Προϊόν (παράθυρο ID-140)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Προϊόν

περιγραφή: Συντηρήστε τα Προϊόντα

Βοήθεια: Το παράθυρο Προϊόν ορίζει όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από ένα τμήμα. Αυτά τα προϊόντα εμπεριέχουν αυτά που πωλούνται σε πελάτες, αυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων που πωλούνται σε πελάτες, και προϊόντα που αγοράζονται από ένα τμήμα.TAB: Product

περιγραφή: Define Product


Βοήθεια The Product Tab defines each product and identifies it for use in price lists and orders. The Location is the default location when receiving the stored product.


Αρχείο:Προϊόν - Product - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Version No Version No Version Number null VersionNo
character varying(20)
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Document Note Document Note Additional information for a Document The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. DocumentNote
character varying(2000)
Text
UPC/EAN UPC/EAN Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit The SKU indicates a user defined stock keeping unit. It may be used for an additional bar code symbols or your own schema. SKU
character varying(30)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summary Level This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Product Category Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Classification Classification Classification for grouping The Classification can be used to optionally group products. Classification
character varying(12)
String
Tax Category Tax Category Tax Category The Tax Category provides a method of grouping similar taxes. For example, Sales Tax or Value Added Tax. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition Revenue Recognition Method for recording revenue The Revenue Recognition indicates how revenue will be recognized for this product C_RevenueRecognition_ID
numeric(10)
Table Direct
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Company Agent Company Agent Purchase or Company Agent Purchase agent for the document. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Product Type Product Type Type of product The type of product also determines accounting consequences. ProductType
character(1) NOT NULL
List
Mail Template Mail Template Text templates for mailings The Mail Template indicates the mail template for return messages. Mail text can include variables. The priority of parsing is User/Contact, Business Partner and then the underlying business object (like Request, Dunning, Workflow object).

So, @Name@ would resolve into the User name (if user is defined defined), then Business Partner name (if business partner is defined) and then the Name of the business object if it has a Name.
For Multi-Lingual systems, the template is translated based on the Business Partner's language selection.

R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Weight Weight Weight of a product The Weight indicates the weight of the product in the Weight UOM of the Client Weight
numeric
Amount
Volume Volume Volume of a product The Volume indicates the volume of the product in the Volume UOM of the Client Volume
numeric
Amount
Freight Category Freight Category Category of the Freight Freight Categories are used to calculate the Freight for the Shipper selected M_FreightCategory_ID
numeric(10)
Table Direct
Drop Shipment Drop Shipment Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Stocked Stocked Organization stocks this product The Stocked check box indicates if this product is stocked by this Organization. IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manufactured Manufactured This product is manufactured null IsManufactured
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phantom Phantom Phantom Component Phantom Component are not stored and produced with the product. This is an option to avild maintaining an Engineering and Manufacturing Bill of Materials. IsPhantom
character(1)
Yes-No
Kanban controlled Kanban controlled This part is Kanban controlled null IsKanban
character(1) NOT NULL
Yes-No
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Shelf Width Shelf Width Shelf width required The Shelf Width indicates the width dimension required on a shelf for a product ShelfWidth
numeric(10)
Integer
Shelf Height Shelf Height Shelf height required The Shelf Height indicates the height dimension required on a shelf for a product ShelfHeight
numeric
Amount
Shelf Depth Shelf Depth Shelf depth required The Shelf Depth indicates the depth dimension required on a shelf for a product ShelfDepth
numeric(10)
Integer
Units Per Pallet Units Per Pallet Units Per Pallet The Units per Pallet indicates the number of units of this product which fit on a pallet. UnitsPerPallet
numeric
Costs+Prices
Bill of Materials Bill of Materials Bill of Materials The Bill of Materials check box indicates if this product consists of a bill of materials. IsBOM
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verified Verified The BOM configuration has been verified The Verified check box indicates if the configuration of this product has been verified. This is used for products that consist of a bill of materials IsVerified
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify BOM Structure Verify BOM Structure Verify BOM for correctness The Verify BOM process checks for circular BOMs (unsupported). Processing
character(1)
Button
Print detail records on invoice Print detail records on invoice Print detail BOM elements on the invoice The Print Details on Invoice indicates that the BOM element products will print on the Invoice as opposed to this product. IsInvoicePrintDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print detail records on pick list Print detail records on pick list Print detail BOM elements on the pick list The Print Details on Pick List indicates that the BOM element products will print on the Pick List as opposed to this product. IsPickListPrintDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Purchased Purchased Organization purchases this product The Purchased check box indicates if this product is purchased by this organization. IsPurchased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sold Sold Organization sells this product The Sold check box indicates if this product is sold by this organization. IsSold
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Discontinued This product is no longer available The Discontinued check box indicates a product that has been discontinued. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Expense Type Expense Type Expense report type null S_ExpenseType_ID
numeric(10)
Table Direct
Resource Resource Resource null S_Resource_ID
numeric(10)
Table Direct
Subscription Type Subscription Type Type of subscription Subscription type and renewal frequency C_SubscriptionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Exclude Auto Delivery Exclude Auto Delivery Exclude from automatic Delivery The product is excluded from generating Shipments. This allows manual creation of shipments for high demand items. If selected, you need to create the shipment manually.

But, the item is always included, when the delivery rule of the Order is Force (e.g. for POS). This allows finer granularity of the Delivery Rule Manual.

IsExcludeAutoDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL Image URL URL of image URL of image; The image is not stored in the database, but retrieved at runtime. The image can be a gif, jpeg or png. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL Description URL URL for the description null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Guarantee Days Guarantee Days Number of days the product is guaranteed or available If the value is 0, there is no limit to the availability or guarantee, otherwise the guarantee date is calculated by adding the days to the delivery date. GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Min Guarantee Days Min Guarantee Days Minimum number of guarantee days When selecting batch/products with a guarantee date, the minimum left guarantee days for automatic picking. You can pick any batch/product manually. GuaranteeDaysMin
numeric(10)
Integer
Attribute Set Attribute Set Product Attribute Set Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. M_AttributeSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Οντότητα Σετ Χαρακτηριστικών Τιμές χαρακτηριστικών προϊόντος Οι τιμές των πραγματικών χαρακτηριστικών του προϊόντος. Οι Οντότητες χαρακτηριστικού του προϊόντος ορίζονται στις πραγματικές συναλλαγές. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Copy from product Copy from product Copy prices etc from other product null CopyFrom
character(1)
Button
Featured in Web Store Featured in Web Store If selected, the product is displayed in the initial or any empty search In the display of products in the Web Store, the product is displayed in the initial view or if no search criteria are entered. To be displayed, the product must be in the price list used. IsWebStoreFeatured
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Group1 Group1 null null Group1
character varying(255)
String
Group2 Group2 null null Group2
character varying(255)
String
TAB: BOM

περιγραφή: Bill of Material product lines


Βοήθεια The Bill of Materials tab defines those products that are generated from other products. A Bill of Material (BOM) is one or more Products or BOMs.

Available Quantity: - Stored BOMs have to be created via "Production" - The available quantity of a non-stored BOMs is dynamically calculated - The attribute "Stored" is defined in the "Product" tab

Price: - BOMs must be listed in Pricelists - If the price is 0.00, the price is dynamically calculated

Printing: - Usually, only the BOM information is printed - For invoices, delivery slips and pick lists, you have the option to print the details - In the details, the quantity is listed - and the price, if this is dynamically calculated


Αρχείο:Προϊόν - BOM - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(80) NOT NULL
String
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
Text
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Change Notice Change Notice Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version) null M_ChangeNotice_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(22)
String
Revision Revision null null Revision
character varying(10)
String
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Valid to Valid to including this date (last day) The Valid To date indicates the last day of a date range ValidTo
timestamp without time zone
Date
BOM Type BOM Type Type of BOM The type of Bills of Materials determines the state BOMType
character(1)
List
BOM Use BOM Use The use of the Bill of Material By default the Master BOM is used, if the alternatives are not defined BOMUse
character(1)
List
BOM & Formula BOM & Formula BOM & Formula null PP_Product_BOM_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Copy BOM Lines From Copy BOM Lines From Copy BOM Lines from an exising BOM Copy BOM Lines from an exising BOM. The BOM being copied to, must not have any existing BOM Lines. CopyFrom
character(1)
Button
TAB: Components

περιγραφή: Components


Βοήθεια Components of Bill fo Material


Αρχείο:Προϊόν - Components - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Component Type Component Type Component Type for a Bill of Material or Formula The Component Type can be:

1.- By Product: Define a By Product as Component into BOM 2.- Component: Define a normal Component into BOM 3.- Option: Define an Option for Product Configure BOM 4.- Phantom: Define a Phantom as Component into BOM 5.- Packing: Define a Packing as Component into BOM 6.- Planning : Define Planning as Component into BOM 7.- Tools: Define Tools as Component into BOM 8.- Variant: Define Variant for Product Configure BOM

ComponentType
character(2)
List
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Change Notice Change Notice Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version) null M_ChangeNotice_ID
numeric(10)
Table Direct
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range

The Valid From and Valid To dates indicate the valid time period to use the BOM in a Manufacturing Order.

ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Valid to Valid to including this date (last day) The Valid To date indicates the last day of a date range ValidTo
timestamp without time zone
Date
Is Qty Percentage Is Qty Percentage Indicate that this component is based in % Quantity Indicate that this component is based in % Quantity IsQtyPercentage
character(1)
Yes-No
Is Critical Component Is Critical Component Indicate that a Manufacturing Order can not begin without have this component Indicate that a Manufacturing Order can not begin without have this component IsCritical
character(1)
Yes-No
Quantity in % Quantity in % Indicate the Quantity % use in this Formula Exist two way the add a compenent to a BOM or Formula:

1.- Adding a Component based in quantity to use in this BOM 2.- Adding a Component based in % to use the Order Quantity of Manufacturing Order in this Formula.

QtyBatch
numeric
Number
Quantity Quantity Indicate the Quantity use in this BOM Exist two way the add a compenent to a BOM or Formula:

1.- Adding a Component based in quantity to use in this BOM 2.- Adding a Component based in % to use the Order Quantity of Manufacturing Order in this Formula.

QtyBOM
numeric
Number
Scrap % Scrap % Indicate the Scrap % for calculate the Scrap Quantity Scrap is useful to determinate a rigth Standard Cost and management a good supply. Scrap
numeric
Number
Quantity Assay Quantity Assay Indicated the Quantity Assay to use into Quality Order Indicated the Quantity Assay to use into Quality Order Assay
numeric
Quantity
Issue Method Issue Method There are two methods for issue the components to Manufacturing Order Method Issue: The component are delivered one for one and is necessary indicate the delivered quantity for each component.

Method BackFlush: The component are delivered based in BOM, The delivered quantity for each component is based in BOM or Formula and Manufacturing Order Quantity.

Use the field Backflush Group for grouping the component in a Backflush Method.

IssueMethod
character(1) NOT NULL
List
Backflush Group Backflush Group The Grouping Components to the Backflush When the components are deliver is possible to indicated The Backflush Group this way you only can deliver the components that are for this Backflush Group. BackflushGroup
character varying(20)
String
Lead Time Offset Lead Time Offset Optional Lead Time offset before starting production Optional Lead Time offset before starting production LeadTimeOffset
numeric(10)
Integer
Feature Feature Indicated the Feature for Product Configure Indicated the Feature for Product Configure Feature
character varying(30)
String
Forecast Forecast Indicated the % of participation this component into a of the BOM Planning The BOM of Planning Type are useful to Planning the Product family.

For example is possible create a BOM Planning for an Automobile

10% Automobile Red 35% Automobile Blue 45% Automobile Black 19% Automobile Green 1% Automobile Orange

When Material Plan is calculated MRP generate a Manufacturing Order meet to demand to each of the Automobile

Forecast
numeric
Quantity
BOM & Formula BOM & Formula BOM & Formula null PP_Product_BOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: Bill of Materials

περιγραφή: Bill of Material product lines


Βοήθεια The Bill of Materials tab defines those products that are generated from other products. A Bill of Material (BOM) is one or more Products or BOMs.

Available Quantity: - Stored BOMs have to be created via "Production" - The available quantity of a non-stored BOMs is dynamically calculated - The attribute "Stored" is defined in the "Product" tab

Price: - BOMs must be listed in Pricelists - If the price is 0.00, the price is dynamically calculated

Printing: - Usually, only the BOM information is printed - For invoices, delivery slips and pick lists, you have the option to print the details - In the details, the quantity is listed - and the price, if this is dynamically calculated


Αρχείο:Προϊόν - Bill of Materials - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
BOM Type BOM Type Type of BOM The type of Bills of Materials determines the state BOMType
character(1)
List
BOM Product BOM Product Bill of Material Component Product The BOM Product identifies an element that is part of this Bill of Materials. M_ProductBOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
BOM Quantity BOM Quantity Bill of Materials Quantity The BOM Quantity indicates the quantity of the product in its Unit of Measure (multiplication) BOMQty
numeric NOT NULL
Quantity
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
null
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
null
String
Bill of Materials Bill of Materials Bill of Materials The Bill of Materials check box indicates if this product consists of a bill of materials. IsBillOfMaterial
null
Yes-No
Standard Cost Standard Cost Standard Costs Standard (plan) costs. CostStandard
null
Amount
Std Cost Amount Sum Std Cost Amount Sum Standard Cost Invoice Amount Sum (internal) Current cumulative amount for calculating the standard cost difference based on (actual) invoice price CostStandardCumAmt
null
Amount
TAB: Substitute

περιγραφή: Define Substitute


Βοήθεια The Substitute Tab defines products which may be used as a replacement for the selected product.


Αρχείο:Προϊόν - Substitute - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Substitute Substitute Entity which can be used in place of this entity The Substitute identifies the entity to be used as a substitute for this entity. Substitute_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: Related

περιγραφή: Related Product


Βοήθεια Related Product - e.g. for promotions


Αρχείο:Προϊόν - Related - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Related Product Type Related Product Type null null RelatedProductType
character(1) NOT NULL
List
Related Product Related Product Related Product null RelatedProduct_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: Replenish

περιγραφή: Define Product Replenishment


Βοήθεια The Replenishment Tab defines the type of replenishment quantities. This is used for automated ordering. If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level.


Αρχείο:Προϊόν - Replenish - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replenish Type Replenish Type Method for re-ordering a product The Replenish Type indicates if this product will be manually re-ordered, ordered when the quantity is below the minimum quantity or ordered when it is below the maximum quantity. If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level. ReplenishType
character(1) NOT NULL
List
Minimum Level Minimum Level Minimum Inventory level for this product Indicates the minimum quantity of this product to be stocked in inventory. Level_Min
numeric NOT NULL
Amount
Maximum Level Maximum Level Maximum Inventory level for this product Indicates the maximum quantity of this product to be stocked in inventory. Level_Max
numeric NOT NULL
Amount
Source Warehouse Source Warehouse Optional Warehouse to replenish from If defined, the warehouse selected is used to replenish the product(s) M_WarehouseSource_ID
numeric(10)
Table
Qty Batch Size Qty Batch Size null null QtyBatchSize
numeric
Quantity
TAB: Purchasing

περιγραφή: Purchasing


Βοήθεια The Purchasing Tab define the pricing and rules ( pack quantity, UPC, minimum order quantity) for each product.


Αρχείο:Προϊόν - Purchasing - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quality Rating Quality Rating Method for rating vendors The Quality Rating indicates how a vendor is rated (higher number = higher quality) QualityRating
numeric
Integer
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current vendor Current vendor Use this Vendor for pricing and stock replenishment The Current Vendor indicates if prices are used and Product is reordered from this vendor IsCurrentVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
UPC/EAN UPC/EAN Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(20)
String
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price List Price List Price The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric
Costs+Prices
Price effective Price effective Effective Date of Price The Price Effective indicates the date this price is for. This allows you to enter future prices for products which will become effective when appropriate. PriceEffective
timestamp without time zone
Date
PO Price PO Price Price based on a purchase order The PO Price indicates the price for a product per the purchase order. PricePO
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount Royalty Amount (Included) Amount for copyright, etc. null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Last PO Price Last PO Price Price of the last purchase order for the product The Last PO Price indicates the last price paid (per the purchase order) for this product. PriceLastPO
numeric
Costs+Prices
Last Invoice Price Last Invoice Price Price of the last invoice for the product The Last Invoice Price indicates the last price paid (per the invoice) for this product. PriceLastInv
numeric
Costs+Prices
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Minimum Order Qty Minimum Order Qty Minimum order quantity in UOM The Minimum Order Quantity indicates the smallest quantity of this product which can be ordered. Order_Min
numeric
Quantity
Order Pack Qty Order Pack Qty Package order size in UOM (e.g. order set of 5 units) The Order Pack Quantity indicates the number of units in each pack of this product. Order_Pack
numeric
Quantity
Promised Delivery Time Promised Delivery Time Promised days between order and delivery The Promised Delivery Time indicates the number of days between the order date and the date that delivery was promised. DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Actual Delivery Time Actual Delivery Time Actual days between order and delivery The Actual Delivery Time indicates the number of days elapsed between placing an order and the delivery of the order DeliveryTime_Actual
numeric(10)
Integer
Cost per Order Cost per Order Fixed Cost Per Order The Cost Per Order indicates the fixed charge levied when an order for this product is placed. CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Partner Product Key Partner Product Key Product Key of the Business Partner The Business Partner Product Key identifies the number used by the Business Partner for this product. It can be printed on orders and invoices when you include the Product Key in the print format. VendorProductNo
character varying(40) NOT NULL
String
Partner Category Partner Category Product Category of the Business Partner The Business Partner Category identifies the category used by the Business Partner for this product. VendorCategory
character(30)
String
Manufacturer Manufacturer Manufacturer of the Product The manufacturer of the Product (used if different from the Business Partner / Vendor) Manufacturer
character(30)
String
Discontinued Discontinued This product is no longer available The Discontinued check box indicates a product that has been discontinued. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
TAB: Business Partner

περιγραφή: Business Partner specific Information of a Product


Βοήθεια Note that some information is for reference only! The


Αρχείο:Προϊόν - Business Partner - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Partner Product Key Partner Product Key Product Key of the Business Partner The Business Partner Product Key identifies the number used by the Business Partner for this product. It can be printed on orders and invoices when you include the Product Key in the print format. VendorProductNo
character varying(30)
String
Partner Category Partner Category Product Category of the Business Partner The Business Partner Category identifies the category used by the Business Partner for this product. VendorCategory
character varying(30)
String
Manufacturer Manufacturer Manufacturer of the Product The manufacturer of the Product (used if different from the Business Partner / Vendor) Manufacturer
character varying(30)
String
Quality Rating Quality Rating Method for rating vendors The Quality Rating indicates how a vendor is rated (higher number = higher quality) QualityRating
numeric
Number
Min Shelf Life % Min Shelf Life % Minimum Shelf Life in percent based on Product Instance Guarantee Date Minimum Shelf Life of products with Guarantee Date instance. If > 0 you cannot select products with a shelf life ((Guarantee Date-Today) / Guarantee Days) less than the minimum shelf life, unless you select "Show All" ShelfLifeMinPct
numeric(10) NOT NULL
Integer
Min Shelf Life Days Min Shelf Life Days Minimum Shelf Life in days based on Product Instance Guarantee Date Minimum Shelf Life of products with Guarantee Date instance. If > 0 you cannot select products with a shelf life less than the minimum shelf life, unless you select "Show All" ShelfLifeMinDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Is Manufacturer Is Manufacturer Indicate role of this Business partner as Manufacturer null IsManufacturer
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Price

περιγραφή: Product Pricing


Βοήθεια The Pricing Tab displays the List, Standard and Limit prices for each price list a product is contained in.


Αρχείο:Προϊόν - Price - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Price List Version Price List Version Identifies a unique instance of a Price List Each Price List can have multiple versions. The most common use is to indicate the dates that a Price List is valid for. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price List Price List Price The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Standard Price Standard Price The Standard Price indicates the standard or normal price for a product on this price list PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Limit Price Lowest price for a product The Price Limit indicates the lowest price for a product stated in the Price List Currency. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices
TAB: Download

περιγραφή: Maintain Product Downloads


Βοήθεια Define downloads for a product. If the product is an asset, the user can download the data.


Αρχείο:Προϊόν - Download - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Client Client/Tenant for this installation. A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization Organizational entity within client An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Download URL Download URL URL of the Download files Semicolon separated list of URLs to be downloaded or distributed DownloadURL
character varying(120) NOT NULL
URL
TAB: Accounting

περιγραφή: Define Accounting Parameters


Βοήθεια The Accounting Tab defines the defaults to use when generating accounting transactions for orders and invoices which contain this product.


