Χώρα, Νομός και Πόλη (παράθυρο ID-122)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Χώρα, Νομός και Πόλη

περιγραφή: Συντηρήστε Χώρες, Νομούς και Πόλεις

Βοήθεια: Το παράθυρο Χωρών, Νομών και Πόλεων καθορίζει τις διαφορετικές οντότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε τομέα διευθύνσεων. Καθορίζει την μορφή των περιοχών διευθύνσεων καθώς επίσης και ένωσης με τις περιοχές με χώρες και πόλεις με περιοχές και χώρες.

Θα καθορίζατε τις χώρες συνήθως μόνο στο επίπεδο συστημάτων.

TAB: Country

περιγραφή: Define Country


Βοήθεια The Country Tab defines any country in which you do business. Values entered here are referenced in location records for Business Partners.


Αρχείο:Χώρα, Νομός και Πόλη - Country - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
ISO Country Code ISO Country Code Upper-case two-letter alphanumeric ISO Country code according to ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html For details - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html or - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Country has Region Country has Region Country contains Regions The Country has Region checkbox is selected if the Country being defined is divided into regions. If this checkbox is selected, the Region Tab is accessible. HasRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Region Region Name of the Region The Region Name defines the name that will print when this region is used in a document. RegionName
character varying(60)
String
Address Print Format Address Print Format Format for printing this Address The Address Print format defines the format to be used when this address prints. The following notations are used: @C@=City @P@=Postal @A@=PostalAdd @R@=Region DisplaySequence
character varying(20) NOT NULL
String
Reverse Address Lines Reverse Address Lines Print Address in reverse Order If NOT selected the sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country.

If selected the sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. The sequence of City/Region/Postal is determined by the address format.

IsAddressLinesReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Capture Sequence Capture Sequence null The Capture Sequence defines the fields to be used when capturing an address on this country. The following notations are used: @CO@=Country, @C@=City, @P@=Postal, @A@=PostalAdd, @R@=Region, @A1@=Address 1 to @A4@=Address 4. Country is always mandatory, add a bang ! to make another field mandatory, for example @C!@ makes city mandatory, @A1!@ makes Address 1 mandatory. CaptureSequence
character varying(60)
String
Local Address Format Local Address Format Format for printing this Address locally The optional Local Address Print format defines the format to be used when this address prints for the Country. If defined, this format is used for printing the address for the country rather then the standard address format.
The following notations are used: @C@=City  @P@=Postal  @A@=PostalAdd  @R@=Region
DisplaySequenceLocal
character varying(20)
String
Reverse Local Address Lines Reverse Local Address Lines Print Local Address in reverse Order If NOT selected the local sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country.

If selected the local sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. The sequence of City/Region/Postal is determined by the local address format.

IsAddressLinesLocalReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Postal Code Format Postal Code Format Format of the postal code; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digits NO space A any Letters & Digits NO space converted to upper case c any Letters & Digits or space C any Letters & Digits or space converted to upper case 0 Digits 0..9 NO space 9 Digits 0..9 or space

Example of format "(000)_000-0000"

ExpressionPostal
character varying(20)
String
Additional Postal code Additional Postal code Has Additional Postal Code The Additional Postal Code checkbox indicates if this address uses an additional Postal Code. If it is selected an additional field displays for entry of the additional Postal Code. HasPostal_Add
character(1) NOT NULL
Yes-No
Additional Postal Format Additional Postal Format Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digits NO space A any Letters & Digits NO space converted to upper case c any Letters & Digits or space C any Letters & Digits or space converted to upper case 0 Digits 0..9 NO space 9 Digits 0..9 or space

Example of format "(000)_000-0000"

ExpressionPostal_Add
character varying(20)
String
Phone Format Phone Format Format of the phone; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digits NO space A any Letters & Digits NO space converted to upper case c any Letters & Digits or space C any Letters & Digits or space converted to upper case 0 Digits 0..9 NO space 9 Digits 0..9 or space

Example of format "(000)_000-0000"

ExpressionPhone
character varying(20)
String
Media Size Media Size Java Media Size The Java Media Size. Example: "MediaSize.ISO.A4" (the package javax.print.attribute.standard is assumed). If you define your own media size, use the fully qualified name.

If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information

MediaSize
character varying(40)
String
Bank Routing No Format Bank Routing No Format Format of the Bank Routing Number null ExpressionBankRoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Format Bank Account No Format Format of the Bank Account null ExpressionBankAccountNo
character varying(20)
String
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6)
Table
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Use Postcode Lookup Use Postcode Lookup Does this country have a post code web service Enable the IsPostcodeLookup if you wish to configure a post code lookup web service IsPostcodeLookup
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Cities out of List Allow Cities out of List A flag to allow cities, currently not in the list, to be entered null AllowCitiesOutOfList
character(1)
Yes-No
Lookup URL Lookup URL The URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data Enter the URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data LookupUrl
character varying(100)
String
Lookup Client ID Lookup Client ID The ClientID or Login submitted to the Lookup URL Enter the ClientID or Login for your account provided by the post code web service provider LookupClientID
character varying(50)
String
Lookup Password Lookup Password The password submitted to the Lookup URL Enter the password for your account provided by the post code web service provider LookupPassword
character varying(50)
String
Lookup ClassName Lookup ClassName The class name of the postcode lookup plugin Enter the class name of the post code lookup plugin for your postcode web service provider LookupClassName
character varying(255)
String
TAB: Translation

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Χώρα, Νομός και Πόλη - Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Country Country The Country defines a Country. Each Country must be defined before it can be used in any document. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Region Region Name of the Region The Region Name defines the name that will print when this region is used in a document. RegionName
character varying(60)
String
TAB: Region

περιγραφή: Define Regions


Βοήθεια The Region Tab defines a Region within a Country. This tab is enabled only if the Has Region checkbox is selected for the Country.


Αρχείο:Χώρα, Νομός και Πόλη - Region - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Region Region Identifies a geographical Region The Region identifies a unique Region for this Country. C_Region_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Country Country The Country defines a Country. Each Country must be defined before it can be used in any document. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1)
Yes-No
TAB: City

περιγραφή: Define Cities


Βοήθεια The Cities Tab defines Cities within a Country or Region. Cities entered here are not referenced when entering the address.


Αρχείο:Χώρα, Νομός και Πόλη - City - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
City City City City in a country C_City_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Country Country The Country defines a Country. Each Country must be defined before it can be used in any document. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
Region Region Identifies a geographical Region The Region identifies a unique Region for this Country. C_Region_ID
numeric(10)
Table
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ZIP ZIP Postal code The Postal Code or ZIP identifies the postal code for this entity's address. Postal
character varying(10)
String
Area Code Area Code Phone Area Code Phone Area Code AreaCode
character varying(10)
String
Locode Locode Location code - UN/LOCODE UN/Locode is a combination of a 2-character country code and a 3-character location code, e.g. BEANR is known as the city of Antwerp (ANR) which is located in Belgium (BE).

See: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htm

Locode
character varying(10)
String
Coordinates Coordinates Location coordinate This column contains the geographical coordinates (latitude/longitude) of the location.

In order to avoid unnecessary use of non-standard characters and space, the following standard presentation is used:
0000N 00000W 0000S 00000E
where the two last digits refer to minutes and the two or three first digits indicate the degrees

Coordinates
character varying(15)
String


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.