Κατάσταση Κίνησης Τραπεζικού Λογαριασμού (παράθυρο ID-194)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Κατάσταση Κίνησης Τραπεζικού Λογαριασμού

περιγραφή: Επεξεργασία Παραστατικών Τραπεζών

Βοήθεια: Το παράθυρο Επεξεργασία Παραστατικών Τράπεζας επιτρέπει τον συνδιαλλαγή τραπεζικών παραστατικών. Μπορούν να εισαχθούν τα αντικείμενα γραμμής από το παραστατικό στην Καρτέλα Γραμμή Παραστατικού ή το κουμπί 'Δημιουργία Από' για να την αυτόματη δημιουργία παραστατικών από όλες τις μη-συνδιαλλαγμένες πληρωμές σε αυτό τον τραπεζικό λογαριασμό. Μετά την ολοκλήρωση της συνδιαλλαγής, το κουμπί 'Επεξεργασία Παραστατικού' σημειώνει τις πληρωμές ως συνδιαλλαγμένες και ενημερώνει τους σχετικούς λογαριασμούς ΓΚ.TAB: Bank Statement

περιγραφή: Bank Statement


Βοήθεια The Bank Statement Tab defines the Bank Statement to be reconciled.


Αρχείο:Κατάσταση Κίνησης Τραπεζικού Λογαριασμού - Bank Statement - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bank Account Account at the Bank The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Statement date Statement date Date of the statement The Statement Date field defines the date of the statement. StatementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manual This is a manual process The Manual check box indicates if the process will done manually. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beginning Balance Beginning Balance Balance prior to any transactions The Beginning Balance is the balance prior to making any adjustments for payments or disbursements. BeginningBalance
numeric
Amount
Create lines from Create lines from Process which will generate a new document lines based on an existing document The Create From process will create a new document based on information in an existing document selected by the user. CreateFrom
character(1)
Button
Statement difference Statement difference Difference between statement ending balance and actual ending balance The Statement Difference reflects the difference between the Statement Ending Balance and the Actual Ending Balance. StatementDifference
numeric
Amount
Match Bank Statement Match Bank Statement Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments null MatchStatement
character(1)
Button
Ending balance Ending balance Ending or closing balance The Ending Balance is the result of adjusting the Beginning Balance by any payments or disbursements. EndingBalance
numeric NOT NULL
Amount
EFT Statement Reference EFT Statement Reference Electronic Funds Transfer Statement Reference Information from EFT media EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date EFT Statement Date Electronic Funds Transfer Statement Date Information from EFT media EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Statement Process Statement null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Approved Approved Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Posted Posting status The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Statement Line

περιγραφή: Statement Line


Βοήθεια The Statement Line Tab defines the individual line items on the Bank Statement. They can be entered manually or generated from payments entered.
For Posting, the bank account organization is used, if it is not a charge.


Αρχείο:Κατάσταση Κίνησης Τραπεζικού Λογαριασμού - Statement Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Statement Bank Statement Bank Statement of account The Bank Statement identifies a unique Bank Statement for a defined time period. The statement defines all transactions that occurred C_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manual This is a manual process The Manual check box indicates if the process will done manually. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Statement Line Date Statement Line Date Date of the Statement Line null StatementLineDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Effective date Effective date Date when money is available The Effective Date indicates the date that money is available from the bank. ValutaDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Statement amount Statement amount Statement Amount The Statement Amount indicates the amount of a single statement line. StmtAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment Payment Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Amount Transaction Amount Amount of a transaction The Transaction Amount indicates the amount for a single transaction. TrxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge amount Charge amount Charge Amount The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. ChargeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Interest Amount Interest Amount The Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement. InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Reference No Reference No Your customer or vendor number at the Business Partner's site The reference number can be printed on orders and invoices to allow your business partner to faster identify your records. ReferenceNo
character varying(40)
String
Memo Memo Memo Text null Memo
character varying(255)
String
Match Bank Statement Match Bank Statement Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments null MatchStatement
character(1)
Button
Create Payment Create Payment Create Payment from Bank Statement Info null CreatePayment
character(1)
Button
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
EFT Trx ID EFT Trx ID Electronic Funds Transfer Transaction ID Information from EFT media EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type EFT Trx Type Electronic Funds Transfer Transaction Type Information from EFT media EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No EFT Check No Electronic Funds Transfer Check No Information from EFT media EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference EFT Reference Electronic Funds Transfer Reference Information from EFT media EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo EFT Memo Electronic Funds Transfer Memo Information from EFT media EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee EFT Payee Electronic Funds Transfer Payee information Information from EFT media EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account EFT Payee Account Electronic Funds Transfer Payee Account Information Information from EFT media EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date EFT Statement Line Date Electronic Funds Transfer Statement Line Date Information from EFT media EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date EFT Effective Date Electronic Funds Transfer Valuta (effective) Date Information from EFT media EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency EFT Currency Electronic Funds Transfer Currency Information from EFT media EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount EFT Amount Electronic Funds Transfer Amount null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts