Εταιρία (παράθυρο ID-109)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Εταιρία

περιγραφή: Συντηρήστε τις Εταιρίες/τους Πελάτες

Βοήθεια: Η εταιρία είναι το πιο υψηλό επίπεδο μιας ανεξάρτητης επιχειρησιακής οντότητας. Κάθε εταιρία θα έχει ένα ή περισσότερα τμήματα που θα του ανήκουν. Κάθε εταιρία καθορίζει τις παραμέτρους λογιστικής (λογιστικό σχέδιο, καθορισμός δέντρων, μη νομισματικές ΜΜ). Για να δημιουργήσετε τις νέες εταιρίες, τρέξτε την αρχική οργάνωση εταιριών με το ρόλο του διαχειριστή συστήματος. Μην δημιουργήστε μία νέα εταιρία σε αυτό το παράθυρο, αλλά χρησιμοποιείστε "Αρχική Ρύθμιση Εταιρίας" για να δημιουργήσετε τους αναγκαίους ρόλους ασφαλείας και πρόσβασης. Εάν δημιουργήσετε μία νέα εταιρία εδώ, δεν θα είστε σε θέση να την δείτε και επίσης η απαραίτητη υποδομή πελατών δεν θα είναι ρυθμισμένη.TAB: Client

περιγραφή: Client/Tenant Definition


Βοήθεια The Client Definition Tab defines a unique client. Do not create a new client in this window, but use "Initial Client Setup" (System Administrator Role) to set up the required security and access rules. If you create a new client here, you will not be able to view it and also the required client infrastructure would not have been set up.


Αρχείο:Εταιρία - Client - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Beta Functions Use Beta Functions Enable the use of Beta Functionality The exact scope of Beta Functionality is listed in the release note. It is usually not recommended to enable Beta functionality in production environments. IsUseBetaFunctions
character(1) NOT NULL
Yes-No
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6)
Table
Multi Lingual Documents Multi Lingual Documents Documents are Multi Lingual If selected, you enable multi lingual documents and need to maintain translations for entities used in documents (examples: Products, Payment Terms, ...).

Please note, that the base language is always English.

IsMultiLingualDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
Auto Archive Auto Archive Enable and level of automatic Archive of documents Adempiere allows to automatically create archives of Documents (e.g. Invoices) or Reports. You view the archived material with the Archive Viewer AutoArchive
character(1) NOT NULL
List
Material Policy Material Policy Material Movement Policy The Material Movement Policy determines how the stock is flowing (FiFo or LiFo) if a specific Product Instance was not selected. The policy can not contradict the costing method (e.g. FiFo movement policy and LiFo costing method). MMPolicy
character(1) NOT NULL
List
Mail Host Mail Host Hostname of Mail Server for SMTP and IMAP The host name of the Mail Server for this client with SMTP services to send mail, and IMAP to process incoming mail. SMTPHost
character varying(60)
String
SMTP Authentication SMTP Authentication Your mail server requires Authentication Some email servers require authentication before sending emails. If yes, users are required to define their email user name and password. If authentication is required and no user name and password is required, delivery will fail. IsSmtpAuthorization
character(1) NOT NULL
Yes-No
SMTP Port SMTP Port SMTP Port Number null SMTPPort
numeric(10)
Integer
SMTP SSL/TLS SMTP SSL/TLS Use SSL/TLS for SMTP null IsSecureSMTP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Request EMail Request EMail EMail address to send automated mails from or receive mails for automated processing (fully qualified) EMails for requests, alerts and escalation are sent from this email address as well as delivery information if the sales rep does not have an email account. The address must be filly qualified (e.g. joe.smith@company.com) and should be a valid address. RequestEMail
character varying(60)
String
Request Folder Request Folder EMail folder to process incoming emails; if empty INBOX is used Email folder used to read emails to process as requests, If left empty the default mailbox (INBOX) will be used. Requires IMAP services. RequestFolder
character varying(20)
String
Request User Request User User Name (ID) of the email owner EMail user name for requests, alerts and escalation are sent from this email address as well as delivery information if the sales rep does not have an email account. Required, if your mail server requires authentification as well as for processing incoming mails. RequestUser
character varying(60)
String
Request User Password Request User Password Password of the user name (ID) for mail processing null RequestUserPW
character varying(20)
String
Server EMail Server EMail Send EMail from Server When selected, mail is sent from the server rather then the client. This decreases availability. You would select this when you do not want to enable email relay for the client addresses in your mail server. IsServerEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Test EMail Test EMail Test EMail Connection Test EMail Connection based on info defined. An EMail is sent from the request user to the request user. Also, the web store mail settings are tested. EMailTest
character(1)
Button
Model Validation Classes Model Validation Classes List of data model validation classes separated by ; List of classes implementing the interface org.compiere.model.ModelValidator, separated by semicolon.

The class is called for the client and allows to validate documents in the prepare stage and monitor model changes.

