Διανομή ΓΚ (παράθυρο ID-323)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Διανομή ΓΚ

περιγραφή: Διανομή Γενικού Καθολικού

Βοήθεια: Εάν ικανοποιούνται τα κριτήρια των λογιστικών συνδυασμών της διανομής, η λογιστική εγγραφή προς τον λογιστικό συνδυασμό αντικαθίσταται από τους λογιστικούς συνδυασμούς των γραμμών διανομής. Η διανομή εκτελείται σε ένα βήμα ανάλογα με τα ποσοστά των γραμμών.TAB: Distribution

περιγραφή: General Ledger Distribution


Βοήθεια If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the percentage of the lines. If the total percent is less then 100 and one line is 0 (null), it gets the remainder. If there is no line with 0, any rounding is adjusted in the line with the biggest amount.


Αρχείο:Διανομή ΓΚ - Distribution - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create Reversal Create Reversal Indicates that reversal movement will be created, if disabled the original movement will be deleted. null IsCreateReversal
character(1) NOT NULL
Yes-No
PostingType PostingType The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1)
List
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Organization Any Organization Match any value of the Organization segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. Org_ID
numeric(10)
Table
Any Account Any Account Match any value of the Account segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Λογαριασμός Account used Ο (φυσικός) λογαριασμός που χρησιμοποιείται Account_ID
numeric(10)
Table
Any Activity Any Activity Match any value of the Activity segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Product Any Product Match any value of the Product segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Any Bus.Partner Any Bus.Partner Match any value of the Business Partner segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Any Project Any Project Match any value of the Project segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Any Campaign Any Campaign Match any value of the Campaign segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Location From Any Location From Match any value of the Location From segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyLocFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location From Location From Location that inventory was moved from The Location From indicates the location that a product was moved from. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Any Location To Any Location To Match any value of the Location To segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyLocTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location To Location To Location that inventory was moved to The Location To indicates the location that a product was moved to. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Any Sales Region Any Sales Region Match any value of the Sales Region segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnySalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Sales Region Sales coverage region The Sales Region indicates a specific area of sales coverage. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Trx Organization Any Trx Organization Match any value of the Transaction Organization segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Any User 1 Any User 1 Match any value of the User 1 segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyUser1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
Any User 2 Any User 2 Match any value of the User 2 segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyUser2
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Percent Total Percent Sum of the Percent details null PercentTotal
numeric NOT NULL
Number
Valid Valid Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify Verify Verify GL Distribution null Processing
character(1)
Button
TAB: Line

περιγραφή: General Ledger Distribution Target Line


Βοήθεια If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the perecent value of the lines. A Percent value of 0 (null) indicates the remainder to 100. There can only be one line with 0 percent.


Αρχείο:Διανομή ΓΚ - Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Distribution GL Distribution General Ledger Distribution If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the ratio of the lines. The distribution must be valid to be used. GL_Distribution_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Percent Percent Percentage The Percent indicates the percentage used. Percent
numeric NOT NULL
Number
Overwrite Organization Overwrite Organization Overwrite the account segment Organization with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. Org_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Account Overwrite Account Overwrite the account segment Account with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Λογαριασμός Account used Ο (φυσικός) λογαριασμός που χρησιμοποιείται Account_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Activity Overwrite Activity Overwrite the account segment Activity with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Product Overwrite Product Overwrite the account segment Product with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Overwrite Bus.Partner Overwrite Bus.Partner Overwrite the account segment Business Partner with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Overwrite Project Αντικατάσταση έργου Αντικατάσταση του τμήματος λογαριασμού του Έργου με την αξία που καθορίζεται Αν δεν αντικατασταθεί, χρησιμοποιείται η αξία της αρχικής ενοποίησης λογαριασμού. Αν επιλεγεί, αλλά δεν προσδιοριστεί, το τμήμα ορίζεται με μηδέν. OverwriteProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Campaign Overwrite Campaign Overwrite the account segment Campaign with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Location From Overwrite Location From Overwrite the account segment Location From with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteLocFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location From Location From Location that inventory was moved from The Location From indicates the location that a product was moved from. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Location To Overwrite Location To Overwrite the account segment Location From with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteLocTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location To Location To Location that inventory was moved to The Location To indicates the location that a product was moved to. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sales Region Overwrite Sales Region Overwrite the account segment Sales Region with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteSalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Sales Region Sales coverage region The Sales Region indicates a specific area of sales coverage. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Trx Organuzation Overwrite Trx Organuzation Overwrite the account segment Transaction Organization with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Overwrite User1 Overwrite User1 Overwrite the account segment User 1 with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteUser1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
Overwrite User2 Overwrite User2 Overwrite the account segment User 2 with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteUser2
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.