Τερματικό Σημείου Πώλησης (παράθυρο ID-338)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Τερματικό Σημείου Πώλησης

περιγραφή: Διαχείριση του Τερματικού Σημείου Πώλησης

Βοήθεια: Το Τερματικό Σημείου Πώλησης (POS) ορίζει τις προεπιλογές και λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο έντυπο POSTAB: POS Terminal

περιγραφή: Point of Sales Terminal


Βοήθεια The POS Terminal defines the defaults and functions available for the POS Form


Αρχείο:Τερματικό Σημείου Πώλησης - POS Terminal - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Cash Book Cash Book Cash Book for recording petty cash transactions The Cash Book identifies a unique cash book. The cash book is used to record cash transactions. C_CashBook_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Price List Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Modify Price Modify Price Allow modifying the price Allow modifying the price for products with a non zero price IsModifyPrice
character(1) NOT NULL
Yes-No
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bank Account Account at the Bank The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Template B.Partner Template B.Partner Business Partner used for creating new Business Partners on the fly When creating a new Business Partner from the Business Partner Search Field (right-click: Create), the selected business partner is used as a template, e.g. to define price list, payment terms, etc. C_BPartnerCashTrx_ID
numeric(10)
Search
POS Key Layout POS Key Layout POS Function Key Layout POS Function Key Layout C_POSKeyLayout_ID
numeric(10)
Table Direct
Auto Logout Delay Auto Logout Delay Automatically logout if terminal inactive for this period Measured in seconds, zero for no automatic logout AutoLogoutDelay
numeric(10)
Integer
On Screen Keyboard layout On Screen Keyboard layout The key layout to use for on screen keyboard for text fields. If empty, the on screen keyboard will not be used. OSK_KeyLayout_ID
numeric(10)
Table
On Screen Number Pad layout On Screen Number Pad layout The key layout to use for on screen number pad for numeric fields. If empty, the on screen numberpad will not be used. OSNP_KeyLayout_ID
numeric(10)
Table
Printer Name Printer Name Name of the Printer Internal (Operating System) Name of the Printer; Please mote that the printer name may be different on different clients. Enter a printer name, which applies to ALL clients (e.g. printer on a server).

If none is entered, the default printer is used. You specify your default printer when you log in. You can also change the default printer in Preferences.

PrinterName
character varying(60)
String
CashDrawer CashDrawer null null CashDrawer
character varying(120)
String


Contributions / Posts