Μορφή εκτύπωσης (παράθυρο ID-240)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Μορφή εκτύπωσης

περιγραφή: Συντήρηση της Μορφής Εκτύπωσης

Βοήθεια: Η Μορφή Εκτύπωσης καθορίζει πως θα εμφανίζονται τα δεδομένα στην εκτύπωσηTAB: Print Format

περιγραφή: Maintain Print Format


Βοήθεια The print format determines how data is rendered for print.


Αρχείο:Μορφή εκτύπωσης - Print Format - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Print Format Print Format Data Print Format The print format determines how data is rendered for print. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report View Report View View used to generate this report The Report View indicates the view used to generate this report. AD_ReportView_ID
numeric(10)
Table Direct
Form Form If Selected, a Form is printed, if not selected a columnar List report A form has individual elements with layout information (example: invoice, check)


A columnar list report has individual columns (example: list of invoices)

IsForm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Based Table Based Table based List Reporting Table based columnar list reporting is invoked from the Window Report button IsTableBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Paper Print Paper Printer paper definition Printer Paper Size, Orientation and Margins AD_PrintPaper_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Standard Header/Footer Standard Header/Footer The standard Header and Footer is used If the standard header is not used, it must be explicitly defined. IsStandardHeaderFooter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Table Format Print Table Format Table Format in Reports Print Table Format determines Fonts, Colors of the printed Table AD_PrintTableFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Printer Name Printer Name Name of the Printer Internal (Operating System) Name of the Printer; Please mote that the printer name may be different on different clients. Enter a printer name, which applies to ALL clients (e.g. printer on a server).

If none is entered, the default printer is used. You specify your default printer when you log in. You can also change the default printer in Preferences.

PrinterName
character varying(40)
String
Header Margin Header Margin Margin of the Header in 1/72 of an inch Distance from the top of the printable page to the start of the main content in 1/72 of an inch (point) HeaderMargin
numeric(10) NOT NULL
Integer
Footer Margin Footer Margin Margin of the Footer in 1/72 of an inch Distance from the bottom of the main content to the end of the printable page in 1/72 of an inch (point) FooterMargin
numeric(10) NOT NULL
Integer
Print Font Print Font Maintain Print Font Font used for printing AD_PrintFont_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Color Print Color Color used for printing and display Colors used for printing and display AD_PrintColor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Jasper Process Jasper Process The Jasper Process used by the printengine if any process defined null JasperProcess_ID
numeric(10)
Table
Copy/Create Copy/Create Copy existing OR create Print Format from Table Select either a table to create a print format [creates initial rough layout]

OR a print format to copy into the current print format [copies layout].

CreateCopy
character(1)
Button
Classname Classname Java Classname The Classname identifies the Java classname used by this report or process. Classname
character varying(240)
String
Args Args null null Args
character varying(510)
String
TAB: Display Order

περιγραφή: Display Order of the Print Format Items


Βοήθεια null


Αρχείο:Μορφή εκτύπωσης - Display Order - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
TAB: Sort Order

περιγραφή: Sort Order of the Print Format Items


Βοήθεια null


Αρχείο:Μορφή εκτύπωσης - Sort Order - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
TAB: Format Item

περιγραφή: Print Format Item


Βοήθεια Item in the print format maintaining layout information. The following additional variables are available when printing:

@*Page@ - the current page number
@*PageCount@ - the total number of pages
@*MultiPageInfo@ - "Page x of y" - only printed if more than one page
@*CopyInfo@ - if it is a copy of the document "Duplicate" is printed
@*ReportName@ - name of the report
@*Header@ - Full Header with user/client/org name and connection
@*CurrentDate@ - the print date
@*CurrentDateTime@ - the print time

The layoit logic for forms is:
- if not printed: ignore
- set New Line Position
- new page
- new line, if something was printed since last new line
- format item
- print it (if not null/empty selected)
(i.e. supress null does not prevent new line) Αρχείο:Μορφή εκτύπωσης - Format Item - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png

όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Print Format Data Print Format The print format determines how data is rendered for print. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Print Text The label text to be printed on a document or correspondence. The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. PrintName
character varying(2000)
String
Print Label Suffix Print Label Suffix The label text to be printed on a document or correspondence after the field The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence after the field. The max length is 60 characters. PrintNameSuffix
character varying(60)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Centrally maintained Centrally maintained Information maintained in System Element table The Centrally Maintained checkbox indicates if the Name, Description and Help maintained in 'System Element' table or 'Window' table. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suppress Null Suppress Null Suppress columns or elements with NULL value If a Form entry is NULL and if selected, the field (including label) is not printed.

