Όρος Πληρωμής (παράθυρο ID-141)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Όρος Πληρωμής

περιγραφή: Ρύθμιση Όρων Πληρωμής

Βοήθεια: Το παράθυρο Όροι Πληρωμής ορίζει τους διαφορετικούς όρους πληρωμής των πελατών και των προμηθευτών. Κάθε τιμολόγιο πρέπει να περιέχει έναν Όρο Πληρωμής. Στο πρότυπο τιμολόγιο, εκτυπώνετε το Όνομα και η Σημείωση Εγγράφου των Όρων Πληρωμής.TAB: Payment Term

περιγραφή: Define Payment Terms


Βοήθεια The Payment Term Tab defines the different payments terms that you offer to your Business Partners when paying invoices and also those terms which your Vendors offer you for payment of your invoices. On the standard invoice, the Name and the Document Note of the Payment Term is printed.


Αρχείο:Όρος Πληρωμής - Payment Term - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1)
Yes-No
Fixed due date Fixed due date Payment is due on a fixed date The Fixed Due Date checkbox indicates if invoices using this payment tern will be due on a fixed day of the month. IsDueFixed
character(1) NOT NULL
Yes-No
After Delivery After Delivery Due after delivery rather than after invoicing The After Delivery checkbox indicates that payment is due after delivery as opposed to after invoicing. AfterDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Next Business Day Next Business Day Payment due on the next business day The Next Business Day checkbox indicates that payment is due on the next business day after invoice or delivery. IsNextBusinessDay
character(1)
Yes-No
Fix month day Fix month day Day of the month of the due date The Fix Month Day indicates the day of the month that invoices are due. This field only displays if the fixed due date checkbox is selected. FixMonthDay
numeric(10)
Integer
Fix month cutoff Fix month cutoff Last day to include for next due date The Fix Month Cutoff indicates the last day invoices can have to be included in the current due date. This field only displays when the fixed due date checkbox has been selected. FixMonthCutoff
numeric(10)
Integer
Fix month offset Fix month offset Number of months (0=same, 1=following) The Fixed Month Offset indicates the number of months from the current month to indicate an invoice is due. A 0 indicates the same month, a 1 the following month. This field will only display if the fixed due date checkbox is selected. FixMonthOffset
numeric(10)
Integer
Net Days Net Days Net Days in which payment is due Indicates the number of days after invoice date that payment is due. NetDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Net Day Net Day Day when payment is due net When defined, overwrites the number of net days with the relative number of days to the the day defined. NetDay
character(1)
List
Discount Days Discount Days Number of days from invoice date to be eligible for discount The Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount. DiscountDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount % Discount % Discount in percent The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage. Discount
numeric NOT NULL
Number
Discount Days 2 Discount Days 2 Number of days from invoice date to be eligible for discount The Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount. DiscountDays2
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount 2 % Discount 2 % Discount in percent The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage. Discount2
numeric NOT NULL
Number
Grace Days Grace Days Days after due date to send first dunning letter The Grace Days indicates the number of days after the due date to send the first dunning letter. This field displays only if the send dunning letters checkbox has been selected. GraceDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Document Note Document Note Additional information for a Document The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Payment Term Usage Payment Term Usage Payment term usage indicates if this payment term is used for sales, purchases or both. null PaymentTermUsage
character(1) NOT NULL
List
Validate Validate Validate Payment Terms and Schedule null Processing
character(1)
Button
Valid Valid Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Translation

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Όρος Πληρωμής - Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Payment Term The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Document Note Document Note Additional information for a Document The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Schedule

περιγραφή: Payment Schedule


Βοήθεια null


Αρχείο:Όρος Πληρωμής - Schedule - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Payment Term The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid Valid Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Percentage Percentage Percent of the entire amount Percentage of an amount (up to 100) Percentage
numeric NOT NULL
Number
Net Days Net Days Net Days in which payment is due Indicates the number of days after invoice date that payment is due. NetDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount Days Discount Days Number of days from invoice date to be eligible for discount The Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount. DiscountDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount % Discount % Discount in percent The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage. Discount
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.