ModelValidationClasses
character varying(255)
String
Store Attachments On File System Store Attachments On File System null null StoreAttachmentsOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Attachment Path Windows Attachment Path null null WindowsAttachmentPath
character varying(255)
String
Unix Attachment Path Unix Attachment Path null null UnixAttachmentPath
character varying(255)
String
Store Archive On File System Store Archive On File System null null StoreArchiveOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Archive Path Windows Archive Path null null WindowsArchivePath
character varying(255)
String
Unix Archive Path Unix Archive Path null null UnixArchivePath
character varying(255)
String
IsUseASP IsUseASP null null IsUseASP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Strategy Replication Strategy Data Replication Strategy The Data Replication Strategy determines what and how tables are replicated AD_ReplicationStrategy_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Client Info

περιγραφή: Client Info


Βοήθεια The Client Info Tab defines the details for each client. The accounting rules and high level defaults are defined here. The Calendar is used to determine if a period is open or closed.


Αρχείο:Εταιρία - Client Info - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount calculated from Line Amounts Discount calculated from Line Amounts Payment Discount calculation does not include Taxes and Charges If the payment discount is calculated from line amounts only, the tax and charge amounts are not included. This is e.g. business practice in the US. If not selected the total invoice amount is used to calculate the payment discount. IsDiscountLineAmt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calendar Calendar Accounting Calendar Name The Calendar uniquely identifies an accounting calendar. Multiple calendars can be used. For example you may need a standard calendar that runs from Jan 1 to Dec 31 and a fiscal calendar that runs from July 1 to June 30. C_Calendar_ID
numeric(10)
Table Direct
Primary Accounting Schema Primary Accounting Schema Primary rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used accounting such as costing method, currency and calendar. C_AcctSchema1_ID
numeric(10)
Table
UOM for Volume UOM for Volume Standard Unit of Measure for Volume The Standard UOM for Volume indicates the UOM to use for products referenced by volume in a document. C_UOM_Volume_ID
numeric(10)
Table
UOM for Weight UOM for Weight Standard Unit of Measure for Weight The Standard UOM for Weight indicates the UOM to use for products referenced by weight in a document. C_UOM_Weight_ID
numeric(10)
Table
UOM for Length UOM for Length Standard Unit of Measure for Length The Standard UOM for Length indicates the UOM to use for products referenced by length in a document. C_UOM_Length_ID
numeric(10)
Table
UOM for Time UOM for Time Standard Unit of Measure for Time The Standard UOM for Time indicates the UOM to use for products referenced by time in a document. C_UOM_Time_ID
numeric(10)
Table
Template B.Partner Template B.Partner Business Partner used for creating new Business Partners on the fly When creating a new Business Partner from the Business Partner Search Field (right-click: Create), the selected business partner is used as a template, e.g. to define price list, payment terms, etc. C_BPartnerCashTrx_ID
numeric(10)
Search
Product for Freight Product for Freight null null M_ProductFreight_ID
numeric(10)
Search
Days to keep Log Days to keep Log Number of days to keep the log entries Older Log entries may be deleted KeepLogDays
numeric(10)
Integer
Organization Tree Organization Tree Trees are used for (financial) reporting and security access (via role) Trees are used for (finanial) reporting and security access (via role) AD_Tree_Org_ID
numeric(10)
Table
Menu Tree Menu Tree Tree of the menu Menu access tree AD_Tree_Menu_ID
numeric(10)
Table
BPartner Tree Δέντρο Συναλλασσόμενου Τα δέντρα χρησιμοποιούνται για τις (οικονομικές) εκθέσεις Trees are used for (finanial) reporting AD_Tree_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Product Tree Δέντρο Προϊόντος Τα δέντρα χρησιμοποιούνται για τις (οικονομικές) εκθέσεις Trees are used for (finanial) reporting AD_Tree_Product_ID
numeric(10)
Table
Project Tree Δέντρο Έργου Τα δέντρα χρησιμοποιούνται για τις (οικονομικές) εκθέσεις Trees are used for (finanial) reporting AD_Tree_Project_ID
numeric(10)
Table
Sales Region Tree Δέντρο Περιοχής Πωλήσεων Τα δέντρα χρησιμοποιούνται για τις (οικονομικές) εκθέσεις Trees are used for (finanial) reporting AD_Tree_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table
Campaign Tree Campaign Tree Τα δέντρα χρησιμοποιούνται για τις (οικονομικές) εκθέσεις Trees are used for (finanial) reporting AD_Tree_Campaign_ID
numeric(10)
Table
Activity Tree Activity Tree Τα δέντρα χρησιμοποιούνται για τις (οικονομικές) εκθέσεις Trees are used for (finanial) reporting AD_Tree_Activity_ID
numeric(10)
Table
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
Logo Report Logo Report null null LogoReport_ID
numeric(10)
Image
Logo Web Logo Web null null LogoWeb_ID
numeric(10)
Image
TAB: Client Share

περιγραφή: Force (not) sharing of client/org entities


Βοήθεια Business Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*").
The creation of "Client and Org" shared records is the default and is ignored.


Αρχείο:Εταιρία - Client Share - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Share Type Share Type Type of sharing Defines if a table is shared within a client or not. ShareType
character(1) NOT NULL
List


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.