Εισαγωγή Παραγγελίας (παράθυρο ID-281)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Εισαγωγή Παραγγελίας

περιγραφή: Εισαγωγή Παραγγελιών

Βοήθεια: Παρακαλώ θέστε επιλογές Y / N στην φόρμα του φορτωτή εισαγωγής ρητά (π.χ. ως σταθερές) και μην τα αφήνετε NULL. Μια τιμή NULL σημαίνει "δεν γνωρίζω". Σε γενικές γραμμές, τα κουτιά επιλογής δεν επιλέγονται αν η τιμή δεν είναι "Υ" (δηλαδή θα μπορούσε να είναι μηδενική ή οποιαδήποτε άλλη αξία). Όλες οι δοκιμές γίνονται για την "Υ" ή "not Y" - δηλαδή τις τιμές NULL δεν είναι "not Y", αλλά NULL (δεν ξέρω) - βλ. εισαγωγή SQL ΓλώσσαςTAB: Order

περιγραφή: Import Orders


Βοήθεια You should supply the Document Type Name (or ID). The Document Type is on purpose not fully derived as it has too many consequences if it's wrong. The best way is to set the Document Type Name as a Constant in your Import File Format or as an imported field in the file.


Αρχείο:Εισαγωγή Παραγγελίας - Order - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Import Order Import Order Import Orders null I_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Imported Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Sales Order Line Sales Order Line Sales Order Line The Sales Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Import Error Message Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Document Type Name Name of the Document Type null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Sales Transaction Sales Transaction This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1)
Yes-No
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Delivery Rule Defines the timing of Delivery The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. DeliveryRule
character(1)
List
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Price List Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Key Payment Term Key Key of the Payment Term null PaymentTermValue
character varying(40)
String
Payment Term Payment Term The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Shipper Shipper Method or manner of product delivery The Shipper indicates the method of delivering product M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Key Business Partner Key Key of the Business Partner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60)
String
Invoice To Invoice To Bill to Address The Bill/Invoice To indicates the address to use when remitting bills BillTo_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Address Location or Address The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Address 1 Address 1 Address line 1 for this location The Address 1 identifies the address for an entity's location Address1
character varying(60)
String
Address 2 Address 2 Address line 2 for this location The Address 2 provides additional address information for an entity. It can be used for building location, apartment number or similar information. Address2
character varying(60)
String
City City Identifies a City The City identifies a unique City for this Country or Region. City
character varying(60)
String
ZIP ZIP Postal code The Postal Code or ZIP identifies the postal code for this entity's address. Postal
character varying(10)
String
Region Region Name of the Region The Region Name defines the name that will print when this region is used in a document. RegionName
character varying(60)
String
Region Region Identifies a geographical Region The Region identifies a unique Region for this Country. C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Country Code ISO Country Code Upper-case two-letter alphanumeric ISO Country code according to ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html For details - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html or - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Country Country Country The Country defines a Country. Each Country must be defined before it can be used in any document. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Contact Name Contact Name Business Partner Contact Name null ContactName
character varying(60)
String
Phone Phone Identifies a telephone number The Phone field identifies a telephone number Phone
character varying(40)
String
EMail Address EMail Address Electronic Mail Address The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. EMail
character varying(60)
String
Date Ordered Date Ordered Date of Order Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Key Product Key Key of the Product null ProductValue
character varying(40)
String
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Name Charge Name Name of the Charge null ChargeName
character varying(60)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit The SKU indicates a user defined stock keeping unit. It may be used for an additional bar code symbols or your own schema. SKU
character varying(30)
String
UPC/EAN UPC/EAN Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Ordered Quantity Ordered Quantity Ordered Quantity The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. QtyOrdered
numeric
Quantity
Unit Price Unit Price Actual Price The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. PriceActual
numeric
Costs+Prices
Line Description Line Description Description of the Line null LineDescription
character varying(255)
String
Tax Indicator Tax Indicator Short form for Tax to be printed on documents The Tax Indicator identifies the short name that will print on documents referencing this tax. TaxIndicator
character varying(10)
String
Tax Tax Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Tax Amount Tax Amount for a document The Tax Amount displays the total tax amount for a document. TaxAmt
numeric
Amount
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Order Source Key Order Source Key null null C_OrderSourceValue
character varying(40)
String
Order Source Order Source null null C_OrderSource_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Orders Import Orders Import Orders The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.

Note that only Prepare and Complete are valid document actions.

Processing
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.