Πληροφορίες Συναλλασσόμενου (παράθυρο ID-291)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Πληροφορίες Συναλλασσόμενου

περιγραφή: Πληροφορίες Παραστατικού από Συναλλασσόμενους

Βοήθεια: nullTAB: Partner Selection

περιγραφή: Business Partner Selection


Βοήθεια null


Αρχείο:Πληροφορίες Συναλλασσόμενου - Partner Selection - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Group Business Partner Group Business Partner Group The Business Partner Group provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Open Balance Open Balance Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Customer Customer Indicates if this Business Partner is a Customer The Customer checkbox indicates if this Business Partner is a customer. If it is select additional fields will display which further define this customer. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Vendor Indicates if this Business Partner is a Vendor The Vendor checkbox indicates if this Business Partner is a Vendor. If it is selected, additional fields will display which further identify this vendor. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Sales Representative Indicates if the business partner is a sales representative or company agent The Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a sales representative. A sales representative may also be an employee, but does not need to be. IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Employee Indicates if this Business Partner is an employee The Employee checkbox indicates if this Business Partner is an Employee. If it is selected, additional fields will display which further identify this employee. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Partner Orders

περιγραφή: Business Partner Orders


Βοήθεια null


Αρχείο:Πληροφορίες Συναλλασσόμενου - Partner Orders - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Order Process Order null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Target Document Type Target Document Type Target document type for conversing documents You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Credit Approved Credit Approved Credit has been approved Credit Approved indicates if the credit approval was successful for Orders IsCreditApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Printed Indicates if this document / line is printed The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Invoiced Is this invoiced? If selected, invoices are created IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Delivered Delivered null null IsDelivered
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approved Approved Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transferred Transferred Transferred to General Ledger (i.e. accounted) The transferred checkbox indicates if the transactions associated with this document should be transferred to the General Ledger. IsTransferred
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge amount Charge amount Charge Amount The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. ChargeAmt
numeric
Amount
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Order Reference Order Reference Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. POReference
character varying(20)
String
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Order Process Order null null Processing
character(1)
Button
Shipper Shipper Method or manner of product delivery The Shipper indicates the method of delivering product M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Via Delivery Via How the order will be delivered The Delivery Via indicates how the products should be delivered. For example, will the order be picked up or shipped. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Invoice Contact Invoice Contact Business Partner Contact for invoicing null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Send EMail Send EMail Enable sending Document EMail Send emails with document attached (e.g. Invoice, Delivery Note, etc.) SendEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Journal Line Cash Journal Line Cash Journal Line The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Payment Payment Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Selected Selected null null IsSelected
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax Price includes Tax Tax is included in the price The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Posted Posting status The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
Discount Printed Discount Printed Print Discount on Invoice and Order The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Freight Cost Rule Freight Cost Rule Method for charging Freight The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Referenced Order Referenced Order Reference to corresponding Sales/Purchase Order Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa. Ref_Order_ID
numeric(10)
Search
Payment BPartner Payment BPartner Business Partner responsible for the payment null Pay_BPartner_ID
numeric(10)
ID
Payment Location Payment Location Location of the Business Partner responsible for the payment null Pay_Location_ID
numeric(10)
ID
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Copy Lines Copy Lines Copy Lines from other Order null CopyFrom
character(1)
Button
Freight Amount Freight Amount Freight Amount The Freight Amount indicates the amount charged for Freight in the document currency. FreightAmt
numeric
Amount
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Ordered Date Ordered Date of Order Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Date Promised Date Order was promised The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date printed Date printed Date the document was printed. Indicates the Date that a document was printed. DatePrinted
timestamp without time zone
Date
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Invoice Partner Business Partner to be invoiced If empty the shipment business partner will be invoiced Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Invoice Location Business Partner Location for invoicing null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Delivery Rule Defines the timing of Delivery The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Priority Priority of a document The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Drop Shipment Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Rule Invoice Rule Frequency and method of invoicing The Invoice Rule defines how a Business Partner is invoiced and the frequency of invoicing. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Sales Transaction Sales Transaction This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Price List Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Payment Rule How you pay the invoice The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Payment Term The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Total Lines Total Lines Total of all document lines The Total amount displays the total of all lines in document currency TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Grand Total Total amount of document The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Partner Shipments

περιγραφή: Business Partner Shipments


Βοήθεια null


Αρχείο:Πληροφορίες Συναλλασσόμενου - Partner Shipments - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Movement Type Movement Type Method of moving the inventory The Movement Type indicates the type of movement (in, out, to production, etc) MovementType
character(2) NOT NULL
List
Movement Date Movement Date Date a product was moved in or out of inventory The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Shipment/Receipt Material Shipment Document The Material Shipment / Receipt M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Partner Invoices

περιγραφή: Business Partner Invoices


Βοήθεια null


Αρχείο:Πληροφορίες Συναλλασσόμενου - Partner Invoices - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Invoiced Date Invoiced Date printed on Invoice The Date Invoice indicates the date printed on the invoice. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Paid Paid The document is paid null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Grand Total Grand Total Total amount of document The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Partner Payments

περιγραφή: Business Partner Payments


Βοήθεια null


Αρχείο:Πληροφορίες Συναλλασσόμενου - Partner Payments - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Prepayment Prepayment The Payment/Receipt is a Prepayment Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Transaction Date Transaction Date The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Bank Account Bank Account Account at the Bank The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Online Access Online Access Can be accessed online The Online Access check box indicates if the application can be accessed via the web. IsOnline
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment amount Payment amount Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Discount Amount Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Write-off Amount Amount to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible. WriteOffAmt
numeric
Amount
Delayed Capture Delayed Capture Charge after Shipment Delayed Capture is required, if you ship products. The first credit card transaction is the Authorization, the second is the actual transaction after the shipment of the product. IsDelayedCapture
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Payment Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Partner Assets

περιγραφή: Business Partner Assets


Βοήθεια null


Αρχείο:Πληροφορίες Συναλλασσόμενου - Partner Assets - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset Group Asset Group Group of Assets The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Lot No Lot No Lot number (alphanumeric) The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(255)
String
Serial No Serial No Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(255)
String
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
In Service Date In Service Date Date when Asset was put into service The date when the asset was put into service - usually used as start date for depreciation. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Guarantee Date Date when guarantee expires Date when the normal guarantee or availability expires GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
TAB: Partner Requests

περιγραφή: Business Partner Requests


Βοήθεια null


Αρχείο:Πληροφορίες Συναλλασσόμενου - Partner Requests - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Type Request Type Type of request (e.g. Inquiry, Complaint, ..) Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc. R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Group Group Request Group Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Category Request Category Category or Topic of the Request R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Status Status Request Status Status if the request (open, closed, investigating, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Resolution Request Resolution Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..) R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Priority Indicates if this request is of a high, medium or low priority. The Priority indicates the importance of this request. Priority
character(1) NOT NULL
List
User Importance User Importance Priority of the issue for the User null PriorityUser
character(1)
List
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Summary Summary Textual summary of this request The Summary allows free form text entry of a recap of this request. Summary
character varying(2000) NOT NULL
Text
Date last action Date last action Date this request was last acted on The Date Last Action indicates that last time that the request was acted on. DateLastAction
timestamp without time zone
Date+Time
Last Result Last Result Result of last contact The Last Result identifies the result of the last contact made. LastResult
character varying(2000)
String
Due type Due type Status of the next action for this Request The Due Type indicates if this request is Due, Overdue or Scheduled. DueType
character(1) NOT NULL
List
Date next action Date next action Date that this request should be acted on The Date Next Action indicates the next scheduled date for an action to occur for this request. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time


Contributions / Posts