Αρχείο:Προϊόν - Accounting - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Asset Product Asset Account for Product Asset (Inventory) The Product Asset Account indicates the account used for valuing this a product in inventory. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Product Expense Account for Product Expense The Product Expense Account indicates the account used to record expenses associated with this product. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Cost Adjustment Product Cost Adjustment Account Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Clearing Inventory Clearing Product Inventory Clearing Account Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentiate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10)
Account
Product COGS Product COGS Account for Cost of Goods Sold The Product COGS Account indicates the account used when recording costs associated with this product. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Purchase Price Variance Difference between Standard Cost and Purchase Price (PPV) The Purchase Price Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost and the Purchase Order Price. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Invoice Price Variance Difference between Costs and Invoice Price (IPV) The Invoice Price Variance is used reflects the difference between the current Costs and the Invoice Price. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Trade Discount Received Trade Discount Receivable Account The Trade Discount Receivables Account indicates the account for received trade discounts in vendor invoices P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Trade Discount Granted Trade Discount Granted Account The Trade Discount Granted Account indicates the account for granted trade discount in sales invoices P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Product Revenue Account for Product Revenue (Sales Account) The Product Revenue Account indicates the account used for recording sales revenue for this product. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Transactions

περιγραφή: Transactions for stored Products


Βοήθεια The Transaction Tab displays the transactions that have been processed for this product.


Αρχείο:Προϊόν - Transactions - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Inventory Transaction Inventory Transaction null null M_Transaction_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Movement Quantity Movement Quantity Quantity of a product moved. The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Movement Date Movement Date Date a product was moved in or out of inventory The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Movement Type Movement Type Method of moving the inventory The Movement Type indicates the type of movement (in, out, to production, etc) MovementType
character(2) NOT NULL
List
Receipt Line Receipt Line Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Phys.Inventory Line Unique line in an Inventory document The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Move Line Inventory Move document Line The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Production Line Production Line Document Line representing a production The Production Line indicates the production document line (if applicable) for this transaction M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search
TAB: Translation

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Προϊόν - Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Document Note Document Note Additional information for a Document The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. DocumentNote
character varying(2000)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Located at

περιγραφή: Where are my units located?


Βοήθεια null


Αρχείο:Προϊόν - Located at - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Date last inventory count Date last inventory count Date of Last Inventory Count The Date Last Inventory Count indicates the last time an Inventory count was done. DateLastInventory
timestamp without time zone
Date
On Hand Quantity On Hand Quantity On Hand Quantity The On Hand Quantity indicates the quantity of a product that is on hand in a warehouse. QtyOnHand
numeric NOT NULL
Quantity
PO Quantity PO Quantity Ordered Quantity The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
On Order Quantity On Order Quantity Quantity Ordered on Purchase Orders The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that is currently ordered. QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
TAB: UOM Conversion

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Προϊόν - UOM Conversion - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UoM To UoM To Target or destination Unit of Measure The UOM To indicates the destination UOM for a UOM Conversion pair. C_UOM_To_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Multiply Rate Multiply Rate Rate to multiple the source by to calculate the target. To convert Source number to Target number, the Source is multiplied by the multiply rate. If the Multiply Rate is entered, then the Divide Rate will be automatically calculated. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate Divide Rate To convert Source number to Target number, the Source is divided To convert Source number to Target number, the Source is divided by the divide rate. If you enter a Divide Rate, the Multiply Rate will be automatically calculated. DivideRate
numeric NOT NULL
Number
TAB: Costs

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Προϊόν - Costs - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Cost Type Type of Cost (e.g. Current, Plan, Future) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Costing Method Indicates how Costs will be calculated The Costing Method indicates how costs will be calculated (Standard, Average, Lifo, FiFo). The default costing method is defined on accounting schema level and can be optionally overwritten in the product category. The costing method cannot conflict with the Material Movement Policy (defined on Product Category). CostingMethod
null
List
Current Cost Price Current Cost Price The currently used cost price null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Cost Price Lower Level Current Cost Price Lower Level Current Price Lower Level Is the sum of the costs of the components of this product manufactured for this level. Current Price Lower Level is used for get the total costs for lower level the a product manufactured.

The Current Price Lower Level always will be calculated.

You can see the Current Cost Price and Current Cost Price Lower Level with Cost Bill of Material & Formula Detail Report.

The sum the Current Cost Price + Current Cost Price Lower Level is the total cost to a product manufactured.

CurrentCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Future Cost Price null null FutureCostPrice
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Lower Level Future Cost Price Lower Level null null FutureCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Percent Percent Percentage The Percent indicates the percentage used. Percent
numeric(10)
Integer
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity
Cost Frozen Cost Frozen Indicated that the Standard Cost is frozen null IsCostFrozen
character(1)
Yes-No
Accumulated Amt Accumulated Amt Total Amount Sum of all amounts CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Accumulated Qty Total Quantity Sum of the quantities CumulatedQty
numeric
Quantity
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
null
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.