Είδος Παραστατικού (παράθυρο ID-135)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Είδος Παραστατικού

περιγραφή: Συντηρήστε τα Είδη Παραστατικού

Βοήθεια: Το παράθυρο Είδος Παραστατικού ορίζει κάθε έγγραφο που χρησιμοποιείται στο σύστημα. Κάθε Είδος Παραστατικού παρέχει τη βάση για την επεξεργασία κάθε εγγράφου και ελέγχει το όνομα που εκτυπώνεται και την ακολουθία εγγράφου που χρησιμοποιείται.TAB: Document Type

περιγραφή: Define a Document Type


Βοήθεια The Document Definition Tab defines the processing parameters and controls for the document. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations!


Αρχείο:Είδος Παραστατικού - Document Type - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Print Text Print Text The label text to be printed on a document or correspondence. The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note Document Note Additional information for a Document The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
GL Category GL Category General Ledger Category The General Ledger Category is an optional, user defined method of grouping journal lines. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Sales Transaction This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document BaseType Document BaseType Logical type of document The Document Base Type identifies the base or starting point for a document. Multiple document types may share a single document base type. DocBaseType
character(3) NOT NULL
List
SO Sub Type SO Sub Type Sales Order Sub Type The SO Sub Type indicates the type of sales order this document refers to. This field only appears when the Document Base Type is Sales Order. The selection made here will determine which documents will be generated when an order is processed and which documents must be generated manually or in batches.

The following outlines this process.
SO Sub Type of Standard Order will generate just the Order document when the order is processed.
The Delivery Note, Invoice and Receipt must be generated via other processes.
SO Sub Type of Warehouse Order will generate the Order and Delivery Note.
The Invoice and Receipt must be generated via other processes.
SO Sub Type of Credit Order will generate the Order, Delivery Note and Invoice.
The Receipt must be generated via other processes.
SO Sub Type of POS (Point of Sale) will generate all document

DocSubTypeSO
character(2)
List
Pro forma Invoice Pro forma Invoice Indicates if Pro Forma Invoices can be generated from this document The Pro Forma Invoice checkbox indicates if pro forma invoices can be generated from this sales document. A pro forma invoice indicates the amount that will be due should an order be shipped. HasProforma
character(1)
Yes-No
Document Type for ProForma Document Type for ProForma Document type used for pro forma invoices generated from this sales document he Document Type for Invoice indicates the document type that will be used when an invoice is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order and the Pro Forma Invoice checkbox is selected C_DocTypeProforma_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Invoice Document Type for Invoice Document type used for invoices generated from this sales document The Document Type for Invoice indicates the document type that will be used when an invoice is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order. C_DocTypeInvoice_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Shipment Document Type for Shipment Document type used for shipments generated from this sales document he Document Type for Shipments indicates the document type that will be used when a shipment is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order. C_DocTypeShipment_ID
numeric(10)
Table
Document is Number Controlled Document is Number Controlled The document has a document sequence The Document Number Controlled checkbox indicates if this document type will have a sequence number. IsDocNoControlled
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Sequence Ακολουθία Παραστατικού Document sequence determines the numbering of documents The Document Sequence indicates the sequencing rule to use for this document type. DocNoSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sequence on Complete Overwrite Sequence on Complete null null IsOverwriteSeqOnComplete
character(1)
Yes-No
Definite Sequence Definite Sequence null null DefiniteSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Date on Complete Overwrite Date on Complete null null IsOverwriteDateOnComplete
character(1)
Yes-No
Pick/QA Confirmation Pick/QA Confirmation Require Pick or QA Confirmation before processing The processing of the Shipment (Receipt) requires Pick (QA) Confirmation. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations! IsPickQAConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Ship/Receipt Confirmation Ship/Receipt Confirmation Require Ship or Receipt Confirmation before processing The processing of the Shipment (Receipt) requires Ship (Receipt) Confirmation. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations! IsShipConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Split when Difference Split when Difference Split document when there is a difference If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. IsSplitWhenDifference
character(1) NOT NULL
Yes-No
Difference Document Difference Document Document type for generating in dispute Shipments If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. C_DocTypeDifference_ID
numeric(10)
Table
Prepare Split Document Prepare Split Document Prepare generated split shipment/receipt document null IsPrepareSplitDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Transit In Transit Movement is in transit Material Movement is in transit - shipped, but not received.

The transaction is completed, if confirmed.

IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Counter Document Create Counter Document Create Counter Document If selected, create specified counter document. If not selected, no counter document is created for the document type. IsCreateCounter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Counter Document Default Counter Document The document type is the default counter document type When using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: when generating a Sales Order, use this Sales Order document type.

This default can be overwritten by defining explicit counter document relationships.

IsDefaultCounterDoc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Charge or Product Mandatory Charge or Product null null IsChargeOrProductMandatory
character(1)
Yes-No
Print Format Print Format Data Print Format The print format determines how data is rendered for print. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Copies Document Copies Number of copies to be printed The Document Copies indicates the number of copies of each document that will be generated. DocumentCopies
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Translation

περιγραφή: Translation


Βοήθεια The Translation Tab defines a Document Type in an alternate language.


Αρχείο:Είδος Παραστατικού - Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Print Text The label text to be printed on a document or correspondence. The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note Document Note Additional information for a Document The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. DocumentNote
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.