Τιμοκατάλογος (παράθυρο ID-146)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Τιμοκατάλογος

περιγραφή: Ρύθμιση Τιμοκαταλόγου

Βοήθεια: Το παράθυρο Τιμοκατάλογος επιτρέπει την δημιουργία τιμοκαταλόγων για τους συναλλασσόμενους. Οι τιμοκατάλογοι καθορίζουν το νόμισμα και τη φορολογική μεταχείριση. Η έκδοση τιμοκαταλόγου επιτρέπει την διατήρηση παράλληλων καταλόγων για διάφορα χρονικά πλαίσια. Η πιο πρόσφατη έκδοση τιμοκαταλόγου χρησιμοποιείται με βάση την ημερομηνία του εγγράφου.
Όλοι οι τιμοκατάλογοι έχουν τρεις τιμές: Τιμή Καταλόγου, Τιμή Πώλησης και Όριο Τιμής
Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία ενός βασικού τιμοκαταλόγου. Μπορείτε να προσθέσετε με το χέρι προϊόντα και τιμές ή να τον δημιουργήσετε αυτόματα. Ο βασικός τιμοκατάλογος είναι συχνά ο τιμοκατάλογος αγοράς με την τιμή καταλόγου («επίσημη» τιμή λιανικής πώλησης), την τιμή πώλησης (τιμή αγοράς σας). Το όριο τιμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του τελικού κόστους αγοράς μετά από μειώσεις, εκπτώσεις, κλπ.
Οι τιμοκατάλογοι μπορεί να υπολογίζονται και να αντιγράφονται. Για την επιτάχυνση του υπολογισμού, οι παράμετροι αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία μιας νέας έκδοσης τιμοκαταλόγου.TAB: Price List

περιγραφή: Define Price Lists


Βοήθεια Price lists determine currency of the document as well as tax treatment.


Αρχείο:Τιμοκατάλογος - Price List - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price Precision Price Precision Precision (number of decimals) for the Price The prices of the price list are rounded to the precision entered. This allows to have prices with below currency precision, e.g. $0.005. Enter the number of decimals or -1 for no rounding. PricePrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
Sales Price list Sales Price list This is a Sales Price List The Sales Price List check box indicates if this price list is used for sales transactions. IsSOPriceList
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax Price includes Tax Tax is included in the price The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Enforce price limit Enforce price limit Do not allow prices below the limit price The Enforce Price Limit check box indicates that prices cannot be below the limit price in Orders and Invoices. This can be overwritten, if the role allows this. EnforcePriceLimit
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Version

περιγραφή: Maintain price list versions


Βοήθεια Price lists are automatically created based on Product Purchasing Information and the Vendor Category Discount. The other alternative is to copy them from existing pricelists and the re-calculate them. You can also re-calculate the pricelist by referencing no pricelist or referencing the same pricelist. If no base price list is selected, the Procuct Purchase records are used as reference.


Αρχείο:Τιμοκατάλογος - Version - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Price List Version Price List Version Identifies a unique instance of a Price List Each Price List can have multiple versions. The most common use is to indicate the dates that a Price List is valid for. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Price List Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Schema Price List Schema Schema to calculate price lists null M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Base Price List Base Price List Source for Price list calculations The Base Price List identifies the Base Pricelist used for calculating prices (the source) M_Pricelist_Version_Base_ID
numeric(10)
Table
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Create Price List Δημιουργία Τιμοκαταλόγου Create Prices based on parameters of this version Create Prices for this pricelist version in the sequence of the Discount Schema Price List.

Lines with a higher sequence overwrite existing prices. The sequence should be from generic to specific.

ProcCreate
character(1)
Button
TAB: Product Price

περιγραφή: Maintain Product Prices


Βοήθεια The Price List Tab displays the prices for a product based on the selected price list.


Αρχείο:Τιμοκατάλογος - Product Price - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Version Price List Version Identifies a unique instance of a Price List Each Price List can have multiple versions. The most common use is to indicate the dates that a Price List is valid for. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price List Price List Price The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Standard Price Standard Price The Standard Price indicates the standard or normal price for a product on this price list PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Limit Price Lowest price for a product The Price Limit indicates the lowest price for a product stated in the Price List Currency. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices
TAB: Product Price Vendor Break

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Τιμοκατάλογος - Product Price Vendor Break - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Version Price List Version Identifies a unique instance of a Price List Each Price List can have multiple versions. The most common use is to indicate the dates that a Price List is valid for. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Break Value Break Value Low Value of trade discount break level Starting Quantity or Amount Value for break level BreakValue
numeric NOT NULL
Number
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price List Price List Price The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Standard Price Standard Price The Standard Price indicates the standard or normal price for a product on this price list PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Limit Price Lowest price for a product The Price Limit indicates the lowest price for a product stated in the Price List Currency. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.