Είδος Δαπάνης (παράθυρο ID-234)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Είδος Δαπάνης

περιγραφή: Συντηρήστε τους τύπους αναφορών για Είδη Δαπάνης

Βοήθεια: nullTAB: Expense Type

περιγραφή: Maintain Expense Report Type


Βοήθεια null


Αρχείο:Είδος Δαπάνης - Expense Type - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Expense Type Expense Type Expense report type null S_ExpenseType_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoiced Invoiced Is this invoiced? If selected, invoices are created IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Product Category Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Category Tax Category Tax Category The Tax Category provides a method of grouping similar taxes. For example, Sales Tax or Value Added Tax. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Expense Product

περιγραφή: Product definition of Expense Type


Βοήθεια null


Αρχείο:Είδος Δαπάνης - Expense Product - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Document Note Document Note Additional information for a Document The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. DocumentNote
character varying(2000)
Text
UPC/EAN UPC/EAN Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit The SKU indicates a user defined stock keeping unit. It may be used for an additional bar code symbols or your own schema. SKU
character varying(30)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summary Level This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Product Category Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Classification Classification Classification for grouping The Classification can be used to optionally group products. Classification
character varying(12)
String
Tax Category Tax Category Tax Category The Tax Category provides a method of grouping similar taxes. For example, Sales Tax or Value Added Tax. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition Revenue Recognition Method for recording revenue The Revenue Recognition indicates how revenue will be recognized for this product C_RevenueRecognition_ID
numeric(10)
Table Direct
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Product Type Product Type Type of product The type of product also determines accounting consequences. ProductType
character(1) NOT NULL
List
Purchased Purchased Organization purchases this product The Purchased check box indicates if this product is purchased by this organization. IsPurchased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sold Sold Organization sells this product The Sold check box indicates if this product is sold by this organization. IsSold
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Discontinued This product is no longer available The Discontinued check box indicates a product that has been discontinued. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Image URL Image URL URL of image URL of image; The image is not stored in the database, but retrieved at runtime. The image can be a gif, jpeg or png. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL Description URL URL for the description null DescriptionURL
character varying(120)
URL
TAB: Price

περιγραφή: Expense Type Pricing


Βοήθεια The Pricing Tab displays the List, Standard and Limit prices for each price list a product is contained in.


Αρχείο:Είδος Δαπάνης - Price - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Price List Version Price List Version Identifies a unique instance of a Price List Each Price List can have multiple versions. The most common use is to indicate the dates that a Price List is valid for. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price List Price List Price The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Standard Price Standard Price The Standard Price indicates the standard or normal price for a product on this price list PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Limit Price Lowest price for a product The Price Limit indicates the lowest price for a product stated in the Price List Currency. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices
TAB: Accounting

περιγραφή: Define Accounting Parameters


Βοήθεια The Accounting Tab defines the defaults to use when generating accounting transactions for orders and invoices which contain this Expense Type. Not all accounts apply.


Αρχείο:Είδος Δαπάνης - Accounting - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Asset Product Asset Account for Product Asset (Inventory) The Product Asset Account indicates the account used for valuing this a product in inventory. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Product Expense Account for Product Expense The Product Expense Account indicates the account used to record expenses associated with this product. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product COGS Product COGS Account for Cost of Goods Sold The Product COGS Account indicates the account used when recording costs associated with this product. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Purchase Price Variance Difference between Standard Cost and Purchase Price (PPV) The Purchase Price Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost and the Purchase Order Price. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Invoice Price Variance Difference between Costs and Invoice Price (IPV) The Invoice Price Variance is used reflects the difference between the current Costs and the Invoice Price. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Received Trade Discount Received Trade Discount Receivable Account The Trade Discount Receivables Account indicates the account for received trade discounts in vendor invoices P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Trade Discount Granted Trade Discount Granted Account The Trade Discount Granted Account indicates the account for granted trade discount in sales invoices P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Product Revenue Account for Product Revenue (Sales Account) The Product Revenue Account indicates the account used for recording sales revenue for this product. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.