Λογιστικό Σχέδιο (παράθυρο ID-125)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Λογιστικό Σχέδιο

περιγραφή: Συντήρηση Λογιστικού Σχεδίου - Για να τεθούν σε εφαρμογή οι αλλαγές πρέπει να γίνει επανασύνδεση στο σύστημα

Βοήθεια: Το παράθυρο Λογιστικού Σχεδίου καθορίζει μια μέθοδο λογιστικής και τα στοιχεία που θα περιλάβουν την λογιστική δομή. Δημιουργήστε και ενεργοποιήστε τα στοιχεία για τη λεπτομερή λογιστική για τους συναλλασσόμενους, τα προϊόντα κλπ. Επιβεβαιώστε και αλλάξτε το Γενικό Καθολικό και τους προεπιλεγμένους λογαριασμούς. Οι πραγματικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές εξαρτώνται από το τμήμα εκτέλεσης. Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών προέρχεται από το πλαίσιο.TAB: Accounting Schema

περιγραφή: Define your Account Schema Structure


Βοήθεια The Accounting Schema Tab defines the controls used for accounting. You can define multiple accounting schema per client (for parallel accounting). Postings are generated for an accounting schema, if the schema is valid and you have defined GL and Default accounts and after completion of the Add / Copy Accounts process.


Αρχείο:Λογιστικό Σχέδιο - Accounting Schema - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
GAAP GAAP Generally Accepted Accounting Principles The GAAP identifies the account principles that this accounting schema will adhere to. GAAP
character(2) NOT NULL
List
Commitment Type Commitment Type Create Commitment and/or Reservations for Budget Control The Posting Type Commitments is created when posting Purchase Orders; The Posting Type Reservation is created when posting Requisitions. This is used for budgetary control. CommitmentType
character(1) NOT NULL
List
Accrual Accrual Indicates if Accrual or Cash Based accounting will be used The Accrual checkbox indicates if this accounting schema will use accrual based account or cash based accounting. The Accrual method recognizes revenue when the product or service is delivered. Cash based method recognizes income when then payment is received. IsAccrual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Costing Method Indicates how Costs will be calculated The Costing Method indicates how costs will be calculated (Standard, Average, Lifo, FiFo). The default costing method is defined on accounting schema level and can be optionally overwritten in the product category. The costing method cannot conflict with the Material Movement Policy (defined on Product Category). CostingMethod
character(1) NOT NULL
List
Cost Type Cost Type Type of Cost (e.g. Current, Plan, Future) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Costing Level Costing Level The lowest level to accumulate Costing Information If you want to maintain different costs per organization (warehouse) or per Batch/Lot, you need to make sure that you define the costs for each of the organizations or batch/lot. The Costing Level is defined per Accounting Schema and can be overwritten by Product Category and Accounting Schema. CostingLevel
character(1) NOT NULL
List
Adjust COGS Adjust COGS Adjust Cost of Good Sold For Invoice costing methods, you can adjust the cost of goods sold. At the time of shipment, you may not have received the invoice for the receipt or cost adjustments like freight, customs, etc. IsAdjustCOGS
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Automatic Period Control Automatic Period Control If selected, the periods are automatically opened and closed In the Automatic Period Control, periods are opened and closed based on the current date. If the Manual alternative is activated, you have to open and close periods explicitly. AutoPeriodControl
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period Period Period of the Calendar The Period indicates an exclusive range of dates for a calendar. C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
History Days History Days Number of days to be able to post in the past (based on system date) If Automatic Period Control is enabled, the current period is calculated based on the system date and you can always post to all days in the current period. History Days enable to post to previous periods. E.g. today is May 15th and History Days is set to 30, you can post back to April 15th Period_OpenHistory
numeric(10)
Integer
Future Days Future Days Number of days to be able to post to a future date (based on system date) If Automatic Period Control is enabled, the current period is calculated based on the system date and you can always post to all days in the current period. Future Days enable to post to future periods. E.g. today is Apr 15th and Future Days is set to 30, you can post up to May 15th Period_OpenFuture
numeric(10)
Integer
Element Separator Element Separator Element Separator The Element Separator defines the delimiter printed between elements of the structure Separator
character(1) NOT NULL
String
Use Account Alias Use Account Alias Ability to select (partial) account combinations by an Alias The Alias checkbox indicates that account combination can be selected using a user defined alias or short key. HasAlias
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Trade Discount Post Trade Discount Generate postings for trade discounts If the invoice is based on an item with a list price, the amount based on the list price and the discount is posted instead of the net amount.

