Ρόλος (παράθυρο ID-111)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Ρόλος

περιγραφή: Συντηρήστε τις Ευθύνες Χρηστών

Βοήθεια: Το Παράθυρο Ρόλου επιτρέπει τον καθορισμό των διαφορετικών ρόλων που θα έχουν οι χρήστες αυτού του συστήματος. Οι ρόλοι ελέγχουν την πρόσβαση στα παράθυρα, εκθέσεις, κ.λπ. Για μία εταιρία, ο ρόλος του διαχειριστή και χρήστη είναι προκαθορισμένοι. Μπορείτε να προσθέσετε επιπρόσθετους ρόλους για την πρόσβαση ελέγχου σε συγκεκριμένη λειτουργία ή στοιχεία. Μπορείτε να προσθέσετε χρήστες στο ρόλο. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες πρόσβασης εναποθηκεύονται και απαιτούν την επανασύνδεση ή reset του cache.TAB: Role

περιγραφή: Define responsibility roles


Βοήθεια Define the role and add the client and organizations the role has access to. You can give users access to this role and modify the access of this role to windows, forms, processes and reports as well as tasks.
If the Role User Level is Manual, the assigned acces rights are not automatically updated (e.g. if a role has a restricted number of Windows/Processes it can access). You need to add organizational access unless the role has access to all organizations. The SuperUser and the user creating a new role are assigned to the role automatically.
If you select an Organization Tree, the user has access to the leaves of summary organizations. Note: You cannot change the System Administrator role.


Αρχείο:Ρόλος - Role - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Level User Level System Client Organization The User Level field determines if users of this Role will have access to System level data, Organization level data, Client level data or Client and Organization level data. UserLevel
character(3) NOT NULL
List
Manual Manual This is a manual process The Manual check box indicates if the process will done manually. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Master Role Master Role A master role cannot be assigned to users, it is intended to define access to menu option and documents and inherit to other roles null IsMasterRole
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Approval Amount Ποσό Έγκρισης Το όριο ποσού έγκρισης για αυτόν τον ρόλο Το πεδίο Ποσό Έγκρισης δηλώνει το όριο αυτού του ρόλου για την έγκριση παραστατικών. AmtApproval
numeric
Amount
Days Approval Accumulated Days Approval Accumulated The days approval indicates the days to take into account to verify the accumulated approval amount. The Days Approval Accumulated field indicates the days to take into account to verify the accumulated approval amount. DaysApprovalAccum
numeric(10)
Integer
Approval Amount Accumulated Approval Amount Accumulated The approval amount limit for this role accumulated on a period The Approval Amount field indicates the amount limit this Role has for approval of documents within a period limit. AmtApprovalAccum
numeric
Amount
Approve own Documents Approve own Documents Users with this role can approve their own documents If a user cannot approve their own documents (orders, etc.), it needs to be approved by someone else. IsCanApproveOwnDoc
character(1) NOT NULL
Yes-No
UserDiscount UserDiscount null null UserDiscount
numeric(22,2)
Number
Supervisor Supervisor Supervisor for this user/organization - used for escalation and approval The Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user - or for approvals. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
Menu Tree Menu Tree Tree of the menu Menu access tree AD_Tree_Menu_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Price Limit Overwrite Price Limit Overwrite Price Limit if the Price List enforces the Price Limit The Price List allows to enforce the Price Limit. If set, a user with this role can overwrite the price limit (i.e. enter any price). OverwritePriceLimit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Preference Level Preference Level Determines what preferences the user can set Preferences allow you to define default values. If set to None, you cannot set any preference nor value preference. Only if set to Client, you can see the Record Info Change Log. PreferenceType
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log Maintain Change Log Maintain a log of changes If selected, a log of all changes is maintained. IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show Accounting Show Accounting Users with this role can see accounting information This allows to prevent access to any accounting information. IsShowAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access all Orgs Access all Orgs Access all Organizations (no org access control) of the client When selected, the role has access to all organizations of the client automatically. This also increases performance where you have many organizations. IsAccessAllOrgs
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Tree Organization Tree Trees are used for (financial) reporting and security access (via role) Trees are used for (finanial) reporting and security access (via role) AD_Tree_Org_ID
numeric(10)
Table
Use User Org Access Use User Org Access Use Org Access defined by user instead of Role Org Access You can define the access to Organization either by Role or by User. You would select this, if you have many organizations. IsUseUserOrgAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Report Can Report Users with this role can create reports You can restrict the ability to report on data. IsCanReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Export Can Export Users with this role can export data You can restrict the ability to export data from Adempiere. IsCanExport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Lock Personal Lock Allow users with role to lock access to personal records If enabled, the user with the role can prevent access of others to personal records. If a record is locked, only the user or people who can read personal locked records can see the record. IsPersonalLock
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Access Personal Access Allow access to all personal records Users of this role have access to all records locked as personal. IsPersonalAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Confirm Query Records Confirm Query Records Require Confirmation if more records will be returned by the query (If not defined 500) Enter the number of records the query will return without confirmation to avoid unnecessary system load. If 0, the system default of 500 is used. ConfirmQueryRecords
numeric(10) NOT NULL
Integer
Max Query Records Max Query Records If defined, you cannot query more records as defined - the query criteria needs to be changed to query less records Enter the number of records a user will be able to query to avoid unnecessary system load. If 0, no restrictions are imposed. MaxQueryRecords
numeric(10) NOT NULL
Integer
Connection Profile Connection Profile How a Java Client connects to the server(s) Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile. ConnectionProfile
character(1)
List
Auto expand menu Auto expand menu If ticked, the menu is automatically expanded null IsMenuAutoExpand
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Account Allow Info Account null null Allow_Info_Account
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Asset Allow Info Asset null null Allow_Info_Asset
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info BPartner Allow Info BPartner null null Allow_Info_BPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info CashJournal Allow Info CashJournal null null Allow_Info_CashJournal
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info InOut Allow Info InOut null null Allow_Info_InOut
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Invoice Allow Info Invoice null null Allow_Info_Invoice
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Order Allow Info Order null null Allow_Info_Order
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Payment Allow Info Payment null null Allow_Info_Payment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Product Allow Info Product null null Allow_Info_Product
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Resource Allow Info Resource null null Allow_Info_Resource
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Schedule Allow Info Schedule null null Allow_Info_Schedule
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info CRP Allow Info CRP null null Allow_Info_CRP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info MRP Allow Info MRP null null Allow_Info_MRP
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Org Access

περιγραφή: Maintain Role Org Access


Βοήθεια Add the client and organizations the user has access to. Entries here are ignored, if User Org Access is selected or the role has access to all roles.
Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.


Αρχείο:Ρόλος - Org Access - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Read Only Field is read only The Read Only indicates that this field may only be Read. It may not be updated. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: User Assignment

περιγραφή: Users with this Role


Βοήθεια The User Assignment Tab displays Users who have been defined for this Role.


Αρχείο:Ρόλος - User Assignment - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Window Access

περιγραφή: Window Access


Βοήθεια The Window Access Tab defines the Windows and type of access that this Role is granted.


Αρχείο:Ρόλος - Window Access - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Παράθυρο Καταχώρηση δεδομένων ή παράθυρο Το πεδίο Παράθυρο προσδιορίζει ένα μοναδικό παράθυρο στο σύστημα. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Read Write Field is read / write The Read Write indicates that this field may be read and updated. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Process Access

περιγραφή: Process Access


Βοήθεια The Process Access Tab defines the Processes and type of access that this Role is granted.


Αρχείο:Ρόλος - Process Access - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Επεξεργασία Επεξεργασία ή Αναφορά Το πεδίο Διαδικασία προσδιορίζει μια μοναδική επεξεργασία ή έκθεση στο σύστημα. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Read Write Field is read / write The Read Write indicates that this field may be read and updated. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Form Access

περιγραφή: Form Access


Βοήθεια The Form Access Tab defines the Forms and type of access that this Role is granted.


Αρχείο:Ρόλος - Form Access - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Special Form Special Form Special Form The Special Form field identifies a unique Special Form in the system. AD_Form_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Read Write Field is read / write The Read Write indicates that this field may be read and updated. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Workflow Access

περιγραφή: Workflow Access


Βοήθεια The Workflow Access Tab defines the Workflows and type of access that this Role is granted.


Αρχείο:Ρόλος - Workflow Access - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Ροή Εργασιών Ροή εργασίας ή συνδυασμός καθηκόντων Το πεδίο Ροή Εργασίας, προσδιορίζει μια μοναδική Ροή εργασίας στο σύστημα. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Read Write Field is read / write The Read Write indicates that this field may be read and updated. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Task Access

περιγραφή: Task Access


Βοήθεια The Task Access Tab defines the Task and type of access that this Role is granted.


Αρχείο:Ρόλος - Task Access - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
OS Task Εργασία ΛΣ Εργασία Λειτουργικού Συστήματος Η πεδίο Εργασία προσδιορίζει μία εργασία Λειτουργικού Συστήματος στο σύστημα. AD_Task_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Read Write Field is read / write The Read Write indicates that this field may be read and updated. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Document Action Access

περιγραφή: Define access to document type / document action / role combinations.


Βοήθεια Define access to document type / document action / role combinations.


Αρχείο:Ρόλος - Document Action Access - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Reference List Λίστα Αναφοράς Λίστα Αναφοράς βασιζόμενη σε πίνακα Το πεδίο Λίστα Αναφοράς δείχνει μια λίστα με τιμές αναφοράς από πίνακες της βάσης δεδομένων. Οι λίστες αναφοράς συμπληρώνει τα drop down boxes στις οθόνες εισαγωγής πληροφοριών. AD_Ref_List_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Included roles

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Ρόλος - Included roles - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Included Role Included Role null null Included_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.