Παραμετροποίηση Παράθυρου (παράθυρο ID-229)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Παραμετροποίηση Παράθυρου

περιγραφή: Ορισμός παραμετροποίησης του παράθυρου για το Ρόλο/Χρήστη

Βοήθεια: Οι προσαρμοσμένες τιμές που έχουν οριστεί εδώ επικαλύπτουν/αντικαθιστούν τους προεπιλεγμένους ορισμούς του συστήματος, εάν έχουν ορισθείTAB: Window Customization

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Παραμετροποίηση Παράθυρου - Window Customization - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Window Παράθυρο Καταχώρηση δεδομένων ή παράθυρο Το πεδίο Παράθυρο προσδιορίζει ένα μοναδικό παράθυρο στο σύστημα. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6)
Table
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Read Only Field is read only The Read Only indicates that this field may only be Read. It may not be updated. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
User updatable User updatable The field can be updated by the user The User Updatable checkbox indicate if the user can update this field. IsUserUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Tab Customization

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Παραμετροποίηση Παράθυρου - Tab Customization - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User defined Window User defined Window null null AD_UserDef_Win_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Καρτέλα Καρτέλα εντός ενός παραθύρου Η Καρτέλα υποδεικνύει μια καρτέλα που εμφανίζεται σε ένα παράθυρο. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Multi Row Only Multi Row Only This applies to Multi-Row view only null IsMultiRowOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Single Row Layout Single Row Layout Default for toggle between Single- and Multi-Row (Grid) Layout The Single Row Layout checkbox indicates if the default display type for this window is a single row as opposed to multi row. IsSingleRow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Read Only Field is read only The Read Only indicates that this field may only be Read. It may not be updated. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Read Only Logic Logic to determine if field is read only (applies only when field is read-write) format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

ReadOnlyLogic
character varying(2000)
String
TAB: Field Customization

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Παραμετροποίηση Παράθυρου - Field Customization - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User defined Tab User defined Tab null null AD_UserDef_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Πεδίο Πεδίο σε έναν πίνακα της βάσης δεδομένων Το πεδίο προσδιορίζει ένα πεδίο σε έναν πίνακα της βάσης δεδομένων AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Displayed Displayed Determines, if this field is displayed If the field is displayed, the field Display Logic will determine at runtime, if it is actually displayed IsDisplayed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Display Length Display Length Length of the display in characters The display length is mainly for String fields. The length has no impact, if the data type of the field is - Integer, Number, Amount (length determined by the system) - YesNo (Checkbox) - List, Table, TableDir (length of combo boxes are determined by their content at runtime) DisplayLength
numeric(10) NOT NULL
Integer
Display Logic Display Logic If the Field is displayed, the result determines if the field is actually displayed format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

DisplayLogic
character varying(2000) NOT NULL
String
Read Only Read Only Field is read only The Read Only indicates that this field may only be Read. It may not be updated. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Updatable Updatable Determines, if the field can be updated The Updatable checkbox indicates if a field can be updated by the user. IsUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Same Line Same Line Displayed on same line as previous field The Same Line checkbox indicates that the field will display on the same line as the previous field. IsSameLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Record Sort No Record Sort No Determines in what order the records are displayed The Record Sort No indicates the ascending sort sequence of the records. If the number is negative, the records are sorted descending.

Example: A tab with C_DocType_ID (1), DocumentNo (-2) will be sorted ascending by document type and descending by document number (SQL: ORDER BY C_DocType, DocumentNo DESC)

SortNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Default Logic Default Logic Default value hierarchy, separated by ; The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Accounting Schema: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Global defaults: e.g. DateFormat - Window values (all Picks, CheckBoxes, RadioButtons, and DateDoc/DateAcct) c) SQL code with the tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... The SQL statement can contain variables. There can be no other value other than the SQL statement. The default is only evaluated, if no user preference is defined. Default definitions are ignored for record columns as Key, Parent, Client as well as Buttons. DefaultValue
character varying(2000)
String


Contributions / Posts