Εισαγωγή Συναλλασσόμενου (παράθυρο ID-172)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Εισαγωγή Συναλλασσόμενου

περιγραφή: Εισαγωγή Συναλλασσόμενου

Βοήθεια: Το παράθυρο Εισαγωγή Συναλλασσόμενου είναι ένας ενδιάμεσος πίνακας που χρησιμοποιείται όταν εισάγονται εξωτερικά δεδομένα στο σύστημα. Με την επιλογή 'Επεξεργασία' είτε θα προσθέσει είτε θα τροποποιήσει τις σχετικές εγγραφές.TAB: Import Business Partner

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Εισαγωγή Συναλλασσόμενου - Import Business Partner - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Import Business Partner Import Business Partner null null I_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Imported Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Import Error Message Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40)
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60)
String
Name 2 Name 2 Additional Name null Name2
character varying(60)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet Number Used for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11)
String
NAICS/SIC NAICS/SIC Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner. NAICS
character(6)
String
Tax ID Tax ID Tax Identification The Tax ID field identifies the legal Identification number of this Entity. TaxID
character varying(20)
String
Group Key Group Key Business Partner Group Key null GroupValue
character varying(40)
String
Business Partner Group Business Partner Group Business Partner Group The Business Partner Group provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address 1 Address 1 Address line 1 for this location The Address 1 identifies the address for an entity's location Address1
character varying(60)
String
Address 2 Address 2 Address line 2 for this location The Address 2 provides additional address information for an entity. It can be used for building location, apartment number or similar information. Address2
character varying(60)
String
ZIP ZIP Postal code The Postal Code or ZIP identifies the postal code for this entity's address. Postal
character varying(10)
String
Additional Zip Additional Zip Additional ZIP or Postal code The Additional ZIP or Postal Code identifies, if appropriate, any additional Postal Code information. Postal_Add
character varying(10)
String
City City Identifies a City The City identifies a unique City for this Country or Region. City
character varying(60)
String
Region Region Name of the Region The Region Name defines the name that will print when this region is used in a document. RegionName
character varying(60)
String
Region Region Identifies a geographical Region The Region identifies a unique Region for this Country. C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Country Code ISO Country Code Upper-case two-letter alphanumeric ISO Country code according to ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html For details - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html or - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Country Country Country The Country defines a Country. Each Country must be defined before it can be used in any document. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Title Title Name this entity is referred to as The Title indicates the name that an entity is referred to as. Title
character varying(40)
String
Contact Name Contact Name Business Partner Contact Name null ContactName
character varying(60)
String
Contact Description Contact Description Description of Contact null ContactDescription
character varying(255)
String
Comments Comments Comments or additional information The Comments field allows for free form entry of additional information. Comments
character varying(2000)
Text
Phone Phone Identifies a telephone number The Phone field identifies a telephone number Phone
character varying(40)
String
2nd Phone 2nd Phone Identifies an alternate telephone number. The 2nd Phone field identifies an alternate telephone number. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Facsimile number The Fax identifies a facsimile number for this Business Partner or Location Fax
character varying(40)
String
Birthday Birthday Birthday or Anniversary day Birthday or Anniversary day Birthday
timestamp without time zone
Date
EMail Address EMail Address Electronic Mail Address The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. EMail
character varying(60)
String
Password Password Password of any length (case sensitive) The Password for this User. Passwords are required to identify authorized users. For Adempiere Users, you can change the password via the Process "Reset Password". Password
character varying(20)
String
Interest Area Interest Area Name of the Interest Area Name of the Interest Area of the user InterestAreaName
character varying(40)
String
Interest Area Interest Area Interest Area or Topic Interest Areas reflect interest in a topic by a contact. Interest areas can be used for marketing campaigns. R_InterestArea_ID
numeric(10)
Table Direct
BP Contact Greeting BP Contact Greeting Greeting for Business Partner Contact null BPContactGreeting
character varying(60)
String
Greeting Greeting Greeting to print on correspondence The Greeting identifies the greeting to print on correspondence. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Customer Indicates if this Business Partner is a Customer The Customer checkbox indicates if this Business Partner is a customer. If it is select additional fields will display which further define this customer. IsCustomer
character(1)
Yes-No
Employee Employee Indicates if this Business Partner is an employee The Employee checkbox indicates if this Business Partner is an Employee. If it is selected, additional fields will display which further identify this employee. IsEmployee
character(1)
Yes-No
Vendor Vendor Indicates if this Business Partner is a Vendor The Vendor checkbox indicates if this Business Partner is a Vendor. If it is selected, additional fields will display which further identify this vendor. IsVendor
character(1)
Yes-No
Import Business Partners Import Business Partners Import Business Partners The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.