Αποθήκη & Εντοπιστές (παράθυρο ID-139)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Αποθήκη & Εντοπιστές

περιγραφή: Ρύθμιση Αποθηκών και Εντοπιστών

Βοήθεια: Το παράθυρο Αποθήκη και Εντοπιστές ορίζει κάθε αποθήκη, τους κάθε εντοπιστές της κάθε αποθήκη και τις λογιστικές παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν για απογραφή σε αυτή την αποθήκη.TAB: Warehouse

περιγραφή: Warehouse


Βοήθεια The Warehouse Tab defines each Warehouse that is used to store products. If a Source warehouse is selected, all product replenishment is from that warehouse. If you use custom replenishment algorithms, you need to define the class used per warehouse.


Αρχείο:Αποθήκη & Εντοπιστές - Warehouse - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Transit In Transit Movement is in transit Material Movement is in transit - shipped, but not received.

The transaction is completed, if confirmed.

IsInTransit
character(1)
Yes-No
Address Address Location or Address The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Location (Address)
Element Separator Element Separator Element Separator The Element Separator defines the delimiter printed between elements of the structure Separator
character(1) NOT NULL
String
Source Warehouse Source Warehouse Optional Warehouse to replenish from If defined, the warehouse selected is used to replenish the product(s) M_WarehouseSource_ID
numeric(10)
Table
Replenishment Class Replenishment Class Custom class to calculate Quantity to Order If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level. ReplenishmentClass
character varying(60)
String
Disallow Negative Inventory Disallow Negative Inventory Negative Inventory is not allowed in this warehouse If checked, any transaction that results in the onhand inventory being driven negative will be prevented. IsDisallowNegativeInv
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Locator

περιγραφή: Locator


Βοήθεια The Locator Tab defines any Locators for that Warehouse.


Αρχείο:Αποθήκη & Εντοπιστές - Locator - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Relative Priority Relative Priority Where inventory should be picked from first The Relative Priority indicates the location to pick from first if an product is stored in more than one location. (100 = highest priority, 0 = lowest). For outgoing shipments, the location is picked with the highest priority where the entire quantity can be shipped from. If there is no location, the location with the highest priority is used.

The Priority is ignored for products with Guarantee Date (always the oldest first) or if a specific instance is selected. Incoming receipts are stored at the location with the highest priority, if not explicitly selected.

PriorityNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Aisle (X) Aisle (X) X dimension, e.g., Aisle The X dimension indicates the Aisle a product is located in. X
character varying(60)
String
Bin (Y) Bin (Y) Y dimension, e.g., Bin The Y dimension indicates the Bin a product is located in Y
character varying(60)
String
Level (Z) Level (Z) Z dimension, e.g., Level The Z dimension indicates the Level a product is located in. Z
character varying(60)
String
TAB: Storage

περιγραφή: Detail Storage Information


Βοήθεια null


Αρχείο:Αποθήκη & Εντοπιστές - Storage - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
On Hand Quantity On Hand Quantity On Hand Quantity The On Hand Quantity indicates the quantity of a product that is on hand in a warehouse. QtyOnHand
numeric NOT NULL
Quantity
Date last inventory count Date last inventory count Date of Last Inventory Count The Date Last Inventory Count indicates the last time an Inventory count was done. DateLastInventory
timestamp without time zone
Date
Reserved Quantity Reserved Quantity Reserved Quantity The Reserved Quantity indicates the quantity of a product that is currently reserved. QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Ordered Quantity Ordered Quantity Ordered Quantity The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
TAB: Replenish

περιγραφή: Define Product Replenishment


Βοήθεια The Replenishment Tab defines the type of replenishment quantities. This is used for automated ordering. If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level.


Αρχείο:Αποθήκη & Εντοπιστές - Replenish - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replenish Type Replenish Type Method for re-ordering a product The Replenish Type indicates if this product will be manually re-ordered, ordered when the quantity is below the minimum quantity or ordered when it is below the maximum quantity. If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level. ReplenishType
character(1) NOT NULL
List
Minimum Level Minimum Level Minimum Inventory level for this product Indicates the minimum quantity of this product to be stocked in inventory. Level_Min
numeric NOT NULL
Amount
Maximum Level Maximum Level Maximum Inventory level for this product Indicates the maximum quantity of this product to be stocked in inventory. Level_Max
numeric NOT NULL
Amount
Source Warehouse Source Warehouse Optional Warehouse to replenish from If defined, the warehouse selected is used to replenish the product(s) M_WarehouseSource_ID
numeric(10)
Table
TAB: Accounting

περιγραφή: Accounting


Βοήθεια The Accounting Tab defines the Accounting parameters to be used for inventory in that Warehouse.


Αρχείο:Αποθήκη & Εντοπιστές - Accounting - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
(Not Used) (Not Used) Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. W_Inventory_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Adjustment Inventory Adjustment Account for Inventory value adjustments for Actual Costing In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. W_InvActualAdjust_Acct
numeric(10)
Account
Warehouse Differences Warehouse Differences Warehouse Differences Account The Warehouse Differences Account indicates the account used recording differences identified during inventory counts. W_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Revaluation Inventory Revaluation Account for Inventory Revaluation The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. W_Revaluation_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Product Transactions

περιγραφή: Transactions for stored Products


Βοήθεια null


Αρχείο:Αποθήκη & Εντοπιστές - Product Transactions - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Inventory Transaction Inventory Transaction null null M_Transaction_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Movement Quantity Movement Quantity Quantity of a product moved. The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Movement Date Movement Date Date a product was moved in or out of inventory The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Movement Type Movement Type Method of moving the inventory The Movement Type indicates the type of movement (in, out, to production, etc) MovementType
character(2) NOT NULL
List
Shipment/Receipt Line Shipment/Receipt Line Line on Shipment or Receipt document The Shipment/Receipt Line indicates a unique line in a Shipment/Receipt document M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Phys.Inventory Line Unique line in an Inventory document The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Move Line Inventory Move document Line The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Production Line Production Line Document Line representing a production The Production Line indicates the production document line (if applicable) for this transaction M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.