Παραλαβή Υλικού (παράθυρο ID-184)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Παραλαβή Υλικού

περιγραφή: Αποστολές Προμηθευτών (Παραλαβές)

Βοήθεια: Το παράθυρο Αποστολή Προμηθευτή ορίζει την παραλαβή ενός προϊόντος ή εμπορεύματος από έναν προμηθευτή. Η αποστολή μπορεί να εισαχθεί χειρωνακτικά ή μπορεί να δημιουργηθεί από παραγγελία αγοράς ή τιμολόγιο προμηθευτή.TAB: Material Receipt

περιγραφή: Enter Receipts


Βοήθεια The Shipments Tab allows you to generate, maintain, enter and process Shipments from a Vendor.


Αρχείο:Παραλαβή Υλικού - Material Receipt - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Purchase Order Purchase Order The Purchase Order is a control document. The Purchase Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Date Ordered Date of Order Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
RMA RMA Return Material Authorization A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos M_RMA_ID
numeric(10)
Search
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Order Reference Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. POReference
character varying(20)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Movement Date Movement Date Date a product was moved in or out of inventory The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Partner Location Identifies the (ship from) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Priority Priority of a document The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Delivery Via Delivery Via How the order will be delivered The Delivery Via indicates how the products should be delivered. For example, will the order be picked up or shipped. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Shipper Shipper Method or manner of product delivery The Shipper indicates the method of delivering product M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Company Agent Company Agent Purchase or Company Agent Purchase agent for the document. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Delivery Rule Defines the timing of Delivery The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Cost Rule Freight Cost Rule Method for charging Freight The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Amount Freight Amount Freight Amount The Freight Amount indicates the amount charged for Freight in the document currency. FreightAmt
numeric
Amount
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Charge amount Charge Amount The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. ChargeAmt
numeric
Amount
Drop Shipment Drop Shipment Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1)
Yes-No
Drop Shipment Partner Drop Shipment Partner Business Partner to ship to If empty the business partner will be shipped to. DropShip_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Location Drop Shipment Location Business Partner Location for shipping to null DropShip_Location_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Contact Drop Shipment Contact Business Partner Contact for drop shipment null DropShip_User_ID
numeric(10)
Table
Create lines from Create lines from Process which will generate a new document lines based on an existing document The Create From process will create a new document based on information in an existing document selected by the user. CreateFrom
character(1)
Button
Generate Invoice from Receipt Generate Invoice from Receipt Create and process Invoice from this receipt. The receipt should be correct and completed. Generate Invoice from Receipt will create an invoice based on the selected receipt and match the invoice to that receipt. You can set the document number only if the invoice document type allows to set the document number manually. GenerateTo
character(1)
Button
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Movement Type Movement Type Method of moving the inventory The Movement Type indicates the type of movement (in, out, to production, etc) MovementType
character(2) NOT NULL
List
Create Confirmation Create Confirmation Create Confirmations for the Document The confirmations generated need to be processed (confirmed) before you can process this document CreateConfirm
character(1)
Button
In Transit In Transit Movement is in transit Material Movement is in transit - shipped, but not received.

The transaction is completed, if confirmed.

IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date received Date received Date a product was received The Date Received indicates the date that product was received. DateReceived
timestamp without time zone
Date
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Shipment Process Shipment Process Shipment/Receipt (Update Inventory) Process Shipment/Receipt will move products out of/into inventory and mark line items as shipped/received. DocAction
character(2) NOT NULL
Button
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Posted Posting status The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Receipt Line

περιγραφή: Shipment Line


Βοήθεια The Shipment Line Tab defines the individual items in a Shipment.


Αρχείο:Παραλαβή Υλικού - Receipt Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Receipt Material Receipt Document The Material Shipment / Receipt M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Purchase Order Line Purchase Order Line Purchase Order Line The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Quantity Quantity The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Movement Quantity Movement Quantity Quantity of a product moved. The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Picked Quantity Picked Quantity null null PickedQty
numeric
Quantity
Target Quantity Target Quantity Target Movement Quantity The Quantity which should have been received TargetQty
numeric
Quantity
Confirmed Quantity Confirmed Quantity Confirmation of a received quantity Confirmation of a received quantity ConfirmedQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Scrapped Quantity The Quantity scrapped due to QA issues null ScrappedQty
numeric
Quantity
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Project Phase Phase of a Project null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Project Task Actual Project Task in a Phase A Project Task in a Project Phase represents the actual work. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
TAB: Confirmations

περιγραφή: Optional Confirmations of Receipt Lines


Βοήθεια The quantities are in the storage Unit of Measure!


Αρχείο:Παραλαβή Υλικού - Confirmations - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Receipt Line Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Ship/Receipt Confirmation Ship/Receipt Confirmation Material Shipment or Receipt Confirmation Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt M_InOutConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Line Ship/Receipt Confirmation Line Material Shipment or Receipt Confirmation Line Confirmation details M_InOutLineConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Confirmation No Confirmation No Confirmation Number null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Target Quantity Target Quantity Target Movement Quantity The Quantity which should have been received TargetQty
numeric NOT NULL
Quantity
Confirmed Quantity Confirmed Quantity Confirmation of a received quantity Confirmation of a received quantity ConfirmedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Difference Difference Difference Quantity null DifferenceQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Scrapped Quantity The Quantity scrapped due to QA issues null ScrappedQty
numeric
Quantity
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
TAB: Matched POs

περιγραφή: Purchase Order Lines matched to this Material Receipt Line


Βοήθεια null


Αρχείο:Παραλαβή Υλικού - Matched POs - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Receipt Line Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Transaction Date Transaction Date The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Purchase Order Line Purchase Order Line Purchase Order Line The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Line Invoice Line Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Matched Invoices

περιγραφή: Invoice Lines matched to this Material Receipt Line


Βοήθεια null


Αρχείο:Παραλαβή Υλικού - Matched Invoices - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Receipt Line Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Transaction Date Transaction Date The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Invoice Line Invoice Line Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.