Κόστος Προϊόντος (παράθυρο ID-344)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Κόστος Προϊόντος

περιγραφή: Διαχείριση Κόστους Προϊόντος

Βοήθεια: Διαχείριση Στοιχείων Κόστους ΠροϊόντοςTAB: Select Product

περιγραφή: Select the product


Βοήθεια null


Αρχείο:Κόστος Προϊόντος - Select Product - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Product Category Product Category Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Type Product Type Type of product The type of product also determines accounting consequences. ProductType
character(1) NOT NULL
List
UPC/EAN UPC/EAN Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit The SKU indicates a user defined stock keeping unit. It may be used for an additional bar code symbols or your own schema. SKU
character varying(30)
String
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Stocked Stocked Organization stocks this product The Stocked check box indicates if this product is stocked by this Organization. IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Company Agent Company Agent Purchase or Company Agent Purchase agent for the document. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
TAB: Product Costs

περιγραφή: Maintain Product Costs


Βοήθεια null


Αρχείο:Κόστος Προϊόντος - Product Costs - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Cost Type Type of Cost (e.g. Current, Plan, Future) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Costing Method Indicates how Costs will be calculated The Costing Method indicates how costs will be calculated (Standard, Average, Lifo, FiFo). The default costing method is defined on accounting schema level and can be optionally overwritten in the product category. The costing method cannot conflict with the Material Movement Policy (defined on Product Category). CostingMethod
null
List
Current Cost Price Current Cost Price The currently used cost price null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Cost Price Lower Level Current Cost Price Lower Level Current Price Lower Level Is the sum of the costs of the components of this product manufactured for this level. Current Price Lower Level is used for get the total costs for lower level the a product manufactured.

The Current Price Lower Level always will be calculated.

You can see the Current Cost Price and Current Cost Price Lower Level with Cost Bill of Material & Formula Detail Report.

The sum the Current Cost Price + Current Cost Price Lower Level is the total cost to a product manufactured.

CurrentCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Future Cost Price null null FutureCostPrice
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Lower Level Future Cost Price Lower Level null null FutureCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Percent Percent Percentage The Percent indicates the percentage used. Percent
numeric(10)
Integer
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity
Cost Frozen Cost Frozen Indicated that the Standard Cost is frozen null IsCostFrozen
character(1)
Yes-No
Accumulated Amt Accumulated Amt Total Amount Sum of all amounts CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Accumulated Qty Total Quantity Sum of the quantities CumulatedQty
numeric
Quantity
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
null
Yes-No
TAB: Cost Movement

περιγραφή: Show movement of cost by transaction


Βοήθεια null


Αρχείο:Κόστος Προϊόντος - Cost Movement - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Type Cost Type Type of Cost (e.g. Current, Plan, Future) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Detail Cost Detail Cost Detail Information null M_CostDetail_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
Amount Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Amt
numeric
Amount
Delta Amount Delta Amount Difference Amount null DeltaAmt
numeric
Amount
Delta Quantity Delta Quantity Quantity Difference null DeltaQty
numeric
Quantity
Old Current Quantity Old Current Quantity Old current quantity before the processing of M_CostDetail null OldQty
numeric
Quantity
Old Current Cost Price Old Current Cost Price Old current cost price before the processing of M_CostDetail null OldCostPrice
numeric
Costs+Prices
Old Accumulated Qty Old Accumulated Qty Old accumulated qty before the processing of M_CostDetail null OldCQty
numeric
Quantity
Old Accumulated Amt Old Accumulated Amt Old accumulated amt before the processing of M_CostDetail null OldCAmt
numeric
Amount
New Current Quantity New Current Quantity New current quantity after processing of M_CostDetail null NewQty
numeric
Quantity
New Cost Price New Cost Price New current cost price after processing of M_CostDetail null NewCostPrice
numeric
Costs+Prices
New Accumulated Qty New Accumulated Qty New Accumulated Qty after processing of M_CostDetail null NewCQty
numeric
Quantity
New Accumulated Amt New Accumulated Amt Accumulated Amt after processing of M_CostDetail null NewCAmt
numeric
Amount
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Move Line Move Line Inventory Move document Line The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction M_MovementLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Line Invoice Line Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Phys.Inventory Line Phys.Inventory Line Unique line in an Inventory document The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Production Line Production Line Document Line representing a production The Production Line indicates the production document line (if applicable) for this transaction M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Purchase Order Line Purchase Order Line Purchase Order Line The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Receipt Line Receipt Line Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Cost Details

περιγραφή: View Product Cost Details


Βοήθεια null


Αρχείο:Κόστος Προϊόντος - Cost Details - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Price Price Price The Price indicates the Price for a product or service. Price
null
Amount
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Amount Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Amt
numeric NOT NULL
Amount
Delta Quantity Delta Quantity Quantity Difference null DeltaQty
numeric
Quantity
Delta Amount Delta Amount Difference Amount null DeltaAmt
numeric
Amount
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Purchase Order Line Purchase Order Line Purchase Order Line The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Invoice Line Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Receipt Line Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Move Line Inventory Move document Line The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Phys.Inventory Line Unique line in an Inventory document The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search
Production Line Production Line Document Line representing a production The Production Line indicates the production document line (if applicable) for this transaction M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Sales Transaction Sales Transaction This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current Cost Price Current Cost Price The currently used cost price null CurrentCostPrice
numeric
Costs+Prices
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric
Quantity
Accumulated Amt Accumulated Amt Total Amount Sum of all amounts CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Accumulated Qty Total Quantity Sum of the quantities CumulatedQty
numeric
Quantity
TAB: Cost Queue

περιγραφή: Cost Queue for Lifo/Fifo


Βοήθεια Note thet the cost queue may not be the same as the physical movement cost queue due to differences in costing level and warehouse priority.


Αρχείο:Κόστος Προϊόντος - Cost Queue - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Cost Type Type of Cost (e.g. Current, Plan, Future) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Current Cost Price Current Cost Price The currently used cost price null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.