If all elements in a table column are NULL and if selected, the column is not printed.

IsSuppressNull
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suppress Repeats Suppress Repeats Suppress repeated elements in column. Determines whether repeated elements in a column are repeated in a printed table. IsSuppressRepeats
character(1) NOT NULL
Yes-No
Format Type Format Type Print Format Type The print format type determines what will be printed. PrintFormatType
character(1) NOT NULL
List
Column Στήλη Στήλη σε ένα πίνακα Σύνδεση με την στήλη της βάσης δεδομένων του πίνακα AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Line Width Line Width Width of the lines null LineWidth
numeric(10)
Integer
Format Pattern Format Pattern The pattern used to format a number or date. A string complying with either Java SimpleDateFormat or DecimalFormat pattern syntax used to override the default presentation format of a date or number type field. FormatPattern
character varying(22)
String
Included Print Format Included Print Format Print format that is included here. Included Print formats allow to e.g. Lines to Header records. The Column provides the parent link. AD_PrintFormatChild_ID
numeric(10)
Table
Image Field Image Field The image is retrieved from the data column The Image URL is retrieved from the data column IsImageField
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image attached Image attached The image to be printed is attached to the record The image to be printed is stored in the database as attachment to this record. The image can be a gif, jpeg or png. ImageIsAttached
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL Image URL URL of image URL of image; The image is not stored in the database, but retrieved at runtime. The image can be a gif, jpeg or png. ImageURL
character varying(120)
URL
Area Area Print Area Print area of this item PrintAreaType
character(1) NOT NULL
List
Barcode Type Barcode Type Type of barcode null BarcodeType
character(3)
List
Relative Position Relative Position The item is relative positioned (not absolute) The relative positioning of the item is determined by X-Z space and next line IsRelativePosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set NL Position Set NL Position Set New Line Position When enabled, the current x (horizontal) Position before printing the item is saved. The next New Line will use the saved x (horizontal) Position, enabling to print data in columns.

The setting is not restricted to an area (header, content, footer), allowing to align information also with Header and Footer with the Content.

IsSetNLPosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
X Position X Position Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch XPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Position Y Position Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch YPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Next Line Next Line Print item on next line If not selected, the item is printed on the same line IsNextLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Next Page Next Page The column is printed on the next page Before printing this column, there will be a page break. IsNextPage
character(1) NOT NULL
Yes-No
Below Column Below Column Print this column below the column index entered This column is printed in a second line below the content of the first line identified. Please be aware, that this is depends on the actual sequence. Enter a 1 to add the info below the first column. BelowColumn
numeric(10)
Integer
Line Alignment Line Alignment Line Alignment For relative positioning, the line alignment LineAlignmentType
character(1) NOT NULL
List
Field Alignment Field Alignment Field Text Alignment Alignment of field text. The default is determined by the data/display type: Numbers are right aligned, other data is left aligned FieldAlignmentType
character(1) NOT NULL
List
X Space X Space Relative X (horizontal) space in 1/72 of an inch Relative X (horizontal) space in 1/72 of an inch in relation to the end of the previous item. XSpace
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Space Y Space Relative Y (vertical) space in 1/72 of an inch Relative Y (vertical) space in 1/72 of an inch in relation to the end of the previous item. YSpace
numeric(10) NOT NULL
Integer
Max Width Max Width Maximum Width in 1/72 if an inch - 0 = no restriction Maximum width of the element in 1/72 of an inch (point). If zero (0), there is no width restriction. MaxWidth
numeric(10) NOT NULL
Integer
Fixed Width Fixed Width Column has a fixed width The Column has a fixed width, independent from the content IsFixedWidth
character(1) NOT NULL
Yes-No
Shape Type Shape Type Type of the shape to be painted null ShapeType
character(1)
List
Max Height Max Height Maximum Height in 1/72 if an inch - 0 = no restriction Maximum height of the element in 1/72 of an inch (point). If zero (0), there is no height restriction. MaxHeight
numeric(10) NOT NULL
Integer
One Line Only One Line Only If selected, only one line is printed If the column has a width restriction, the text is broken into multiple lines. If One Line is selected, only the first line is printed. IsHeightOneLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fill Shape Fill Shape Fill the shape with the color selected null IsFilledRectangle
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Color Print Color Color used for printing and display Colors used for printing and display AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Font Print Font Maintain Print Font Font used for printing AD_PrintFont_ID
numeric(10)
Table Direct
Arc Diameter Arc Diameter Arc Diameter for rounded Rectangles Width of the horizontal/vertical diameter of the arc at the four corners ArcDiameter
numeric(10)
Integer
Order by Order by Include in sort order The records are ordered by the value of this column. If a column is used for grouping, it needs to be included in the sort order as well. IsOrderBy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Record Sort No Record Sort No Determines in what order the records are displayed The Record Sort No indicates the ascending sort sequence of the records. If the number is negative, the records are sorted descending.

Example: A tab with C_DocType_ID (1), DocumentNo (-2) will be sorted ascending by document type and descending by document number (SQL: ORDER BY C_DocType, DocumentNo DESC)

SortNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Descending Descending Sort your data using a SQL Desc Order By statement null IsDesc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Group by Group by After a group change, totals, etc. are printed Grouping allows to print sub-totals. If a group changes, the totals are printed. Group by columns need to be included in the sort order. IsGroupBy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Page break Page break Start with new page Before printing this item, create a new page IsPageBreak
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Sum (Σ) Calculate Sum (Σ) Calculate the Sum of numeric content or length Calculate the Sum (Σ) of the data if the field is numeric, otherwise total sum length of the field. IsSummarized
character(1) NOT NULL
Yes-No
Running Total Running Total Create a running total (sum) A running total creates a sum at the end of a page and on the top of the next page for all columns, which have a Sum function. You should define running total only once per format. IsRunningTotal
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Count (№) Calculate Count (№) Count number of not empty elements Calculate the total number (№) of not empty (NULL) elements (maximum is the number of lines). IsCounted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Running Total Lines Running Total Lines Create Running Total Lines (page break) every x lines When you want to print running totals, enter the number of lines per page after you want to create a running total line and page break. You should define running total only once per format. RunningTotalLines
numeric(10)
Integer
Calculate Minimum (↓) Calculate Minimum (↓) Calculate the minimum amount Calculate the Minimum (↓) of the data if the field is numeric, otherwise minimum length of the field. IsMinCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Maximum (?) Calculate Maximum (?) Calculate the maximum amount Calculate the Maximum (↑) of the data if the field is numeric, otherwise maximum length of the field. IsMaxCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Mean (μ) Calculate Mean (μ) Calculate Average of numeric content or length Calculate the Mean (μ) of the data if the field is numeric, otherwise calculate the average length of the field. IsAveraged
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Variance (σ²) Calculate Variance (σ²) Calculate Variance The Variance (σ²) is the a measure of dispersion - used in combination with the Mean (μ) IsVarianceCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Deviation (σ) Calculate Deviation (σ) Calculate Standard Deviation The Standard Deviation (σ) is the a measure of dispersion - used in combination with the Mean (μ) IsDeviationCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Item Translation

περιγραφή: Print Format Translation


Βοήθεια null


Αρχείο:Μορφή εκτύπωσης - Item Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Item Print Format Item Item/Column in the Print format Item/Column in the print format maintaining layout information AD_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Print Text The label text to be printed on a document or correspondence. The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. PrintName
character varying(2000)
String
Print Label Suffix Print Label Suffix The label text to be printed on a document or correspondence after the field The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence after the field. The max length is 60 characters. PrintNameSuffix
character varying(60)
String
TAB: Graph

περιγραφή: Define Graph to be included


Βοήθεια null


Αρχείο:Μορφή εκτύπωσης - Graph - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Graph Graph Graph included in Reports Pie/Line Graph to be printed in Reports AD_PrintGraph_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Print Format Data Print Format The print format determines how data is rendered for print. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Graph Type Graph Type Type of graph to be painted Type of graph to be painted GraphType
character(1) NOT NULL
List
Description Column Description Column Description Column for Pie/Line/Bar Charts Graph Description Column for Pie and Line/Bar Charts Description_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Data Column Data Column Data Column for Pie and Line Charts Graph Data Column for Pie and Line/Bar Charts Data_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Data Column 2 Data Column 2 Data Column for Line Charts Additional Graph Data Column for Line/Bar Charts Data1_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 3 Data Column 3 Data Column for Line Charts Additional Graph Data Column for Line/Bar Charts Data2_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 4 Data Column 4 Data Column for Line Charts Additional Graph Data Column for Line/Bar Charts Data3_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 5 Data Column 5 Data Column for Line Charts Additional Graph Data Column for Line/Bar Charts Data4_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.