Πάγιο (παράθυρο ID-251)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Πάγιο

περιγραφή: Πάγιο που χρησιμοποιείται εσωτερικώς ή από πελάτες

Βοήθεια: Ένα Πάγιο δημιουργείται είτε από την αγορά είτε από την παράδοση ενός προϊόντος. Ένα Πάγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά ή να είναι ένα Πάγιο πελάτη.TAB: Asset

περιγραφή: Asset used internally or by customers


Βοήθεια An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset.


Αρχείο:Πάγιο - Asset - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Search
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No Version No Version Number null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Lot No Lot number (alphanumeric) The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(255)
String
Serial No Serial No Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(255)
String
In Service Date In Service Date Date when Asset was put into service The date when the asset was put into service - usually used as start date for depreciation. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Guarantee Date Date when guarantee expires Date when the normal guarantee or availability expires GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group Asset Group Group of Assets The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Owned Owned The asset is owned by the organization The asset may not be in possession, but the asset is legally owned by the organization IsOwned
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Possession In Possession The asset is in the possession of the organization Assets which are not in possession are e.g. at Customer site and may or may not be owned by the company. IsInPosession
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lessor Lessor The Business Partner who rents or leases null Lease_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Lease Termination Lease Termination Lease Termination Date Last Date of Lease LeaseTerminationDate
timestamp without time zone
Date
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
BPartner (Agent) BPartner (Agent) Business Partner (Agent or Sales Rep) null C_BPartnerSR_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Address Location or Address The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment Location comment Additional comments or remarks concerning the location null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate Depreciate The asset will be depreciated The asset is used internally and will be depreciated IsDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fully depreciated Fully depreciated The asset is fully depreciated The asset costs are fully amortized. IsFullyDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Usable Life - Years Usable Life - Years Years of the usable life of the asset null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Usable Life - Months Months of the usable life of the asset null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Last Maintenance Last Maintenance Last Maintenance Date null LastMaintenanceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Unit Last Unit Last Maintenance Unit null LastMaintenanceUnit
numeric(10)
Integer
Life use Life use Units of use until the asset is not usable anymore Life use and the actual use may be used to calculate the depreciation LifeUseUnits
numeric
Integer
Use units Use units Currently used units of the assets null UseUnits
numeric
Integer
Last Note Last Note Last Maintenance Note null LastMaintenanceNote
character varying(60)
String
Asset Depreciation Date Asset Depreciation Date Date of last depreciation Date of the last deprecation, if the asset is used internally and depreciated. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Next Maintenance Next Maintenance Next Maintenance Date null NextMaintenenceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Next Unit Next Unit Next Maintenance Unit null NextMaintenenceUnit
numeric(10)
Integer
Disposed Disposed The asset is disposed The asset is no longer used and disposed IsDisposed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Asset Disposal Date Asset Disposal Date Date when the asset is/was disposed null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
TAB: Asset Balances

περιγραφή: Asset Balance Report and Adjustments


Βοήθεια null


Αρχείο:Πάγιο - Asset Balances - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType PostingType The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1)
List
Asset Cost Asset Cost null null A_Asset_Cost
numeric
Amount
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumulated_Depr
numeric
Amount
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric NOT NULL
Number
Period Posted Period Posted null null A_Period_Posted
numeric(10)
Integer
Asset Depreciation Date Asset Depreciation Date Date of last depreciation Date of the last deprecation, if the asset is used internally and depreciated. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Depreciate Depreciate The asset will be depreciated The asset is used internally and will be depreciated IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Accounting Setup

περιγραφή: Enter accounting setup information


Βοήθεια null


Αρχείο:Πάγιο - Accounting Setup - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType PostingType The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10) NOT NULL
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10) NOT NULL
Integer
Depreciation Type Depreciation Type null null A_Depreciation_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Asset Spread Asset Spread null null A_Asset_Spread_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Method_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Convention Type Convention Type null null A_Depreciation_Conv_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric NOT NULL
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric NOT NULL
Number
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(40)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(40)
Account
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
List
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
character varying(22)
Account
TAB: Cost Details

περιγραφή: Cost Detail


Βοήθεια null


Αρχείο:Πάγιο - Cost Details - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType PostingType The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1)
List
Capital vs Expense Capital vs Expense null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Source of Entry Source of Entry null null A_SourceType
character varying(3)
List
Journal Batch Journal Batch General Ledger Journal Batch The General Ledger Journal Batch identifies a group of journals to be processed as a group. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10)
Integer
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(510)
String
Asset value Asset value Book Value of the asset null AssetValueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
TAB: Delivery

