freight in the document currency. FreightAmt
numeric
Amount
Printed Printed Indicates if this document / line is printed The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approved Approved Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Target Document Type Target Document Type Target document type for conversing documents You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Order Reference Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. POReference
character varying(20)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Ordered Date Ordered Date of Order Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Date Promised Date Order was promised The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date printed Date printed Date the document was printed. Indicates the Date that a document was printed. DatePrinted
timestamp without time zone
Date
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Invoice Partner Business Partner to be invoiced If empty the shipment business partner will be invoiced Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Invoice Location Business Partner Location for invoicing null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Delivery Rule Defines the timing of Delivery The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Priority Priority of a document The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Drop Shipment Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Rule Invoice Rule Frequency and method of invoicing The Invoice Rule defines how a Business Partner is invoiced and the frequency of invoicing. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Sales Transaction Sales Transaction This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Price List Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Payment Rule How you pay the invoice The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Payment Term The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivered Delivered null null IsDelivered
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Invoiced Is this invoiced? If selected, invoices are created IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Lines Total Lines Total of all document lines The Total amount displays the total of all lines in document currency TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Grand Total Total amount of document The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Order Lines

περιγραφή: All Order Lines where the Agent "owns" the Order, the Business Partner or the Product


Βοήθεια null


Αρχείο:Πληροφορίες Αντιπροσώπου Πωλήσεων - Order Lines - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Date Ordered Date Ordered Date of Order Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Date Promised Date Order was promised The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date Delivered Date Delivered Date when the product was delivered null DateDelivered
timestamp without time zone
Date
Date Invoiced Date Invoiced Date printed on Invoice The Date Invoice indicates the date printed on the invoice. DateInvoiced
timestamp without time zone
Date
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Description Only Description Only if true, the line is just description and no transaction If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptive detail lines, e.g. for an Work Order. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Resource Assignment Resource Assignment Resource Assignment null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Ordered Quantity Ordered Quantity Ordered Quantity The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
Reserved Quantity Reserved Quantity Reserved Quantity The Reserved Quantity indicates the quantity of a product that is currently reserved. QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Delivered Quantity Delivered Quantity Delivered Quantity The Delivered Quantity indicates the quantity of a product that has been delivered. QtyDelivered
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity Invoiced Quantity Invoiced Invoiced Quantity The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Tax Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
List Price List Price List Price The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Discount % Discount % Discount in percent The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage. Discount
numeric
Number
Unit Price Unit Price Actual Price The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Line Amount Line Amount Line Extended Amount (Quantity * Actual Price) without Freight and Charges Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Invoices

περιγραφή: All Invoices where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the Product


Βοήθεια null


Αρχείο:Πληροφορίες Αντιπροσώπου Πωλήσεων - Invoices - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Order Reference Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. POReference
character varying(20)
String
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Invoiced Date Invoiced Date printed on Invoice The Date Invoice indicates the date printed on the invoice. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Ordered Date Ordered Date of Order Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Date printed Date printed Date the document was printed. Indicates the Date that a document was printed. DatePrinted
timestamp without time zone
Date
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Price List Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Rule Payment Rule How you pay the invoice The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Payment Term The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Sales Transaction Sales Transaction This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Paid Paid The document is paid null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Lines Total Lines Total of all document lines The Total amount displays the total of all lines in document currency TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Grand Total Total amount of document The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Invoice Line

περιγραφή: All Invoice Liness where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the Product


Βοήθεια null


Αρχείο:Πληροφορίες Αντιπροσώπου Πωλήσεων - Invoice Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Description Only Description Only if true, the line is just description and no transaction If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptive detail lines, e.g. for an Work Order. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Resource Assignment Resource Assignment Resource Assignment null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Invoiced Quantity Invoiced Invoiced Quantity The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Unit Price Unit Price Actual Price The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price List Price List Price The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Line Amount Line Amount Line Extended Amount (Quantity * Actual Price) without Freight and Charges Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax Amount Tax Amount Tax Amount for a document The Tax Amount displays the total tax amount for a document. TaxAmt
numeric
Amount
Tax Tax Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Line Total Line Total Total line amount incl. Tax Total line amount LineTotalAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.