Στοιχείο Λογιστικής (παράθυρο ID-118)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Στοιχείο Λογιστικής

περιγραφή: Συντηρήστε τα Στοιχεία Λογιστικής

Βοήθεια: Το παράθυρο Στοιχείο Λογιστικής χρησιμοποιείται για να καθορίσει και να διατηρήσει τα στοιχεία λογιστικής και τα καθορισμένα από το χρήστη στοιχεία. Ένα από τα τμήματα λογαριασμού είναι το φυσικό τμήμα λογαριασμού (Λογιστικό Σχέδιο). Μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο λογαριασμού για την παράλληλη υποβολή έκθεσης ή για τα καθορισμένα από το χρήστη τμήματα λογιστικής.TAB: Element

περιγραφή: Account Element definition


Βοήθεια The Element Tab defines the Name, Description and Format for an Element. Additionally, a Type of Account or User Defined is selected. Each Account Schema must have an Account Element type. The User Defined Elements are optional.


Αρχείο:Στοιχείο Λογιστικής - Element - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Element Στοιχείο Accounting Element The Account Element uniquely identifies an Account Type. These are commonly known as a Chart of Accounts. C_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Value Format Value Format Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digits NO space A any Letters & Digits NO space converted to upper case c any Letters & Digits or space C any Letters & Digits or space converted to upper case 0 Digits 0..9 NO space 9 Digits 0..9 or space

Example of format "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(40)
String
Type Type Element Type (account or user defined) The Element Type indicates if this element is the Account element or is a User Defined element. ElementType
character(1) NOT NULL
List
Natural Account Natural Account The primary natural account The natural account is often based on (industry specific) chart of accounts IsNaturalAccount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Balancing Balancing All transactions within an element value must balance (e.g. cost centers) The Balancing checkbox indicates the this element must balance in each journal transaction. For example, if cost centers have been defined as an element which is balance then the debits and credits for each unique cost center must net to 0.00. This is commonly used to define parts of an organization which report as their own entity. Balancing is not an option for the Account element. IsBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tree Tree Identifies a Tree The Tree field identifies a unique Tree in the system. Trees define roll ups or summary levels of information. They are used in reports for defining report points and summarization levels. AD_Tree_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Element Value

περιγραφή: Define Element Values


Βοήθεια The Element Value Tab defines the individual valid values for the Element. The values must conform to the format defined. If the Element is an Account Type then the Account Classification (Asset, Liability etc) and posting controls are also defined


Αρχείο:Στοιχείο Λογιστικής - Element Value - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Account Element Account Element Account Element Account Elements can be natural accounts or user defined values. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Element Στοιχείο Accounting Element The Account Element uniquely identifies an Account Type. These are commonly known as a Chart of Accounts. C_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summary Level This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Type Τύπος Λογαριασμού Ορίζει τον Τύπο Λογαριασμού Έγκυροι τύποι λογαριασμών είναι Α - (Asset) Πάγια, E - (Expense) Εξόδων, L - (Liability) Ευθύνη, O - (Owner's Equity) Κεφάλαια Ιδιοκτήτη, R - (Revenue) Έσοδα και M - (Memo) Υπόμνημα. Ο τύπος λογαριασμού χρησιμοποιείται για να καθοριστεί τι φόρους, αν τυχόν έχουν εφαρμογή, την επικύρωση πληρωτέων και εισπρακτέων ποσών για συναλλασσόμενους. Σημείωση: Τα ποσά σε λογαριασμό Υπόμνημα αγνοούνται κατά τον έλεγχο για την εξισορρόπηση (balancing). AccountType
character(1) NOT NULL
List
Post Actual Post Actual Actual Values can be posted The Post Actual indicates if actual values can be posted to this element value. PostActual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Sign Πρόσημο Λογιστικής Δηλώνει το Φυσικό Πρόσημο του Λογαριασμού ως χρεωστικό ή πιστωτικό Υποδεικνύει εάν το αναμενόμενο υπόλοιπο του λογαριασμού θα πρέπει να είναι χρεωστικό ή πιστωτικό. Αν οριστεί σε Φυσικό, το πρόσημο λογαριασμό για ένα περιουσιακό στοιχείο ή λογαριασμό εξόδων είναι χρεωστικό πρόσημο (δηλ. αρνητικό σε ένα πιστωτικό υπόλοιπο). AccountSign
character(1) NOT NULL
List
Post Budget Post Budget Budget values can be posted The Post Budget indicates if budget values can be posted to this element value. PostBudget
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Controlled Document Controlled Control account - If an account is controlled by a document, you cannot post manually to it null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Post Statistical Post Statistical Post statistical quantities to this account? null PostStatistical
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Post Encumbrance Post Encumbrance Post commitments to this account null PostEncumbrance
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid to Valid to Valid to including this date (last day) The Valid To date indicates the last day of a date range ValidTo
timestamp without time zone
Date
Bank Account Bank Account Indicates if this is the Bank Account The Bank Account checkbox indicates if this is account is the bank account. IsBankAccount
character(1)
Yes-No
Bank Account Bank Account Account at the Bank The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Foreign Currency Account Foreign Currency Account Balances in foreign currency accounts are held in the nominated currency Balances in foreign currency accounts are held in the nominated currency and translated to functional currency IsForeignCurrency
character(1)
Yes-No
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Translation

περιγραφή: Define Translation


Βοήθεια The Translation Tab defines the translation to an alternate language


Αρχείο:Στοιχείο Λογιστικής - Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element Account Element Account Element Account Elements can be natural accounts or user defined values. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Sub Account

περιγραφή: Sub Account for Element Value


Βοήθεια The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension.


Αρχείο:Στοιχείο Λογιστικής - Sub Account - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element Account Element Account Element Account Elements can be natural accounts or user defined values. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.