Προγραμματισμός Τιμολογίου (παράθυρο ID-147)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Προγραμματισμός Τιμολογίου

περιγραφή: Ρύθμιση Προγραμματισμού Τιμολογίων

Βοήθεια: Το παράθυρο Προγραμματισμός Τιμολογίου ορίζει τη συχνότητα και τις ημερομηνίες αποκοπής για τη δημιουργία συνοπτικών τιμολογίων. Εάν ένας πελάτης απαιτεί ένα μοναδικό τιμολόγιο για πολλαπλές αποστολές, τότε μπορεί να οριστεί ένας κατάλληλος προγραμματισμός τιμολογίου και να συσχετιστεί με τον Πελάτη.TAB: Invoice Schedule

περιγραφή: Define Invoice Schedule


Βοήθεια The Invoice Schedule Tab defines the frequency for which batch invoices will be generated for a Business Partner.


Αρχείο:Προγραμματισμός Τιμολογίου - Invoice Schedule - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Invoice Schedule Invoice Schedule Schedule for generating Invoices The Invoice Schedule identifies the frequency used when generating invoices. C_InvoiceSchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Amount Limit Amount Limit Send invoices only if the amount exceeds the limit The Amount Limit checkbox indicates if invoices will be sent out if they are below the entered limit. IsAmount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Amount Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Amt
numeric
Amount
Invoice Frequency Invoice Frequency How often invoices will be generated The Invoice Frequency indicates the frequency of invoice generation for a Business Partner. InvoiceFrequency
character(1) NOT NULL
List
Invoice on even weeks Invoice on even weeks Send invoices on even weeks The Invoice on Even Weeks checkbox indicates if biweekly invoices should be sent on even week numbers. EvenInvoiceWeek
character(1)
Yes-No
Invoice Week Day Invoice Week Day Day to generate invoices The Invoice Week Day indicates the day of the week to generate invoices. InvoiceWeekDay
character(1)
List
Invoice weekday cutoff Invoice weekday cutoff Last day in the week for shipments to be included The Invoice Week Day Cutoff indicates the last day of the week a shipment must be made to be included in the invoice schedule. InvoiceWeekDayCutoff
character(1)
List
Invoice Day Invoice Day Day of Invoice Generation The Invoice Day indicates the day of invoice generation. If twice monthly, the second time is 15 days after this day. InvoiceDay
numeric(10)
Integer
Invoice day cut-off Invoice day cut-off Last day for including shipments The Invoice Day Cut Off indicates the last day for shipments to be included in the current invoice schedule. For example, if the invoice schedule is defined for the first day of the month, the cut off day may be the 25th of the month. An shipment on the 24th of May would be included in the invoices sent on June 1st but a shipment on the 26th would be included in the invoices sent on July 1st. InvoiceDayCutoff
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts