Στόχος Απόδοσης (παράθυρο ID-212)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Στόχος Απόδοσης

περιγραφή: Ορίστε τους Στόχους Απόδοσης

Βοήθεια: Το παράθυρο Στόχος Απόδοσης σας επιτρέπει να ορίσετε τους στόχους απόδοσης ή του συνόλου, ένα ρόλο ή ένα χρήστηTAB: Performance Goal

περιγραφή: Performance Goal


Βοήθεια The Performance Goal Tab defines specific goals for performance.


Αρχείο:Στόχος Απόδοσης - Performance Goal - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Note Note Optional additional user defined information The Note field allows for optional entry of user defined information regarding this record Note
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Search
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Summary Level Summary Level This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Color Schema Color Schema Performance Color Schema Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronze-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be between 0 and unlimited (i.e. above 100%). PA_ColorSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Parent Goal Parent Goal Parent Goal You can create a hierarchy of goals by linking the sub-goals to the summary goal.

The measures are automatically rolled up

PA_GoalParent_ID
numeric(10)
Table
Measure Target Measure Target Target value for measure The Measure Target indicates the target or goal for this measure. It is used as in comparing against the actual measures MeasureTarget
numeric NOT NULL
Number
Measure Measure Concrete Performance Measurement The Measure identifies a concrete, measurable indicator of performance. For example, sales dollars, prospects contacted. PA_Measure_ID
numeric(10)
Table Direct
Date From Date From Starting date for a range The Date From indicates the starting date of a range. DateFrom
timestamp without time zone
Date+Time
Date To Date To End date of a date range The Date To indicates the end date of a range (inclusive) DateTo
timestamp without time zone
Date+Time
Measure Scope Measure Scope Performance Measure Scope The scope of the goal can be broken down for initial display.

Example: Scope is Year, Display is Month - the goal is entered as a yearly number, the display divides the goal by 12

MeasureScope
character(1) NOT NULL
List
Measure Display Measure Display Measure Scope initially displayed null MeasureDisplay
character(1)
List
Chart Type Chart Type Type fo chart to render null ChartType
character varying(2) NOT NULL
List
Measure Actual Measure Actual Actual value that has been measured. The Measure Actual indicates the actual measured value. The measured values are used in determining if a performance goal has been met MeasureActual
numeric
Number
Date last run Date last run Date the process was last run. The Date Last Run indicates the last time that a process was run. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Performance Goal Performance Goal Target achievement from 0..1 The Goal Performance indicates the target achievement from 0 to 1. GoalPerformance
numeric
Number
Relative Weight Relative Weight Relative weight of this step (0 = ignored) The relative weight allows you to adjust the project cycle report based on probabilities. For example, if you have a 1:10 chance in closing a contract when it is in the prospect stage and a 1:2 chance when it is in the contract stage, you may put a weight of 0.1 and 0.5 on those steps. This allows sales funnels or measures of completion of your project. RelativeWeight
numeric
Number
TAB: Restriction

περιγραφή: Performance Goal Restriction


Βοήθεια Restriction of the performance measure to the Organization, Business Partner or Product defined. Example: The performance is only measured for HQ The measure must support the data, otherwise it is ignored.


Αρχείο:Στόχος Απόδοσης - Restriction - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Goal Goal Performance Goal The Performance Goal indicates what this users performance will be measured against. PA_Goal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Restriction Type Restriction Type Goal Restriction Type Enter one or more records per Goal Restriction Type (e.g. Org o1, o2) GoalRestrictionType
character(1) NOT NULL
List
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. Org_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Group Business Partner Group Business Partner Group The Business Partner Group provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Product Category Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.