περιγραφή: Delivery or availability


Βοήθεια Record of delivery or availability


Αρχείο:Πάγιο - Delivery - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Download Product Download Product downloads Define download for a product. If the product is an asset, the user can download the data. M_ProductDownload_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date Movement Date Date a product was moved in or out of inventory The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Search
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Version No Version No Version Number null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Lot No Lot number (alphanumeric) The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(40)
String
Serial No Serial No Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(40)
String
Shipment/Receipt Line Shipment/Receipt Line Line on Shipment or Receipt document The Shipment/Receipt Line indicates a unique line in a Shipment/Receipt document M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
EMail Address EMail Address Electronic Mail Address The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. EMail
character varying(60)
String
Message ID Message ID EMail Message ID SMTP Message ID for tracking purposes MessageID
character varying(120)
String
Delivery Confirmation Delivery Confirmation EMail Delivery confirmation null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
URL URL Full URL address - e.g. http://www.adempiere.org The URL defines an fully qualified web address like http://www.adempiere.org URL
character varying(120)
URL
Referrer Referrer Referring web address null Referrer
character varying(255)
String
Remote Addr Remote Addr Remote Address The Remote Address indicates an alternative or external address. Remote_Addr
character varying(60)
String
Remote Host Remote Host Remote host Info null Remote_Host
character varying(60)
String
TAB: Asset Usage

περιγραφή: Record Asset Usage


Βοήθεια null


Αρχείο:Πάγιο - Asset Usage - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
UseDate UseDate null null UseDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Use units Use units Currently used units of the assets null UseUnits
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
TAB: Asset History

περιγραφή: Detail asset transaction history


Βοήθεια null


Αρχείο:Πάγιο - Asset History - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Details Details null null TextDetails
character varying(60) NOT NULL
String
PostingType PostingType The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character varying(10)
List
ChangeType ChangeType null null ChangeType
character varying(3) NOT NULL
List
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Updated By User who updated this records The Updated By field indicates the user who updated this record. UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10)
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10)
Integer
DepreciationType DepreciationType null null DepreciationType
character varying(10)
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Calc_Type
character varying(10)
Table
Asset Spread Type Asset Spread Type null null A_Asset_Spread_Type
character varying(10)
Table
ConventionType ConventionType null null ConventionType
character varying(10)
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric
Number
Owned Owned The asset is owned by the organization The asset may not be in possession, but the asset is legally owned by the organization IsOwned
character(1)
Yes-No
In Possession In Possession The asset is in the possession of the organization Assets which are not in possession are e.g. at Customer site and may or may not be owned by the company. IsInPosession
character(1)
Yes-No
Depreciate Depreciate The asset will be depreciated The asset is used internally and will be depreciated IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Fully depreciated Fully depreciated The asset is fully depreciated The asset costs are fully amortized. IsFullyDepreciated
character(1)
Yes-No
Disposed Disposed The asset is disposed The asset is no longer used and disposed IsDisposed
character(1)
Yes-No
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
String
ChangeAmt ChangeAmt null null ChangeAmt
numeric
Amount
Asset value Asset value Book Value of the asset null AssetValueAmt
numeric
Amount
Asset Book value amt. Asset Book value amt. null null AssetBookValueAmt
numeric
Amount
Asset Accum. Depreciation Amt. Asset Accum. Depreciation Amt. null null AssetAccumDepreciationAmt
numeric
Amount
Market value Amount Market value Amount Market value of the asset For reporting, the market value of the asset AssetMarketValueAmt
numeric
Amount
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
In Service Date In Service Date Date when Asset was put into service The date when the asset was put into service - usually used as start date for depreciation. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Asset Depreciation Date Asset Depreciation Date Date of last depreciation Date of the last deprecation, if the asset is used internally and depreciated. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
Asset Disposal Date Asset Disposal Date Date when the asset is/was disposed null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Usable Life - Years Usable Life - Years Years of the usable life of the asset null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Usable Life - Months Months of the usable life of the asset null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use Life use Units of use until the asset is not usable anymore Life use and the actual use may be used to calculate the depreciation LifeUseUnits
numeric(10)
Integer
Use units Use units Currently used units of the assets null UseUnits
numeric(10)
Integer
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Table
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Search
Address Address Location or Address The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10)
Table
Lot No Lot No Lot number (alphanumeric) The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(40)
String
Serial No Serial No Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(40)
String
Version No Version No Version Number null VersionNo
character varying(40)
String
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(22)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
numeric(10)
Integer
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
numeric(10)
Integer
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
numeric(10)
Integer
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
numeric(10)
Integer
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
numeric(10)
Integer
Asset Change Asset Change null null A_Asset_Change_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Issue Project

περιγραφή: Automatic Issue Reporting


Βοήθεια null


Αρχείο:Πάγιο - Issue Project - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Status System Status Status of the system - Support priority depends on system status System status helps to prioritize support resources SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Statistics Statistics Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(60)
String
Profile Profile Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics ProfileInfo
character varying(60)
String
TAB: Finance Information

περιγραφή: Finace Information for the Asset


Βοήθεια null


Αρχείο:Πάγιο - Finance Information - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Finance Method Finance Method null null A_Finance_Meth
character varying(2)
List
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Contract Date Contract Date null null A_Contract_Date
timestamp without time zone
Date
Contract Expiration Date Contract Expiration Date null null A_Expired_Date
timestamp without time zone
Date
Monthly Payment Monthly Payment null null A_Monthly_Payment
numeric
Amount
Payment Due Date Payment Due Date null null A_Due_On
character varying(22)
List
Purchase Option Purchase Option null null A_Purchase_Option
character(1)
Yes-No
Option Purchase Price Option Purchase Price null null A_Purchase_Price
numeric
Amount
Purchase Option Credit Purchase Option Credit null null A_Purchase_Option_Credit
numeric(10)
Integer
Purchase Option Credit % Purchase Option Credit % null null A_Purchase_Option_Credit_Per
numeric
Number
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(510)
Text
TAB: License Information

περιγραφή: License Information for Asset


Βοήθεια null


Αρχείο:Πάγιο - License Information - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Account State Account State State of the Credit Card or Account holder The State of the Credit Card or Account holder A_State
character varying(60)
String
Issuing Agency Issuing Agency null null A_Issuing_Agency
character varying(22)
String
License No License No null null A_License_No
character varying(120)
String
License Fee License Fee null null A_License_Fee
numeric
Amount
Policy Renewal Date Policy Renewal Date null null A_Renewal_Date
timestamp without time zone
Date
Text Text null null Text
character varying(510)
String
TAB: Insurance Information

περιγραφή: Insurance Information for asset


Βοήθεια null


Αρχείο:Πάγιο - Insurance Information - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Insurance Company Insurance Company null null A_Insurance_Co
character varying(22)
String
Policy Number Policy Number null null A_Policy_No
character varying(100)
String
Policy Renewal Date Policy Renewal Date null null A_Renewal_Date
timestamp without time zone
Date
Insurance Premium Insurance Premium null null A_Ins_Premium
numeric
Amount
Replacement Costs Replacement Costs null null A_Replace_Cost
numeric
Amount
Insured Value Insured Value null null A_Ins_Value
numeric
Amount
Text Text null null Text
character varying(510)
String
TAB: Tax Information

περιγραφή: Tax information for asset


Βοήθεια null


Αρχείο:Πάγιο - Tax Information - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Tax Entity Tax Entity null null A_Tax_Entity
character varying(22)
String
Account State Account State State of the Credit Card or Account holder The State of the Credit Card or Account holder A_State
character varying(60)
String
Purchased New? Purchased New? null null A_New_Used
character(1)
Yes-No
Finance Method Finance Method null null A_Finance_Meth
character varying(2)
List
Investment Credit Investment Credit null null A_Investment_CR
numeric(10)
Integer
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(510)
String
TAB: Other Information

περιγραφή: Other information associated with asset


Βοήθεια null


Αρχείο:Πάγιο - Other Information - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
User 1 User 1 null null A_User1
character varying(3)
String
User 10 User 10 null null A_User10
character varying(3)
String
User 2 User 2 null null A_User2
character varying(3)
String
User 11 User 11 null null A_User11
character varying(10)
String
User 3 User 3 null null A_User3
character varying(3)
String
User 12 User 12 null null A_User12
character varying(10)
String
User 4 User 4 null null A_User4
character varying(3)
String
User 13 User 13 null null A_User13
character varying(10)
String
User 5 User 5 null null A_User5
character varying(3)
String
User 14 User 14 null null A_User14
character varying(10)
String
User 6 User 6 null null A_User6
character varying(3)
String
User 15 User 15 null null A_User15
character varying(10)
String
User 7 User 7 null null A_User7
character varying(3)
String
User 8 User 8 null null A_User8
character varying(3)
String
User 9 User 9 null null A_User9
character varying(3)
String
Text Text null null Text
character varying(510)
Memo


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.