Αίτημα (παράθυρο ID-201)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Αίτημα

περιγραφή: Επεξεργαστείτε τα αιτήματά σας

Βοήθεια: Το παράθυρο Αίτημα χρησιμοποιείται για να ορίσει και να παρακολουθήσει οποιοδήποτε αίτημα σου έχει ανατεθεί.TAB: Request

περιγραφή: Define Request


Βοήθεια The Request Tab defines any Request submitted by a Business Partner or internally.


Αρχείο:Αίτημα - Request - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Due type Due type Status of the next action for this Request The Due Type indicates if this request is Due, Overdue or Scheduled. DueType
character(1) NOT NULL
List
Request Type Request Type Type of request (e.g. Inquiry, Complaint, ..) Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc. R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Group Group Request Group Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Category Request Category Category or Topic of the Request R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Related Request Related Request Related Request (Master Issue, ..) Request related to this request R_RequestRelated_ID
numeric(10)
Search
Status Status Request Status Status if the request (open, closed, investigating, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Resolution Request Resolution Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..) R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Priority Indicates if this request is of a high, medium or low priority. The Priority indicates the importance of this request. Priority
character(1) NOT NULL
List
User Importance User Importance Priority of the issue for the User null PriorityUser
character(1)
List
Summary Summary Textual summary of this request The Summary allows free form text entry of a recap of this request. Summary
character varying(2000) NOT NULL
Text
Confidentiality Confidentiality Type of Confidentiality null ConfidentialType
character(1) NOT NULL
List
Invoiced Invoiced Is this invoiced? If selected, invoices are created IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Escalated Escalated This request has been escalated The Escalated checkbox indicates that this request has been escalated or raised in importance. IsEscalated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Date next action Date next action Date that this request should be acted on The Date Next Action indicates the next scheduled date for an action to occur for this request. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time
Entry Confidentiality Entry Confidentiality Confidentiality of the individual entry null ConfidentialTypeEntry
character(1) NOT NULL
List
Standard Response Standard Response Request Standard Response Text blocks to be copied into request response text R_StandardResponse_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Template Mail Template Text templates for mailings The Mail Template indicates the mail template for return messages. Mail text can include variables. The priority of parsing is User/Contact, Business Partner and then the underlying business object (like Request, Dunning, Workflow object).

So, @Name@ would resolve into the User name (if user is defined defined), then Business Partner name (if business partner is defined) and then the Name of the business object if it has a Name.
For Multi-Lingual systems, the template is translated based on the Business Partner's language selection.

R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Result Result Result of the action taken The Result indicates the result of any action taken on this request. Result
character varying(2000)
Text
Product Used Product Used Product/Resource/Service used in Request Invoicing uses the Product used. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Search
Quantity Used Quantity Used Quantity used for this event null QtySpent
numeric
Quantity
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Quantity Invoiced Invoiced Quantity The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Task Status Task Status Status of the Task Completion Rate and Status of the Task TaskStatus
character(1)
List
Quantity Plan Quantity Plan Planned Quantity Planned Quantity QtyPlan
numeric
Quantity
Start Plan Start Plan Planned Start Date Date when you plan to start DateStartPlan
timestamp without time zone
Date
Complete Plan Complete Plan Planned Completion Date Date when the task is planned to be complete DateCompletePlan
timestamp without time zone
Date
Start Date Start Date First effective day (inclusive) The Start Date indicates the first or starting date StartDate
timestamp without time zone
Date+Time
Close Date Close Date Close Date The Start Date indicates the last or final date CloseDate
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Payment Payment Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Shipment/Receipt Material Shipment Document The Material Shipment / Receipt M_InOut_ID
numeric(10)
Search
RMA RMA Return Material Authorization A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos M_RMA_ID
numeric(10)
Search
Request Amount Request Amount Amount associated with this request The Request Amount indicates any amount that is associated with this request. For example, a warranty amount or refund amount. RequestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Record ID Record ID Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10)
Button
Date last action Date last action Date this request was last acted on The Date Last Action indicates that last time that the request was acted on. DateLastAction
timestamp without time zone
Date+Time
Last Alert Last Alert Date when last alert were sent The last alert date is updated when a reminder email is sent DateLastAlert
timestamp without time zone
Date+Time
Last Result Last Result Result of last contact The Last Result identifies the result of the last contact made. LastResult
character varying(2000)
String
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Created By User who created this records The Created By field indicates the user who created this record. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Search
Updated Updated Date this record was updated The Updated field indicates the date that this record was updated. Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Updated By User who updated this records The Updated By field indicates the user who updated this record. UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Change Request Change Request BOM (Engineering) Change Request Change requests for a Bill of Materials. They can be automatically created from Requests, if enabled in the Request Type and the Request Group refers to a Bill of Materials M_ChangeRequest_ID
numeric(10)
Search
Request Invoice Request Invoice The generated invoice for this request The optionally generated invoice for the request C_InvoiceRequest_ID
numeric(10)
Search
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Updates

