Σχήμα Τιμοκαταλόγου (παράθυρο ID-337)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Σχήμα Τιμοκαταλόγου

περιγραφή: Διαχείριση Σχήματος Τιμοκαταλόγου

Βοήθεια: Το Σχήμα Τιμοκαταλόγου ορίζει κανόνες υπολογισμού για ΤιμοκαταλόγουςTAB: Price List Schema

περιγραφή: Price List Schema


Βοήθεια Price List schema defines calculation rules for price lists


Αρχείο:Σχήμα Τιμοκαταλόγου - Price List Schema - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Type Discount Type Type of trade discount calculation Type of procedure used to calculate the trade discount percentage DiscountType
character(1) NOT NULL
List
Renumber Renumber Renumber Discount entries null Processing
character(1)
Button
TAB: Schema Line

περιγραφή: Trade Discount Price List Lines


Βοήθεια Pricelists are created based on Product Purchase and Category Discounts. The parameters listed here allow to copy and calculate pricelists.
The calculation:

  • Copy and convert price from referenced price list
  • result plus Surcharge Amount
  • result minus Discount
  • if resulting price is less than the original limit price plus min Margin, use this price (only if Margin is not zero)
  • if resulting price is more than the original limit price plus max Margin, use this price (only if Margin us not zero)
  • Round resulting price

The Formula is
NewPrice = (Convert(BasePrice) + Surcharge) * (100-Discount) / 100;
if MinMargin <> 0 then NewPrice = Max (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MinMargin);
if MaxMargin <> 0 then NewPrice = Min (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MaxMargin);


Example: (assuming same currency)
Original Prices: List=300, Standard=250, Limit=200;
New List Price: Base=List, Surcharge=0, Discount=0, Round


Αρχείο:Σχήμα Τιμοκαταλόγου - Schema Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Schema Price List Schema Schema to calculate price lists null M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Conversion Date Conversion Date Date for selecting conversion rate The Conversion Date identifies the date used for currency conversion. The conversion rate chosen must include this date in it's date range ConversionDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Product Category Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Classification Classification Classification for grouping The Classification can be used to optionally group products. Classification
character varying(12)
String
Group1 Group1 null null Group1
character varying(255)
String
Group2 Group2 null null Group2
character varying(255)
String
List price Base List price Base Price used as the basis for price list calculations The List Price Base indicates the price to use as the basis for the calculation of a new price list. List_Base
character(1) NOT NULL
List
List price min Margin List price min Margin Minimum margin for a product The List Price Min Margin indicates the minimum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original list price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored. List_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price Surcharge Amount List price Surcharge Amount List Price Surcharge Amount The List Price Surcharge Amount indicates the amount to be added to the price prior to multiplication. List_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price max Margin List price max Margin Maximum margin for a product The List Price Max Margin indicates the maximum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original list price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored. List_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price Discount % List price Discount % Discount from list price as a percentage The List Price Discount Percentage indicates the percentage discount which will be subtracted from the base price. A negative amount indicates the percentage which will be added to the base price. List_Discount
numeric NOT NULL
Number
List price Rounding List price Rounding Rounding rule for final list price The List Price Rounding indicates how the final list price will be rounded. List_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed List Price Fixed List Price Fixes List Price (not calculated) null List_Fixed
numeric
Amount
Standard price Base Standard price Base Base price for calculating new standard price The Standard Price Base indicates the price to use as the basis for the calculation of a new price standard. Std_Base
character(1) NOT NULL
List
Standard price min Margin Standard price min Margin Minimum margin allowed for a product The Standard Price Min Margin indicates the minimum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original Standard price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored. Std_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard price Surcharge Amount Standard price Surcharge Amount Amount added to a price as a surcharge The Standard Price Surcharge Amount indicates the amount to be added to the price prior to multiplication. Std_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard max Margin Standard max Margin Maximum margin allowed for a product The Standard Price Max Margin indicates the maximum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original Standard price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored. Std_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard price Discount % Standard price Discount % Discount percentage to subtract from base price The Standard Price Discount Percentage indicates the percentage discount which will be subtracted from the base price. A negative amount indicates the percentage which will be added to the base price. Std_Discount
numeric NOT NULL
Number
Standard price Rounding Standard price Rounding Rounding rule for calculated price The Standard Price Rounding indicates how the final Standard price will be rounded. Std_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed Standard Price Fixed Standard Price Fixed Standard Price (not calculated) null Std_Fixed
numeric
Amount
Limit price Base Limit price Base Base price for calculation of the new price Identifies the price to be used as the base for calculating a new price list. Limit_Base
character(1) NOT NULL
List
Limit price min Margin Limit price min Margin Minimum difference to original limit price; ignored if zero Indicates the minimum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original limit price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored. Limit_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price Surcharge Amount Limit price Surcharge Amount Amount added to the converted/copied price before multiplying Indicates the amount to be added to the Limit price prior to multiplication. Limit_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price max Margin Limit price max Margin Maximum difference to original limit price; ignored if zero Indicates the maximum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original limit price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored. Limit_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price Discount % Limit price Discount % Discount in percent to be subtracted from base, if negative it will be added to base price Indicates the discount in percent to be subtracted from base, if negative it will be added to base price Limit_Discount
numeric NOT NULL
Number
Limit price Rounding Limit price Rounding Rounding of the final result A drop down list box which indicates the rounding (if any) will apply to the final prices in this price list. Limit_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed Limit Price Fixed Limit Price Fixed Limit Price (not calculated) null Limit_Fixed
numeric
Amount


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.