Εισαγωγή Λογαριασμού (παράθυρο ID-248)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Εισαγωγή Λογαριασμού

περιγραφή: Εισαγωγή Τιμών Λογαριασμού ΓΛΣ

Βοήθεια: Το Παράθυρο Εισαγωγή Τιμών Λογαριασμού ΓΛΣ είναι ένας ενδιάμεσος πίνακας που χρησιμοποιείται όταν εισάγονται εξωτερικά δεδομένα στο σύστημα. Με την επιλογή του κουμπιού 'Επεξεργασία' είτε θα προσθέσει είτε θα τροποποιήσει τις σχετικές εγγραφές.TAB: Import Account

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Εισαγωγή Λογαριασμού - Import Account - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1)
Yes-No
Import Account Import Account Import Account Value null I_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Imported Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Element Account Element Account Element Account Elements can be natural accounts or user defined values. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Import Error Message Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Element Name Element Name Name of the Element null ElementName
character varying(60)
String
Element Στοιχείο Accounting Element The Account Element uniquely identifies an Account Type. These are commonly known as a Chart of Accounts. C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40)
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Account Type Τύπος Λογαριασμού Ορίζει τον Τύπο Λογαριασμού Έγκυροι τύποι λογαριασμών είναι Α - (Asset) Πάγια, E - (Expense) Εξόδων, L - (Liability) Ευθύνη, O - (Owner's Equity) Κεφάλαια Ιδιοκτήτη, R - (Revenue) Έσοδα και M - (Memo) Υπόμνημα. Ο τύπος λογαριασμού χρησιμοποιείται για να καθοριστεί τι φόρους, αν τυχόν έχουν εφαρμογή, την επικύρωση πληρωτέων και εισπρακτέων ποσών για συναλλασσόμενους. Σημείωση: Τα ποσά σε λογαριασμό Υπόμνημα αγνοούνται κατά τον έλεγχο για την εξισορρόπηση (balancing). AccountType
character(1)
List
Account Sign Πρόσημο Λογιστικής Δηλώνει το Φυσικό Πρόσημο του Λογαριασμού ως χρεωστικό ή πιστωτικό Υποδεικνύει εάν το αναμενόμενο υπόλοιπο του λογαριασμού θα πρέπει να είναι χρεωστικό ή πιστωτικό. Αν οριστεί σε Φυσικό, το πρόσημο λογαριασμό για ένα περιουσιακό στοιχείο ή λογαριασμό εξόδων είναι χρεωστικό πρόσημο (δηλ. αρνητικό σε ένα πιστωτικό υπόλοιπο). AccountSign
character(1)
List
Summary Level Summary Level This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1)
Yes-No
Parent Key Parent Key Key if the Parent null ParentValue
character varying(40)
String
Parent Account Parent Account The parent (summary) account null ParentElementValue_ID
numeric(10)
Table
Post Actual Post Actual Actual Values can be posted The Post Actual indicates if actual values can be posted to this element value. PostActual
character(1)
Yes-No
Post Budget Post Budget Budget values can be posted The Post Budget indicates if budget values can be posted to this element value. PostBudget
character(1)
Yes-No
Post Statistical Post Statistical Post statistical quantities to this account? null PostStatistical
character(1)
Yes-No
Post Encumbrance Post Encumbrance Post commitments to this account null PostEncumbrance
character(1)
Yes-No
Document Controlled Document Controlled Control account - If an account is controlled by a document, you cannot post manually to it null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Default Account Default Account Name of the Default Account Column null Default_Account
character varying(30)
String
Column Στήλη Στήλη σε ένα πίνακα Σύνδεση με την στήλη της βάσης δεδομένων του πίνακα AD_Column_ID
numeric(10)
Table
Import Accounts Import Accounts Import Natural Accounts Import accounts and their hierarchies and optional update the default accounts.

Updating the Default Accounts changes the natural account segment of the used account, e.g. account 01-240 becomes 01-300). If you create a new combination, the old account (e.g. 01-240) will remain, otherwise replaced. If you select this, make sure that you not multiple default accounts using one natural account and HAVE A BACKUP !!

The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.

Processing
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.