Ροή Εργασιών (παράθυρο ID-113)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Ροή Εργασιών

περιγραφή: Συντηρήστε τη Ροή Εργασιών

Βοήθεια: Το Παράθυρο Ροή Εργασιών ορίζει Ροές Εργασιών στο σύστημα, το επίπεδο πρόσβασης για τη Ροή Εργασιών και τους κόμβους ή Βήματα εντός της Ροής ΕργασιώνTAB: Workflow

περιγραφή: Define Workflow


Βοήθεια The Workflow Tab defines Workflows in the system.


Αρχείο:Ροή Εργασιών - Workflow - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
text
Text Long
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Beta Functionality This functionality is considered Beta Beta functionality is not fully tested or completed. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Type Workflow Type Type of Workflow The type of workflow determines how the workflow is started. WorkflowType
character(1) NOT NULL
List
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10)
Search
Document Value Logic Document Value Logic Logic to determine Workflow Start - If true, a workflow process is started for the document You can enter simple logic using variables like @Created@=@Updated@, which fires, when a record is created. If you need to evaluate also values of other records, you need to use SQL logic and need to prefix this logic with "SQL=". Example: start a Order verify workflow, when a business partner ordered something and is over the credit limit "SQL=EXISTS (SELECT * FROM C_BPartner bp WHERE C_Order. C_BPartner_ID=bp. C_BPartner_ID AND SO_CreditUsed > SO_CreditLimit)".

Note that the SQL based logic checks for duplicate workflows (i.e. a workflow is started only once per record).

DocValueLogic
character varying(2000)
String
Data Access Level Επίπεδο Πρόσβασης Δεδομένων Απαιτείται Επίπεδο Πρόσβασης Δείχνει το επίπεδο πρόσβασης που απαιτείται για αυτό το αρχείο ή τη διαδικασία. AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Workflow Responsible Workflow Responsible Responsible for Workflow Execution The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Priority Indicates if this request is of a high, medium or low priority. The Priority indicates the importance of this request. Priority
numeric(10)
Integer
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to Valid to Valid to including this date (last day) The Valid To date indicates the last day of a date range ValidTo
timestamp without time zone
Date
Publication Status Publication Status Status of Publication Used for internal documentation PublishStatus
character(1) NOT NULL
List
Version Version Version of the table definition The Version indicates the version of this table definition. Version
numeric(10) NOT NULL
Integer
Author Author Author/Creator of the Entity null Author
character varying(20) NOT NULL
String
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Node Κόμβος Έναρξης Κόμβος Ροής Εργασιών, στάδιο ή διαδικασία Ο κόμβος ροής εργασιών δείχνει ένα μοναδικό βήμα ή διεργασία σε μια ροή εργασίας. AD_WF_Node_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Processor Workflow Processor Workflow Processor Server Workflow Processor Server AD_WorkflowProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Duration Unit Duration Unit Unit of Duration Unit to define the length of time for the execution DurationUnit
character(1)
List
Duration Limit Duration Limit Maximum Duration in Duration Unit Maximum (critical) Duration for time management purposes (e.g. starting an escalation procedure, etc.) in Duration Units. Limit
numeric(10)
Integer
Duration Duration Normal Duration in Duration Unit Expected (normal) Length of time for the execution Duration
numeric(10) NOT NULL
Integer
Cost Cost Cost information null Cost
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Working Time Working Time Workflow Simulation Execution Time Amount of time the performer of the activity needs to perform the task in Duration Unit WorkingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
Waiting Time Waiting Time Workflow Simulation Waiting time Amount of time needed to prepare the performance of the task on Duration Units WaitingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
Validate Workflow Validate Workflow Validate thet the workflos is correct (limited checking) ValidateWorkflow
character(1)
Button
Valid Valid Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Workflow Translation

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Ροή Εργασιών - Workflow Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Ροή Εργασιών Ροή εργασίας ή συνδυασμός καθηκόντων Το πεδίο Ροή Εργασίας, προσδιορίζει μια μοναδική Ροή εργασίας στο σύστημα. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
text
Text Long
TAB: Access

περιγραφή: Workflow Access


Βοήθεια The Workflow Access Tab defines the Roles who have access to this Workflow.


Αρχείο:Ροή Εργασιών - Access - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Ροή Εργασιών Ροή εργασίας ή συνδυασμός καθηκόντων Το πεδίο Ροή Εργασίας, προσδιορίζει μια μοναδική Ροή εργασίας στο σύστημα. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Ρόλος Ρόλος Ευθύνης Ο ρόλος προσδιορίζει την ασφάλεια και την πρόσβαση που θα έχει ένας χρήστης που έχει αυτόν τον ρόλο στο σύστημα AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Read Write Field is read / write The Read Write indicates that this field may be read and updated. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Block

περιγραφή: Workflow Transaction Execution Block


Βοήθεια A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back.


Αρχείο:Ροή Εργασιών - Block - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Workflow Block Workflow Block Workflow Transaction Execution Block A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back. AD_WF_Block_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Ροή Εργασιών Ροή εργασίας ή συνδυασμός καθηκόντων Το πεδίο Ροή Εργασίας, προσδιορίζει μια μοναδική Ροή εργασίας στο σύστημα. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Node

περιγραφή: Define workflow nodes


Βοήθεια The Node Tab defines each Node, Activity or step in this Workflow.
The action (actibity) type determines the execution: "Route" may be used in routing control conditions. "None" identifies manual execution.


Αρχείο:Ροή Εργασιών - Node - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Ροή Εργασιών Ροή εργασίας ή συνδυασμός καθηκόντων Το πεδίο Ροή Εργασίας, προσδιορίζει μια μοναδική Ροή εργασίας στο σύστημα. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
text
Text Long
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Centrally maintained Centrally maintained Information maintained in System Element table The Centrally Maintained checkbox indicates if the Name, Description and Help maintained in 'System Element' table or 'Window' table. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Workflow Responsible Workflow Responsible Responsible for Workflow Execution The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Priority Indicates if this request is of a high, medium or low priority. The Priority indicates the importance of this request. Priority
numeric(10)
Integer
Start Mode Start Mode Workflow Activity Start Mode How is the execution of an activity triggered. Automatic are triggered implicitly by the system, Manual explicitly by the User. StartMode
character(1)
List
Finish Mode Finish Mode Workflow Activity Finish Mode How the system operated at the end of an activity. Automatic implies return when the invoked applications finished control - Manual the user has to explicitly terminate the activity. FinishMode
character(1)
List
Join Element Join Element Semantics for multiple incoming Transitions Semantics for multiple incoming Transitions for a Node/Activity. AND joins all concurrent threads - XOR requires one thread (no synchronization). JoinElement
character(1) NOT NULL
List
Split Element Split Element Semantics for multiple outgoing Transitions Semantics for multiple outgoing Transitions for a Node/Activity. AND represents multiple concurrent threads - XOR represents the first transition with a true Transition condition. SplitElement
character(1) NOT NULL
List
Action Δράση Δείχνει τη δράση που πρέπει να εκτελεστεί Ο πεδίο Δράση είναι μία dropdown λίστα, η οποία υποδεικνύει την Δράση που εκτελείται σε αυτό το σημείο. Action
character(1) NOT NULL
List
Image Image Image or Icon Images and Icon can be used to display supported graphic formats (gif, jpg, png).

You can either load the image (in the database) or point to a graphic via a URI (i.e. it can point to a resource, http address)

AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Window Παράθυρο Καταχώρηση δεδομένων ή παράθυρο Το πεδίο Παράθυρο προσδιορίζει ένα μοναδικό παράθυρο στο σύστημα. AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
Special Form Special Form Special Form The Special Form field identifies a unique Special Form in the system. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Column Στήλη Στήλη σε ένα πίνακα Σύνδεση με την στήλη της βάσης δεδομένων του πίνακα AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Name Attribute Name Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60)
String
Attribute Value Attribute Value Value of the Attribute Adempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DD AttributeValue
character varying(60)
String
EMail Recipient EMail Recipient Recipient of the EMail null EMailRecipient
character(1)
List
EMail Address EMail Address Electronic Mail Address The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. EMail
character varying(60)
String
Mail Template Mail Template Text templates for mailings The Mail Template indicates the mail template for return messages. Mail text can include variables. The priority of parsing is User/Contact, Business Partner and then the underlying business object (like Request, Dunning, Workflow object).

So, @Name@ would resolve into the User name (if user is defined defined), then Business Partner name (if business partner is defined) and then the Name of the business object if it has a Name.
For Multi-Lingual systems, the template is translated based on the Business Partner's language selection.

R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Duration Limit Duration Limit Maximum Duration in Duration Unit Maximum (critical) Duration for time management purposes (e.g. starting an escalation procedure, etc.) in Duration Units. Limit
numeric(10) NOT NULL
Integer
OS Task Εργασία ΛΣ Εργασία Λειτουργικού Συστήματος Η πεδίο Εργασία προσδιορίζει μία εργασία Λειτουργικού Συστήματος στο σύστημα. AD_Task_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Ροή Εργασιών Workflow or tasks The Workflow field identifies a unique workflow. A workflow is a grouping of related tasks, in a specified sequence and optionally including approvals Workflow_ID
numeric(10)
Table
Subflow Execution Subflow Execution Mode how the sub-workflow is executed null SubflowExecution
character(1)
List
Process Επεξεργασία Επεξεργασία ή Αναφορά Το πεδίο Διαδικασία προσδιορίζει μια μοναδική επεξεργασία ή έκθεση στο σύστημα. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Block Workflow Block Workflow Transaction Execution Block A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back. AD_WF_Block_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Action Document Action The targeted status of the document You find the current status in the Document Status field. The options are listed in a popup DocAction
character(2)
List
Wait Time Wait Time Time in minutes to wait (sleep) Time in minutes to be suspended (sleep) WaitTime
numeric(10)
Integer
Dynamic Priority Unit Dynamic Priority Unit Change of priority when Activity is suspended waiting for user Starting with the Process / Node priority level, the priority of the suspended activity can be changed dynamically. Example +5 every 10 minutes DynPriorityUnit
character(1)
List
Dynamic Priority Change Dynamic Priority Change Change of priority when Activity is suspended waiting for user Starting with the Process / Node priority level, the priority of the suspended activity can be changed dynamically. Example +5 every 10 minutes DynPriorityChange
numeric
Number
Duration Duration Normal Duration in Duration Unit Expected (normal) Length of time for the execution Duration
numeric(10) NOT NULL
Integer
Cost Cost Cost information null Cost
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Working Time Working Time Workflow Simulation Execution Time Amount of time the performer of the activity needs to perform the task in Duration Unit WorkingTime
numeric(10)
Integer
Waiting Time Waiting Time Workflow Simulation Waiting time Amount of time needed to prepare the performance of the task on Duration Units WaitingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Parameter

περιγραφή: Workflow Node Parameter


Βοήθεια Parameter for the execution of the Workflow Node


Αρχείο:Ροή Εργασιών - Parameter - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Workflow Node Parameter Workflow Node Parameter Workflow Node Execution Parameter Parameter for the execution of the Workflow Node AD_WF_Node_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Κόμβος Κόμβος Ροής Εργασιών (δραστηριότητα), βήμα ή διαδικασία. Ο κόμβος ροής εργασιών δείχνει ένα μοναδικό βήμα ή διεργασία σε μια ροή εργασίας. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Parameter Παράμετρος Επεξεργασίας null null AD_Process_Para_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Name Attribute Name Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60)
String
Attribute Value Attribute Value Value of the Attribute Adempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DD AttributeValue
character varying(60)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Node Translation

περιγραφή: Node Translation


Βοήθεια null


Αρχείο:Ροή Εργασιών - Node Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Κόμβος Κόμβος Ροής Εργασιών (δραστηριότητα), βήμα ή διαδικασία. Ο κόμβος ροής εργασιών δείχνει ένα μοναδικό βήμα ή διεργασία σε μια ροή εργασίας. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
text
Text Long
TAB: Transition

περιγραφή: Workflow Node Transition


Βοήθεια The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow.


Αρχείο:Ροή Εργασιών - Transition - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Node Transition Node Transition Workflow Node Transition The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Κόμβος Κόμβος Ροής Εργασιών (δραστηριότητα), βήμα ή διαδικασία. Ο κόμβος ροής εργασιών δείχνει ένα μοναδικό βήμα ή διεργασία σε μια ροή εργασίας. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Next Node Επόμενος Κόμβος Επόμενος Κόμβος στην Ροή Εργασιών Ο Επόμενος Κόμβος ορίζει το επόμενο βήμα ή διαδικασία σε αυτήν την Ροή Εργασιών AD_WF_Next_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Std User Workflow Std User Workflow Standard Manual User Approval Workflow If selected, only documents with an open status (drafted, in progress, approved, rejected, invalid) and standard user actions (prepare, complete, approve, reject) are allowed to continue. Use this to prevent having to define details on how automatic processes (unlock, invalidate, post, re-activate) and when the document is closed for normal user action (completed, waiting, closed, voided, reversed). IsStdUserWorkflow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transition Code Transition Code Code resulting in TRUE of FALSE The transition is executed, if the code results in TRUE (or is empty) TransitionCode
character varying(2000)
Text
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Previous Node

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Ροή Εργασιών - Previous Node - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Node Transition Node Transition Workflow Node Transition The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Κόμβος Κόμβος Ροής Εργασιών (δραστηριότητα), βήμα ή διαδικασία. Ο κόμβος ροής εργασιών δείχνει ένα μοναδικό βήμα ή διεργασία σε μια ροή εργασίας. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Next Node Επόμενος Κόμβος Επόμενος Κόμβος στην Ροή Εργασιών Ο Επόμενος Κόμβος ορίζει το επόμενο βήμα ή διαδικασία σε αυτήν την Ροή Εργασιών AD_WF_Next_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Transition Code Transition Code Code resulting in TRUE of FALSE The transition is executed, if the code results in TRUE (or is empty) TransitionCode
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Std User Workflow Std User Workflow Standard Manual User Approval Workflow If selected, only documents with an open status (drafted, in progress, approved, rejected, invalid) and standard user actions (prepare, complete, approve, reject) are allowed to continue. Use this to prevent having to define details on how automatic processes (unlock, invalidate, post, re-activate) and when the document is closed for normal user action (completed, waiting, closed, voided, reversed). IsStdUserWorkflow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Condition

περιγραφή: Workflow Node Transition Condition


Βοήθεια Optional restriction of transition of one node to the next. The (string) value is converted to the datatype. Booleans (Yes-No) are represented by "true" and "false", the date format is YYYY-mm-DD


Αρχείο:Ροή Εργασιών - Condition - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Transition Condition Transition Condition Workflow Node Transition Condition Optional restriction of transition of one node to the next AD_WF_NextCondition_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Transition Node Transition Workflow Node Transition The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
And/Or And/Or Logical operation: AND or OR null AndOr
character(1) NOT NULL
List
Column Στήλη Στήλη σε ένα πίνακα Σύνδεση με την στήλη της βάσης δεδομένων του πίνακα AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Operation Operation Compare Operation null Operation
character(2) NOT NULL
List
Value Αξία Αξία Κατάστασης null Value
character varying(40) NOT NULL
String
Value To Value To Value To null Value2
character varying(40)
String
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.