Έκθεση Θέματος Συστήματος (παράθυρο ID-363)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Έκθεση Θέματος Συστήματος

περιγραφή: Έκθεση Θεμάτων Συστήματος που δημιουργήθηκαν αυτόματα ή καταχωρήθηκαν χειροκίνητα

Βοήθεια: Τα Θέματα Συστήματος δημιουργούνται για την επιτάχυνση της ανάλυσης κάθε θέματος σχετικού με το σύστημα (ενδεχόμενα bugs). Εάν επιτραπεί, γνωστοποιούνται αυτόματα στο ΑDempiere. Δεν μεταδίδονται δεδομένα ή εμπιστευτικές πληροφορίες.TAB: System Issue

περιγραφή: Automatically created or manually entered System Issue Reporting


Βοήθεια System Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.


Αρχείο:Έκθεση Θέματος Συστήματος - System Issue - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Release No Release No Internal Release Number null ReleaseNo
character varying(10) NOT NULL
String
Version Version Version of the table definition The Version indicates the version of this table definition. Version
character varying(40) NOT NULL
String
Vanilla System Vanilla System The system was NOT compiled from Source - i.e. standard distribution You may have customizations, like additional columns, tables, etc - but no code modifications which require compiling from source. IsVanillaSystem
character(1)
List
Release Tag Release Tag Release Tag null ReleaseTag
character varying(60)
String
Source Source Issue Source Source of the Issue IssueSource
character(1)
List
Window Παράθυρο Καταχώρηση δεδομένων ή παράθυρο Το πεδίο Παράθυρο προσδιορίζει ένα μοναδικό παράθυρο στο σύστημα. AD_Window_ID
numeric(10)
Search
Process Επεξεργασία Επεξεργασία ή Αναφορά Το πεδίο Διαδικασία προσδιορίζει μια μοναδική επεξεργασία ή έκθεση στο σύστημα. AD_Process_ID
numeric(10)
Search
Special Form Special Form Special Form The Special Form field identifies a unique Special Form in the system. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Issue Summary Issue Summary Issue Summary null IssueSummary
character varying(2000) NOT NULL
String
Reproducible Reproducible Problem can re reproduced in Gardenworld The problem occurs also in the standard distribution in the demo client Gardenworld. IsReproducible
character(1)
List
Comments Comments Comments or additional information The Comments field allows for free form entry of additional information. Comments
character varying(2000)
Text
Logger Logger Logger Name null LoggerName
character varying(60)
String
Source Method Source Method Source Method Name null SourceMethodName
character varying(60)
String
Source Class Source Class Source Class Name null SourceClassName
character varying(60)
String
Line Line Line No null LineNo
numeric(10)
Integer
Stack Trace Stack Trace System Log Trace null StackTrace
character varying(2000)
Text
Error Trace Error Trace System Error Trace Java Trace Info ErrorTrace
character varying(2000)
Text
Response Text Response Text Request Response Text Text block to be copied into request response text ResponseText
character varying(2000)
Text
System Status System Status Status of the system - Support priority depends on system status System status helps to prioritize support resources SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Known Issue Known Issue Known Issue null R_IssueKnown_ID
numeric(10)
Search
Request Document No Request Document No Adempiere Request Document No null RequestDocumentNo
character varying(30)
String
Request Request Request from a Business Partner or Prospect The Request identifies a unique request from a Business Partner or Prospect. R_Request_ID
numeric(10)
Search
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10)
Table Direct
Issue Project Issue Project Implementation Projects null R_IssueProject_ID
numeric(10)
Search
Support EMail Support EMail EMail address to send support information and updates to If not entered the registered email is used. SupportEMail
character varying(60)
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Registered EMail Registered EMail Email of the responsible for the System Email of the responsible person for the system (registered in WebStore) UserName
character varying(60) NOT NULL
String
Issue System Issue System System creating the issue null R_IssueSystem_ID
numeric(10)
Search
IssueUser IssueUser User who reported issues null R_IssueUser_ID
numeric(10)
Search
DB Address DB Address JDBC URL of the database server null DBAddress
character varying(255)
String
Local Host Local Host Local Host Info null Local_Host
character varying(120)
String
Statistics Statistics Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(255)
String
Profile Profile Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics ProfileInfo
character varying(255)
String
Remote Host Remote Host Remote host Info null Remote_Host
character varying(120)
String
Remote Addr Remote Addr Remote Address The Remote Address indicates an alternative or external address. Remote_Addr
character varying(60)
String
Operating System Operating System Operating System Info null OperatingSystemInfo
character varying(255)
String
Java Info Java Info Java Version Info null JavaInfo
character varying(255)
String
Database Database Database Information null DatabaseInfo
character varying(255)
String
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Report or Update Issue Report or Update Issue Report Issue to Adempiere null Processing
character(1)
Button
Record ID Record ID Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.