Αντιστοιχισμένες Παραγγελίες Αγοράς (παράθυρο ID-228)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Αντιστοιχισμένες Παραγγελίες Αγοράς

περιγραφή: Πρόβαλε τις αντιστοιχισμένες Παραγγελίες Αγοράς

Βοήθεια: Προβολή λεπτομεριών για την αντιστοίχιση γραμμών της παραγγελίας αγοράς στις γραμμές τιμολογίου και γραμμές παραλαβής υλικούTAB: Match PO

περιγραφή: View matched Purchase Orders


Βοήθεια View detals of matched purchase order lines to invoice lines and material receipt lines


Αρχείο:Αντιστοιχισμένες Παραγγελίες Αγοράς - Match PO - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Transaction Date Transaction Date The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Purchase Order Line Purchase Order Line Purchase Order Line The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Line Invoice Line Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Receipt Line Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Approved Approved Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1)
Yes-No
Price Match Difference Price Match Difference Difference between Purchase and Invoice Price per matched line The difference between purchase and invoice price may be used for requiring explicit approval if a Price Match Tolerance is defined on Business Partner Group level. PriceMatchDifference
numeric
Amount
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Posted Posting status The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
Delete Delete Delete PO Matching Record null Processing
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts