Επεξεργασία Ροής Εργασιών (παράθυρο ID-297)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Επεξεργασία Ροής Εργασιών

περιγραφή: Παρακολούθηση Ροής Εργασιών

Βοήθεια: Προβολή και Συντήρηση Πληροφοριών Περίστασης Επεξεργασίας Ροής ΕργασιώνTAB: Process

περιγραφή: Actual Workflow Process Instance


Βοήθεια Instance of a workflow execution


Αρχείο:Επεξεργασία Ροής Εργασιών - Process - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Process Workflow Process Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Ροή Εργασιών Ροή εργασίας ή συνδυασμός καθηκόντων Το πεδίο Ροή Εργασίας, προσδιορίζει μια μοναδική Ροή εργασίας στο σύστημα. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Priority Indicates if this request is of a high, medium or low priority. The Priority indicates the importance of this request. Priority
numeric(10)
Integer
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State Workflow State State of the execution of the workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
Workflow Responsible Workflow Responsible Responsible for Workflow Execution The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID Record ID Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message Message System Message Information and Error messages AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Process Manage Process Manage Workflow Process Update or stop Workflow Process Processing
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Activity

περιγραφή: Workflow Activity


Βοήθεια The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance


Αρχείο:Επεξεργασία Ροής Εργασιών - Activity - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Workflow Process Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Κόμβος Κόμβος Ροής Εργασιών (δραστηριότητα), βήμα ή διαδικασία. Ο κόμβος ροής εργασιών δείχνει ένα μοναδικό βήμα ή διεργασία σε μια ροή εργασίας. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Priority Indicates if this request is of a high, medium or low priority. The Priority indicates the importance of this request. Priority
numeric(10)
Integer
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State Workflow State State of the execution of the workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
End Wait End Wait End of sleep time End of suspension (sleep) EndWaitTime
timestamp without time zone
Date+Time
Workflow Ροή Εργασιών Ροή εργασίας ή συνδυασμός καθηκόντων Το πεδίο Ροή Εργασίας, προσδιορίζει μια μοναδική Ροή εργασίας στο σύστημα. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Responsible Workflow Responsible Responsible for Workflow Execution The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID Record ID Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message Message System Message Information and Error messages AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Last Alert Last Alert Date when last alert were sent The last alert date is updated when a reminder email is sent DateLastAlert
timestamp without time zone
Date
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Activity Manage Activity Manage Workflow Activity Update or stop Workflow Activity Processing
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity Workflow Activity Workflow Activity The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Result

περιγραφή: Result of the Workflow Process Activity


Βοήθεια Activity Result of the execution of the Workflow Process Instrance


Αρχείο:Επεξεργασία Ροής Εργασιών - Result - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity Result Workflow Activity Result Result of the Workflow Process Activity Activity Result of the execution of the Workflow Process Instance AD_WF_ActivityResult_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Activity Workflow Activity Workflow Activity The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Name Attribute Name Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60) NOT NULL
String
Attribute Value Attribute Value Value of the Attribute Adempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DD AttributeValue
character varying(2000)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
TAB: Event

περιγραφή: Workflow Process Activity Event Audit Information


Βοήθεια History of chenges ov the Workflow Process Activity


Αρχείο:Επεξεργασία Ροής Εργασιών - Event - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Workflow Process Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Κόμβος Κόμβος Ροής Εργασιών (δραστηριότητα), βήμα ή διαδικασία. Ο κόμβος ροής εργασιών δείχνει ένα μοναδικό βήμα ή διεργασία σε μια ροή εργασίας. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow State Workflow State State of the execution of the workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
Workflow Responsible Workflow Responsible Responsible for Workflow Execution The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Record ID Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Event Type Event Type Type of Event null EventType
character(2) NOT NULL
List
Attribute Name Attribute Name Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60)
String
New Value New Value New field value New data entered in the field NewValue
character varying(2000)
String
Old Value Old Value The old file data Old data overwritten in the field OldValue
character varying(2000)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Elapsed Time ms Elapsed Time ms Elapsed Time in milli seconds Elapsed Time in milli seconds ElapsedTimeMS
numeric NOT NULL
Number
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow Event Audit Workflow Event Audit Workflow Process Activity Event Audit Information History of changes of the Workflow Process Activity AD_WF_EventAudit_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Data

περιγραφή: Workflow Process Context


Βοήθεια Context information of the workflow process and activity


Αρχείο:Επεξεργασία Ροής Εργασιών - Data - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Process Data Workflow Process Data Workflow Process Context Context information of the workflow process and activity AD_WF_ProcessData_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Workflow Process Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Name Attribute Name Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60) NOT NULL
String
Attribute Value Attribute Value Value of the Attribute Adempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DD AttributeValue
character varying(60)
String


Contributions / Posts