Παρτίδα Τιμολογίου (παράθυρο ID-342)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Παρτίδα Τιμολογίου

περιγραφή: Παρτίδα Τιμολογίου Δαπάνης

Βοήθεια: Καταχώρηση παρτίδας τιμολογίων εξόδων. Αφού δημιουργηθούν οι γραμμές, τα τρέχον τιμολόγια δημιουργούνται με την επεξεργασία της παρτίδας.TAB: Invoice Batch

περιγραφή: Enter Expense Invoice Batch Header


Βοήθεια Set Currency and decide if this for AR (sales) Invoices or AP (vendor) invoices. Optionally enter a Control amount.


Αρχείο:Παρτίδα Τιμολογίου - Invoice Batch - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Document Date Document Date Date of the Document The Document Date indicates the date the document was generated. It may or may not be the same as the accounting date. DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Transaction Sales Transaction This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Company Agent Company Agent Purchase or Company Agent Purchase agent for the document. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Control Amount Control Amount If not zero, the Debit amount of the document must be equal this amount If the control amount is zero, no check is performed.

Otherwise the total Debit amount must be equal to the control amount, before the document is processed.

ControlAmt
numeric NOT NULL
Amount
Document Amt Document Amt Document Amount null DocumentAmt
numeric NOT NULL
Amount
Create Invoices Create Invoices null null Processing
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Batch Line

περιγραφή: Enter Expense Invoice Batch Line


Βοήθεια A new invoice is created, if there is a different Document Number, Business Partner or Location (address). Note that the Document Number may be overwritten - depending on the Number control of the selected Document Type.


Αρχείο:Παρτίδα Τιμολογίου - Batch Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Batch Invoice Batch Expense Invoice Batch Header null C_InvoiceBatch_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Date Invoiced Date Invoiced Date printed on Invoice The Date Invoice indicates the date printed on the invoice. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Partner Location Identifies the (ship from) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Quantity The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Price Price Price Entered - the price based on the selected/base UoM The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion PriceEntered
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Price includes Tax Tax is included in the price The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Tax Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line Amount Line Amount Line Extended Amount (Quantity * Actual Price) without Freight and Charges Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax Amount Tax Amount Tax Amount for a document The Tax Amount displays the total tax amount for a document. TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Line Total Line Total Total line amount incl. Tax Total line amount LineTotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Invoice Line Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.