Εισαγωγή Παραστατικού Τράπεζας (παράθυρο ID-277)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Εισαγωγή Παραστατικού Τράπεζας

περιγραφή: Εισάγετε Παραστατικά Τράπεζας

Βοήθεια: nullTAB: Bank Statement

περιγραφή: Import Bank Statement


Βοήθεια null


Αρχείο:Εισαγωγή Παραστατικού Τράπεζας - Bank Statement - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1)
Yes-No
Import Bank Statement Import Bank Statement Import of the Bank Statement null I_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Imported Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Statement Bank Statement Bank Statement of account The Bank Statement identifies a unique Bank Statement for a defined time period. The statement defines all transactions that occurred C_BankStatement_ID
numeric(10)
Search
Bank statement line Bank statement line Line on a statement from this Bank The Bank Statement Line identifies a unique transaction (Payment, Withdrawal, Charge) for the defined time period at this Bank. C_BankStatementLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Import Error Message Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Routing No Routing No Bank Routing Number The Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions. RoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Bank Account No Bank Account Number null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account Bank Account Account at the Bank The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Statement date Statement date Date of the statement The Statement Date field defines the date of the statement. StatementDate
timestamp without time zone
Date
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10)
Integer
Reference No Reference No Your customer or vendor number at the Business Partner's site The reference number can be printed on orders and invoices to allow your business partner to faster identify your records. ReferenceNo
character varying(40)
String
Line Description Line Description Description of the Line null LineDescription
character varying(255)
String
Statement Line Date Statement Line Date Date of the Statement Line null StatementLineDate
timestamp without time zone
Date
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Effective date Effective date Date when money is available The Effective Date indicates the date that money is available from the bank. ValutaDate
timestamp without time zone
Date
Reversal Reversal This is a reversing transaction The Reversal check box indicates if this is a reversal of a prior transaction. IsReversal
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code ISO Currency Code Three letter ISO 4217 Code of the Currency For details - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Amount Transaction Amount Amount of a transaction The Transaction Amount indicates the amount for a single transaction. TrxAmt
numeric
Amount
Statement amount Statement amount Statement Amount The Statement Amount indicates the amount of a single statement line. StmtAmt
numeric
Amount
Charge Name Charge Name Name of the Charge null ChargeName
character varying(60)
String
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Interest Amount Interest Amount The Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement. InterestAmt
numeric
Amount
Charge amount Charge amount Charge Amount The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. ChargeAmt
numeric
Amount
Memo Memo Memo Text null Memo
character varying(255)
String
Business Partner Key Business Partner Key Key of the Business Partner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No Invoice Document No Document Number of the Invoice null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Document No Payment Document No Document number of the Payment null PaymentDocumentNo
character varying(30)
String
Payment Payment Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Type Transaction Type Type of credit card transaction The Transaction Type indicates the type of transaction to be submitted to the Credit Card Company. TrxType
character varying(20)
List
Match Bank Statement Match Bank Statement Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments null MatchStatement
character(1)
Button
Import Bank Statement Import Bank Statement Import Bank Statement The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button
Create Payment Create Payment Create Payment from Bank Statement Info null CreatePayment
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No
EFT Statement Reference EFT Statement Reference Electronic Funds Transfer Statement Reference Information from EFT media EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date EFT Statement Date Electronic Funds Transfer Statement Date Information from EFT media EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
EFT Trx ID EFT Trx ID Electronic Funds Transfer Transaction ID Information from EFT media EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type EFT Trx Type Electronic Funds Transfer Transaction Type Information from EFT media EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No EFT Check No Electronic Funds Transfer Check No Information from EFT media EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference EFT Reference Electronic Funds Transfer Reference Information from EFT media EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo EFT Memo Electronic Funds Transfer Memo Information from EFT media EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee EFT Payee Electronic Funds Transfer Payee information Information from EFT media EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account EFT Payee Account Electronic Funds Transfer Payee Account Information Information from EFT media EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date EFT Statement Line Date Electronic Funds Transfer Statement Line Date Information from EFT media EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date EFT Effective Date Electronic Funds Transfer Valuta (effective) Date Information from EFT media EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency EFT Currency Electronic Funds Transfer Currency Information from EFT media EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount EFT Amount Electronic Funds Transfer Amount null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts