Ποσοστό Φόρου (παράθυρο ID-137)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Ποσοστό Φόρου

περιγραφή: Ρύθμιση Φόρων και των Ποσοστών τους

Βοήθεια: Το Παράθυρο Ποσοστό Φόρου ορίζει τους διαφορετικούς φόρους που χρησιμοποιούνται για κάθε κατηγορία φόρου. Για παράδειγμα, ένας Φόρος Πωλήσεων (ΗΠΑ) πρέπει να ορίζεται για κάθε Πολιτεία στην οποία ισχύει.TAB: Tax

περιγραφή: Tax definition


Βοήθεια The Tax Rate Window defines the different taxes used for each tax category. For example Sales Tax must be defined for each State in which it applies.
If you have multiple taxes create a summary level tax with the approximate total tax rate and the actual tax rates pointing to the summary level tax as their parent. When entering the order or invoice lines the tax is estimated the correct tax is calculated when the document is processed. The tax is always calculated from the line net amount. If one tax has a the tax basis the line net amount and another tax you need to adjust the percentage to result in the correct amount.
Valid From/To is determined by the parent tax.


Αρχείο:Ποσοστό Φόρου - Tax - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Category Tax Category Tax Category The Tax Category provides a method of grouping similar taxes. For example, Sales Tax or Value Added Tax. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
SO Tax exempt SO Tax exempt Business partner is exempt from tax on sales If a business partner is exempt from tax on sales, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions. IsTaxExempt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Requires Tax Certificate Requires Tax Certificate This tax rate requires the Business Partner to be tax exempt The Requires Tax Certificate indicates that a tax certificate is required for a Business Partner to be tax exempt. RequiresTaxCertificate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Level Document Level Tax is calculated on document level (rather than line by line) If the tax is calculated on document level, all lines with that tax rate are added before calculating the total tax for the document.

Otherwise the tax is calculated per line and then added. Due to rounding, the tax amount can differ.

IsDocumentLevel
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Tax Sales Tax This is a sales tax (i.e. not a value added tax) If selected AP tax is handled as expense, otherwise it is handled as a VAT credit. IsSalesTax
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summary Level This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Parent Tax Parent Tax Parent Tax indicates a tax that is made up of multiple taxes The Parent Tax indicates a tax that is a reference for multiple taxes. This allows you to charge multiple taxes on a document by entering the Parent Tax Parent_Tax_ID
numeric(10)
Table
SO/PO Type SO/PO Type Sales Tax applies to sales situations, Purchase Tax to purchase situations Sales Tax: charged when selling - examples: Sales Tax, Output VAT (payable)

Purchase Tax: tax charged when purchasing - examples: Use Tax, Input VAT (receivable)

SOPOType
character(1) NOT NULL
List
Tax Indicator Tax Indicator Short form for Tax to be printed on documents The Tax Indicator identifies the short name that will print on documents referencing this tax. TaxIndicator
character varying(10)
String
Rate Rate Rate or Tax or Exchange The Rate indicates the percentage to be multiplied by the source to arrive at the tax or exchange amount. Rate
numeric NOT NULL
Number
Rule Rule null null AD_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Country Country Country The Country defines a Country. Each Country must be defined before it can be used in any document. C_Country_ID
numeric(10)
Table
To To Receiving Country The To Country indicates the receiving country on a document To_Country_ID
numeric(10)
Table
Region Region Identifies a geographical Region The Region identifies a unique Region for this Country. C_Region_ID
numeric(10)
Table
To To Receiving Region The To Region indicates the receiving region on a document To_Region_ID
numeric(10)
Table
TAB: Tax ZIP

περιγραφή: Tax Postal/ZIP


Βοήθεια For local tax you may have to define a list of (ranges of) postal codes or ZIPs


Αρχείο:Ποσοστό Φόρου - Tax ZIP - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Tax ZIP Tax ZIP Tax Postal/ZIP For local tax, you may have to define a list of (ranges of) postal codes or ZIPs C_TaxPostal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Tax Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ZIP ZIP Postal code The Postal Code or ZIP identifies the postal code for this entity's address. Postal
character varying(10) NOT NULL
String
ZIP To ZIP To Postal code to Consecutive range to Postal_To
character varying(10)
String
TAB: Translation

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Ποσοστό Φόρου - Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Tax Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Tax Indicator Tax Indicator Short form for Tax to be printed on documents The Tax Indicator identifies the short name that will print on documents referencing this tax. TaxIndicator
character varying(10)
String
TAB: Accounting

περιγραφή: Accounting


Βοήθεια The Accounting Tab defines the accounting parameters to be used for transactions referencing this Tax Rate.


Αρχείο:Ποσοστό Φόρου - Accounting - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Tax Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Due Tax Due Account for Tax you have to pay The Tax Due Account indicates the account used to record taxes that you are liable to pay. T_Due_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Liability Tax Liability Account for Tax declaration liability The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. T_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Tax Credit Tax Credit Account for Tax you can reclaim The Tax Credit Account indicates the account used to record taxes that can be reclaimed T_Credit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Receivables Tax Receivables Account for Tax credit after tax declaration The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. T_Receivables_Acct
numeric(10)
Account
Tax Expense Tax Expense Account for paid tax you cannot reclaim The Tax Expense Account indicates the account used to record the taxes that have been paid that cannot be reclaimed. T_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.