Έργο (παράθυρο ID-130)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Έργο

περιγραφή: Συντηρήστε τα Έργα

Βοήθεια: Το Παράθυρο Έργο χρησιμοποιείται για να ορίσει τα έργα που θα παρακολουθούνται μέσω φάσεων και στόχων.TAB: Project

περιγραφή: Define Project


Βοήθεια The Project Tab is used to define the Value, Name and Description for each project. It also is defines the tracks the amounts assigned to, committed to and used for this project. Note that when the project Type is changed, the Phases and Tasks are re-created.


Αρχείο:Έργο - Project - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summary Level This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Note Note Optional additional user defined information The Note field allows for optional entry of user defined information regarding this record Note
character varying(2000)
Text
Line Level Line Level Project Line Level Level on which Project Lines are maintained ProjectLineLevel
character(1) NOT NULL
List
Set Project Type Set Project Type Set Project Type and for Service Projects copy Phases and Tasks of Project Type into Project C_ProjectType_ID
numeric(10)
Button
Standard Phase Standard Phase Standard Phase of the Project Type Phase of the project with standard performance information with standard work C_Phase_ID
numeric(10)
Table Direct
Contract Date Contract Date The (planned) effective date of this document. The contract date is used to determine when the document becomes effective. This is usually the contract date. The contract date is used in reports and report parameters. DateContract
timestamp without time zone
Date
Finish Date Finish Date Finish or (planned) completion date The finish date is used to indicate when the project is expected to be completed or has been completed. DateFinish
timestamp without time zone
Date
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
BPartner (Agent) BPartner (Agent) Business Partner (Agent or Sales Rep) null C_BPartnerSR_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Payment Term The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Order Reference Order Reference Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. POReference
character varying(20)
String
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Version Price List Version Identifies a unique instance of a Price List Each Price List can have multiple versions. The most common use is to indicate the dates that a Price List is valid for. M_PriceList_Version_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Planned Amount Planned Amount Planned amount for this project The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Planned Quantity Planned Quantity Planned quantity for this project The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Planned Margin Planned Margin Project's planned margin amount The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Invoice Rule Invoice Rule Invoice Rule for the project The Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or Task ProjInvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Committed Amount Committed Amount The (legal) commitment amount The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Quantity Committed Quantity The (legal) commitment Quantity The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Invoiced Amount Invoiced Amount The amount invoiced The amount invoiced InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Quantity Invoiced The quantity invoiced null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Project Balance Project Balance Total Project Balance The project balance is the sum of all invoices and payments ProjectBalanceAmt
numeric NOT NULL
Amount
Copy Details Copy Details Copy Lines/Phases/Tasks from other Project null CopyFrom
character(1)
Button
Close Project Close Project null null Processing
character(1)
Button
TAB: Project Line

περιγραφή: Maintain Project Lines


Βοήθεια Maintain Project Level Lines


Αρχείο:Έργο - Project Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Product Category Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Planned Price Planned Price Planned price for this project line The Planned Price indicates the anticipated price for this project line. PlannedPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Planned Quantity Planned Quantity Planned quantity for this project The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Get Price Get Price Get Price for Project Line based on Project Price List null DoPricing
character(1)
Button
Planned Amount Planned Amount Planned amount for this project The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Printed Printed Indicates if this document / line is printed The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin Planned Margin Project's planned margin amount The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Amount Committed Amount The (legal) commitment amount The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedAmt
numeric
Amount
Committed Quantity Committed Quantity The (legal) commitment Quantity The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedQty
numeric
Quantity
Invoiced Amount Invoiced Amount The amount invoiced The amount invoiced InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Quantity Invoiced The quantity invoiced null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Purchase Order Purchase Order Purchase Order null C_OrderPO_ID
numeric(10)
Table
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Phase

περιγραφή: Maintain Actual Project Phase


Βοήθεια Actual Phase of the Project with Status information - generated from Phase of Project Type.


