Νόμισμα (παράθυρο ID-115)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Νόμισμα

περιγραφή: Συντηρήστε τα Νομίσματα

Βοήθεια: Το Παράθυρο Νόμισμα ορίζει ποιο νόμισμα θα χρησιμοποιηθεί σε έγγραφα ή σε αναφορές. Θα ορίσετε τα χρησιμοποιούμενα νομίσματα σε επίπεδο Συστήματος και θα προσθέσετε νομίσματα σε επίπεδο Πελάτη μόνο για στατιστικά νομίσματα (πχ για μη-σταθερά νομίσματα)TAB: Currency

περιγραφή: Define Currency


Βοήθεια The Currency Tab defines any currency you will transact with or report in.


Αρχείο:Νόμισμα - Currency - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
EMU Entry Date EMU Entry Date Date when the currency joined / will join the EMU The EMU Entry Date defines the date that this currency entered, or will enter the Economic Monetary Union. EMUEntryDate
timestamp without time zone
Date
EMU Rate EMU Rate Official rate to the Euro The EMU Rate defines the official rate to be used when converting from this currency to the Euro. EMURate
numeric
Number
The Euro Currency The Euro Currency This currency is the Euro The Euro Currency checkbox is used to indicate if this currency is the Euro Currency. IsEuro
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMU Member EMU Member This currency is member if the European Monetary Union The Emu Member checkbox is used to indicate if this currency is a member of the European Economic Union. IsEMUMember
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
ISO Currency Code ISO Currency Code Three letter ISO 4217 Code of the Currency For details - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3) NOT NULL
String
Symbol Symbol Symbol of the currency (opt used for printing only) The Currency Symbol defines the symbol that will print when this currency is used. CurSymbol
character varying(10)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Standard Precision Standard Precision Rule for rounding calculated amounts The Standard Precision defines the number of decimal places that amounts will be rounded to for accounting transactions and documents. StdPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
Costing Precision Costing Precision Rounding used costing calculations The Costing Precision defines the number of decimal places that amounts will be rounded to when performing costing calculations. CostingPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Translation

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Νόμισμα - Translation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Γλώσσα Γλώσσα για αυτήν την οντότητα Η γλώσσα προσδιορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται για προβολή και μορφοποίηση AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Translated This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255) NOT NULL
String
Symbol Symbol Symbol of the currency (opt used for printing only) The Currency Symbol defines the symbol that will print when this currency is used. CurSymbol
character varying(10)
String
TAB: Accounting

περιγραφή: Currency Accounting


Βοήθεια The Accounting Tab defines the accounting parameters used for transactions including a currency. Please nore that if not defined, the default accounts of the Accounting Schema are used!


Αρχείο:Νόμισμα - Accounting - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Realized Gain Acct Realized Gain Acct Realized Gain Account The Realized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have been realized. RealizedGain_Acct
numeric(10)
Account
Realized Loss Acct Realized Loss Acct Realized Loss Account The Realized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. RealizedLoss_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Gain Acct Unrealized Gain Acct Unrealized Gain Account for currency revaluation The Unrealized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have yet to be realized. UnrealizedGain_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Loss Acct Unrealized Loss Acct Unrealized Loss Account for currency revaluation The Unrealized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. UnrealizedLoss_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Conversion Rates

περιγραφή: Define currency conversion rates


Βοήθεια The Conversion Rate Tab defines the rates to use when converting a source currency to an accounting or reporting currency. Note that only the multiply rate is used; The divide rate is for visualization only.


Αρχείο:Νόμισμα - Conversion Rates - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Conversion Rate Conversion Rate Rate used for converting currencies The Conversion Rate defines the rate (multiply or divide) to use when converting a source currency to an accounting currency. C_Conversion_Rate_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency To Currency To Target currency The Currency To defines the target currency for this conversion rate. C_Currency_ID_To
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Valid to Valid to including this date (last day) The Valid To date indicates the last day of a date range ValidTo
timestamp without time zone
Date
Multiply Rate Multiply Rate Rate to multiple the source by to calculate the target. To convert Source number to Target number, the Source is multiplied by the multiply rate. If the Multiply Rate is entered, then the Divide Rate will be automatically calculated. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate Divide Rate To convert Source number to Target number, the Source is divided To convert Source number to Target number, the Source is divided by the divide rate. If you enter a Divide Rate, the Multiply Rate will be automatically calculated. DivideRate
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.