περιγραφή: Request Updates


Βοήθεια Updated of the Request


Αρχείο:Αίτημα - Updates - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Request Request from a Business Partner or Prospect The Request identifies a unique request from a Business Partner or Prospect. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entry Confidentiality Entry Confidentiality Confidentiality of the individual entry null ConfidentialTypeEntry
character(1) NOT NULL
List
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Created By User who created this records The Created By field indicates the user who created this record. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Result Result Result of the action taken The Result indicates the result of any action taken on this request. Result
character varying(2000)
Memo
Quantity Used Quantity Used Quantity used for this event null QtySpent
numeric
Quantity
Quantity Invoiced Quantity Invoiced Invoiced Quantity The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Product Used Product Used Product/Resource/Service used in Request Invoicing uses the Product used. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Table
TAB: History

περιγραφή: Request History (Old values)


Βοήθεια The History Tab displays changes of a Request. The data displayed are the OLD (changed from) values. The new data is in the request.


Αρχείο:Αίτημα - History - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Request Request from a Business Partner or Prospect The Request identifies a unique request from a Business Partner or Prospect. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Created By User who created this records The Created By field indicates the user who created this record. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Request Type Request Type Type of request (e.g. Inquiry, Complaint, ..) Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Group Group Request Group Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Category Request Category Category or Topic of the Request R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Status Status Request Status Status if the request (open, closed, investigating, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Resolution Request Resolution Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..) R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Priority Indicates if this request is of a high, medium or low priority. The Priority indicates the importance of this request. Priority
character(1)
List
User Importance User Importance Priority of the issue for the User null PriorityUser
character(1)
List
Summary Summary Textual summary of this request The Summary allows free form text entry of a recap of this request. Summary
character varying(2000)
Text
Confidentiality Confidentiality Type of Confidentiality null ConfidentialType
character(1)
List
Invoiced Invoiced Is this invoiced? If selected, invoices are created IsInvoiced
character(1)
List
Escalated Escalated This request has been escalated The Escalated checkbox indicates that this request has been escalated or raised in importance. IsEscalated
character(1)
List
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1)
List
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Date next action Date next action Date that this request should be acted on The Date Next Action indicates the next scheduled date for an action to occur for this request. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time
Product Used Product Used Product/Resource/Service used in Request Invoicing uses the Product used. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Table
Quantity Used Quantity Used Quantity used for this event null QtySpent
numeric
Quantity
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Quantity Invoiced Invoiced Quantity The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Task Status Task Status Status of the Task Completion Rate and Status of the Task TaskStatus
character(1)
List
Quantity Plan Quantity Plan Planned Quantity Planned Quantity QtyPlan
numeric
Quantity
Start Plan Start Plan Planned Start Date Date when you plan to start DateStartPlan
timestamp without time zone
Date
Complete Plan Complete Plan Planned Completion Date Date when the task is planned to be complete DateCompletePlan
timestamp without time zone
Date
Start Date Start Date First effective day (inclusive) The Start Date indicates the first or starting date StartDate
timestamp without time zone
Date+Time
End Date End Date Last effective date (inclusive) The End Date indicates the last date in this range. EndDate
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Payment Payment Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Shipment/Receipt Material Shipment Document The Material Shipment / Receipt M_InOut_ID
numeric(10)
Search
RMA RMA Return Material Authorization A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos M_RMA_ID
numeric(10)
Table Direct
Null Columns Null Columns Columns with NULL value Null values are used for showing "no change" NullColumns
character varying(255)
String
TAB: Update Notification

περιγραφή: List Recipients for to receive Request Updates


Βοήθεια null


Αρχείο:Αίτημα - Update Notification - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Request Request from a Business Partner or Prospect The Request identifies a unique request from a Business Partner or Prospect. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.