Κατηγορία Προϊόντος (παράθυρο ID-144)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Κατηγορία Προϊόντος

περιγραφή: Ρύθμιση Κατηγοριών Προϊόντος

Βοήθεια: Το παράθυρο Κατηγορία Προϊόντος επιτρέπει τον ορισμό διαφορετικών ομάδων από προϊόντα. Αυτές οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία Τιμοκαταλόγων, στο να ορισθούν περιθώρια και για την εύκολη ανάθεση διαφορετικών λογιστικών παραμέτρων σε προϊόντα.TAB: Product Category

περιγραφή: Define Product Category


Βοήθεια The Product Category defines unique groupings of products. Product categories can be used in building price lists.


Αρχείο:Κατηγορία Προϊόντος - Product Category - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Parent Product Category Parent Product Category null null M_Product_Category_Parent_ID
numeric(10)
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Material Policy Material Policy Material Movement Policy The Material Movement Policy determines how the stock is flowing (FiFo or LiFo) if a specific Product Instance was not selected. The policy can not contradict the costing method (e.g. FiFo movement policy and LiFo costing method). MMPolicy
character(1) NOT NULL
List
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin % Planned Margin % Project's planned margin as a percentage The Planned Margin Percentage indicates the anticipated margin percentage for this project or project line PlannedMargin
numeric NOT NULL
Number
Asset Group Asset Group Group of Assets The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Color Print Color Color used for printing and display Colors used for printing and display AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Accounting

περιγραφή: Accounting Parameters


Βοήθεια The Accounting Tab defines default accounting parameters. Any product that uses a product category can inherit its default accounting parameters. If the Costing method is not defined, the default costing method of the accounting schema is used.


Αρχείο:Κατηγορία Προϊόντος - Accounting - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Category Product Category Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Costing Method Indicates how Costs will be calculated The Costing Method indicates how costs will be calculated (Standard, Average, Lifo, FiFo). The default costing method is defined on accounting schema level and can be optionally overwritten in the product category. The costing method cannot conflict with the Material Movement Policy (defined on Product Category). CostingMethod
character(1)
List
Costing Level Costing Level The lowest level to accumulate Costing Information If you want to maintain different costs per organization (warehouse) or per Batch/Lot, you need to make sure that you define the costs for each of the organizations or batch/lot. The Costing Level is defined per Accounting Schema and can be overwritten by Product Category and Accounting Schema. CostingLevel
character(1)
List
Product Asset Product Asset Account for Product Asset (Inventory) The Product Asset Account indicates the account used for valuing this a product in inventory. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Product Expense Account for Product Expense The Product Expense Account indicates the account used to record expenses associated with this product. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Cost Adjustment Product Cost Adjustment Account Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Clearing Inventory Clearing Product Inventory Clearing Account Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentiate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10)
Account
Product COGS Product COGS Account for Cost of Goods Sold The Product COGS Account indicates the account used when recording costs associated with this product. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Purchase Price Variance Difference between Standard Cost and Purchase Price (PPV) The Purchase Price Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost and the Purchase Order Price. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Invoice Price Variance Difference between Costs and Invoice Price (IPV) The Invoice Price Variance is used reflects the difference between the current Costs and the Invoice Price. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Trade Discount Received Trade Discount Receivable Account The Trade Discount Receivables Account indicates the account for received trade discounts in vendor invoices P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Trade Discount Granted Trade Discount Granted Account The Trade Discount Granted Account indicates the account for granted trade discount in sales invoices P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Product Revenue Account for Product Revenue (Sales Account) The Product Revenue Account indicates the account used for recording sales revenue for this product. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
Copy Accounts Copy Accounts Copy and overwrite Accounts to Products of this category If you copy and overwrite the current default values, you may have to repeat previous updates (e.g. set the revenue account, ...). If no Accounting Schema is selected all Accounting Schemas will be updated / inserted for products of this category. Processing
character(1)
Button
TAB: Assigned Products

περιγραφή: Products assigned to Product Category


Βοήθεια null


Αρχείο:Κατηγορία Προϊόντος - Assigned Products - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Category Product Category Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summary Level This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Discontinued This product is no longer available The Discontinued check box indicates a product that has been discontinued. Discontinued
character(1)
Yes-No
Product Type Product Type Type of product The type of product also determines accounting consequences. ProductType
character(1) NOT NULL
List
Expense Type Expense Type Expense report type null S_ExpenseType_ID
numeric(10)
Table Direct
Resource Resource Resource null S_Resource_ID
numeric(10)
Table Direct
Featured in Web Store Featured in Web Store If selected, the product is displayed in the initial or any empty search In the display of products in the Web Store, the product is displayed in the initial view or if no search criteria are entered. To be displayed, the product must be in the price list used. IsWebStoreFeatured
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.