Διαδικτυακό Κατάστημα (παράθυρο ID-350)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Διαδικτυακό Κατάστημα

περιγραφή: Ορισμός Διαδικτυακού Καταστήματος

Βοήθεια: Ορισμός της οργάνωσης του διαδικτυακού καταστήματοςTAB: Web Store

περιγραφή: Define Web Store


Βοήθεια Define the web store settings. The web server context must be unique and determines the settings used in the actual transaction. The selected warehouse determines the organization. The email settings are tested with the client email settings.


Αρχείο:Διαδικτυακό Κατάστημα - Web Store - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
URL URL Full URL address - e.g. http://www.adempiere.org The URL defines an fully qualified web address like http://www.adempiere.org URL
character varying(120) NOT NULL
URL
Web Context Web Context Web Server Context - e.g. /wstore Unique Web Server Context for this Web Store - will set context-root in application.xml.

The web context usually starts with / and needs to be a valid context name (not checked).

WebContext
character varying(20) NOT NULL
String
Stylesheet Stylesheet CSS (Stylesheet) used Base Stylesheet (.css file) to use - if empty, the default (standard.css) is used. The Style sheet can be a URL. Stylesheet
character varying(60)
String
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Price List Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Payment Term The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Web Store Info Web Store Info Web Store Header Information Display HTML Info in the Web Store - by default in the header. WebInfo
character varying(2000)
Text
Web Store EMail Web Store EMail EMail address used as the sender (From) The EMail address is used to send mails to users of the web store WStoreEMail
character varying(60)
String
Web Order EMail Web Order EMail EMail address to receive notifications when web orders were processed When processing a web order, a confirmation is sent to the EMail address of the customer from the request EMail address copying this email address when entered. WebOrderEMail
character varying(60)
String
WebStore User WebStore User User ID of the Web Store EMail address User ID to connect to the Mail Server WStoreUser
character varying(60)
String
WebStore Password WebStore Password Password of the Web Store EMail address Password to connect to the Mail Server WStoreUserPW
character varying(20)
String
EMail Header EMail Header Header added to EMails The header is added to every email. EMailHeader
character varying(2000)
Text
EMail Footer EMail Footer Footer added to EMails The footer is added to every email. EMailFooter
character varying(2000)
Text
Menu Orders Menu Orders Show Menu Orders null IsMenuOrders
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Shipments Menu Shipments Show Menu Shipments null IsMenuShipments
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Invoices Menu Invoices Show Menu Invoices null IsMenuInvoices
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Assets Menu Assets Show Menu Assets null IsMenuAssets
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Payments Menu Payments Show Menu Payments null IsMenuPayments
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu RfQs Menu RfQs Show Menu RfQs null IsMenuRfQs
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Requests Menu Requests Show Menu Requests null IsMenuRequests
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Registrations Menu Registrations Show Menu Registrations null IsMenuRegistrations
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Interests Menu Interests Show Menu Interests null IsMenuInterests
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Contact Menu Contact Show Menu Contact null IsMenuContact
character(1) NOT NULL
Yes-No
Web Parameter 1 Web Parameter 1 Web Site Parameter 1 (default: header image) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam1 - By default, it is positioned on the upper left side with 130 pixel width. WebParam1
character varying(2000)
Text
Web Parameter 2 Web Parameter 2 Web Site Parameter 2 (default index page) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam2 - By default, it is positioned after the header on the web store index page. WebParam2
character varying(2000)
Text
Web Parameter 3 Web Parameter 3 Web Site Parameter 3 (default left - menu) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam3 - By default, it is positioned at the end in the menu column with 130 pixel width. WebParam3
character varying(2000)
Text
Web Parameter 4 Web Parameter 4 Web Site Parameter 4 (default footer left) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam4 - By default, it is positioned on the left side of the footer with 130 pixel width. WebParam4
character varying(2000)
Text
Web Parameter 5 Web Parameter 5 Web Site Parameter 5 (default footer center) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam5 - By default, it is positioned in the center of the footer. WebParam5
character varying(2000)
Text
Web Parameter 6 Web Parameter 6 Web Site Parameter 6 (default footer right) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam6 - By default, it is positioned on the right side of the footer. WebParam6
character varying(2000)
Text
TAB: Store Translation

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Διαδικτυακό Κατάστημα - Store Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Web Store Web Store A Web Store of the Client null W_Store_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Web Store Info Web Store Info Web Store Header Information Display HTML Info in the Web Store - by default in the header. WebInfo
character varying(2000)
Text
EMail Header EMail Header Header added to EMails The header is added to every email. EMailHeader
character varying(2000)
Text
EMail Footer EMail Footer Footer added to EMails The footer is added to every email. EMailFooter
character varying(2000)
Text
Web Parameter 1 Web Parameter 1 Web Site Parameter 1 (default: header image) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam1 - By default, it is positioned on the upper left side with 130 pixel width. WebParam1
character varying(2000)
Text
Web Parameter 2 Web Parameter 2 Web Site Parameter 2 (default index page) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam2 - By default, it is positioned after the header on the web store index page. WebParam2
character varying(2000)
Text
Web Parameter 3 Web Parameter 3 Web Site Parameter 3 (default left - menu) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam3 - By default, it is positioned at the end in the menu column with 130 pixel width. WebParam3
character varying(2000)
Text
Web Parameter 4 Web Parameter 4 Web Site Parameter 4 (default footer left) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam4 - By default, it is positioned on the left side of the footer with 130 pixel width. WebParam4
character varying(2000)
Text
Web Parameter 5 Web Parameter 5 Web Site Parameter 5 (default footer center) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam5 - By default, it is positioned in the center of the footer. WebParam5
character varying(2000)
Text
Web Parameter 6 Web Parameter 6 Web Site Parameter 6 (default footer right) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam6 - By default, it is positioned on the right side of the footer. WebParam6
character varying(2000)
Text
TAB: Web Store Message

περιγραφή: Definine Web Store Messages


Βοήθεια null


Αρχείο:Διαδικτυακό Κατάστημα - Web Store Message - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Web Store Web Store A Web Store of the Client null W_Store_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Message Type Message Type Mail Message Type null MailMsgType
character(2) NOT NULL
List
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subject Subject Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255) NOT NULL
Text
Message Message EMail Message Message of the EMail Message
character varying(2000) NOT NULL
Text
Message 2 Message 2 Optional second part of the EMail Message Message of the EMail Message2
character varying(2000)
Text
Message 3 Message 3 Optional third part of the EMail Message Message of the EMail Message3
character varying(2000)
Text
TAB: Message Translation

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Διαδικτυακό Κατάστημα - Message Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Mail Message Mail Message Web Store Mail Message Template null W_MailMsg_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subject Subject Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255) NOT NULL
Text
Message Message EMail Message Message of the EMail Message
character varying(2000) NOT NULL
Text
Message 2 Message 2 Optional second part of the EMail Message Message of the EMail Message2
character varying(2000)
Text
Message 3 Message 3 Optional third part of the EMail Message Message of the EMail Message3
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.