Αρχείο:Έργο - Phase - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Standard Phase Standard Phase Standard Phase of the Project Type Phase of the project with standard performance information with standard work C_Phase_ID
numeric(10)
Table Direct
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Complete Complete It is complete Indication that this is complete IsComplete
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Date Start Date First effective day (inclusive) The Start Date indicates the first or starting date StartDate
timestamp without time zone
Date
End Date End Date Last effective date (inclusive) The End Date indicates the last date in this range. EndDate
timestamp without time zone
Date
Invoice Rule Invoice Rule Invoice Rule for the project The Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or Task ProjInvoiceRule
character(1)
List
Planned Amount Planned Amount Planned amount for this project The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
Committed Amount Committed Amount The (legal) commitment amount The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Generate Order Generate Order Generate Order from Project Phase The Generate Order process will generate a new Order document based on the project phase or tasks. A price list and warehouse/service point must be defined on the project. If a product is defined on phase level, the Phase information is used as the basis for the Order (milestone invoicing) - otherwise the individual tasks. GenerateOrder
character(1)
Button
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
TAB: Phase Line

περιγραφή: Project Lines of Phase


Βοήθεια Maintain Project Lines on Phase Level


Αρχείο:Έργο - Phase Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Phase Project Phase Phase of a Project null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Product Category Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Planned Price Planned Price Planned price for this project line The Planned Price indicates the anticipated price for this project line. PlannedPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Planned Quantity Planned Quantity Planned quantity for this project The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Get Price Get Price Get Price for Project Line based on Project Price List null DoPricing
character(1)
Button
Planned Amount Planned Amount Planned amount for this project The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Printed Printed Indicates if this document / line is printed The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin Planned Margin Project's planned margin amount The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Amount Committed Amount The (legal) commitment amount The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedAmt
numeric
Amount
Committed Quantity Committed Quantity The (legal) commitment Quantity The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedQty
numeric
Quantity
Invoiced Amount Invoiced Amount The amount invoiced The amount invoiced InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Quantity Invoiced The quantity invoiced null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Purchase Order Purchase Order Purchase Order null C_OrderPO_ID
numeric(10)
Table
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Task

περιγραφή: Actual Project Task


Βοήθεια A Project Task in a Project Phase represents the actual work.


Αρχείο:Έργο - Task - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Phase Project Phase Phase of a Project null C_ProjectPhase_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Standard Task Standard Task Standard Project Type Task Standard Project Task in a Project Phase with standard effort C_Task_ID
numeric(10)
Table Direct
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Rule Invoice Rule Invoice Rule for the project The Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or Task ProjInvoiceRule
character(1)
List
Planned Amount Planned Amount Planned amount for this project The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
Committed Amount Committed Amount The (legal) commitment amount The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedAmt
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Task Line

περιγραφή: Project Lines of Tasks


Βοήθεια Maintain Project Lines of Tasks


Αρχείο:Έργο - Task Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Task Project Task Actual Project Task in a Phase A Project Task in a Project Phase represents the actual work. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Product Category Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Planned Price Planned Price Planned price for this project line The Planned Price indicates the anticipated price for this project line. PlannedPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Planned Quantity Planned Quantity Planned quantity for this project The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Get Price Get Price Get Price for Project Line based on Project Price List null DoPricing
character(1)
Button
Planned Amount Planned Amount Planned amount for this project The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Printed Printed Indicates if this document / line is printed The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin Planned Margin Project's planned margin amount The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Amount Committed Amount The (legal) commitment amount The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedAmt
numeric
Amount
Committed Quantity Committed Quantity The (legal) commitment Quantity The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedQty
numeric
Quantity
Invoiced Amount Invoiced Amount The amount invoiced The amount invoiced InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Quantity Invoiced The quantity invoiced null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Purchase Order Purchase Order Purchase Order null C_OrderPO_ID
numeric(10)
Table
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Accounting

περιγραφή: Define Project Accounting


Βοήθεια The Accounting Tab is used to define the Asset Account to use when a project is completed and the associated asset realized.


Αρχείο:Έργο - Accounting - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Asset Project Asset Project Asset Account The Project Asset account is the account used as the final asset account in capital projects PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress Work In Progress Account for Work in Progress The Work in Process account is the account used in capital projects until the project is completed PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.