Example: Quantity 10 - List Price: 20 - Actual Price: 17 If selected for a sales invoice 200 is posted to Product Revenue and 30 to Discount Granted - rather than 170 to Product Revenue. The same applies to vendor invoices.

IsTradeDiscountPosted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Services Separately Post Services Separately Differentiate between Services and Product Receivable/Payables If selected, you will post service related revenue to a different receivables account and service related cost to a different payables account. IsPostServices
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Correction Tax Correction Type of Tax Correction Determines if/when tax is corrected. Discount could be agreed or granted underpayments; Write-off may be partial or complete write-off. TaxCorrectionType
character(1)
List
Explicit Cost Adjustment Explicit Cost Adjustment Post the cost adjustment explicitly If selected, landed costs are posted to the account in the line and then this posting is reversed by the postings to the cost adjustment accounts. If not selected, it is directly posted to the cost adjustment accounts. IsExplicitCostAdjustment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Only Organization Only Organization Create posting entries only for this organization When you have multiple accounting schema, you may want to restrict the generation of postings entries for the additional accounting schema (i.e. not for the primary). Example: You have a US and a FR organization. The primary accounting schema is in USD, the second in EUR. If for the EUR accounting schema, you select the FR organizations, you would not create accounting entries for the transactions of the US organization in EUR. AD_OrgOnly_ID
numeric(10)
Table
Allow Negative Posting Allow Negative Posting Allow to post negative accounting values null IsAllowNegativePosting
character(1)
Yes-No
Create GL/Default Create GL/Default Copy matching account element values from existing Accounting Schema Create the GL and Default accounts for this accounting schema and copy matching account element values. Processing
character(1)
Button
Post if Clearing Equal Post if Clearing Equal This flag controls if Adempiere must post when clearing (transit) and final accounts are the same null IsPostIfClearingEqual
character(1)
Yes-No
TAB: Account Schema Element

περιγραφή: Define the elements of your Account Key


Βοήθεια The Account Schema Element Tab defines the elements that comprise the account key. A name is defined which will display in documents. Also the order of the elements and if they are balanced and mandatory are indicated.


Αρχείο:Λογιστικό Σχέδιο - Account Schema Element - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Acct.Schema Element Acct.Schema Element null null C_AcctSchema_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type Type Element Type (account or user defined) The Element Type indicates if this element is the Account element or is a User Defined element. ElementType
character(2) NOT NULL
List
Element Στοιχείο Accounting Element The Account Element uniquely identifies an Account Type. These are commonly known as a Chart of Accounts. C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Balanced Balanced null null IsBalanced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Mandatory Data entry is required in this column The field must have a value for the record to be saved to the database. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. Org_ID
numeric(10)
Table
Account Element Account Element Account Element Account Elements can be natural accounts or user defined values. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Search
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Address Address Location or Address The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Sales Region Sales Region Sales coverage region The Sales Region indicates a specific area of sales coverage. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: General Ledger

περιγραφή: Accounts for GL


Βοήθεια The General Ledger Tab defines error and balance handling to use as well as the necessary accounts for posting to General Ledger.


Αρχείο:Λογιστικό Σχέδιο - General Ledger - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Suspense Balancing Use Suspense Balancing null null UseSuspenseBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Balancing Acct Suspense Balancing Acct null null SuspenseBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Use Suspense Error Use Suspense Error null null UseSuspenseError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Error Acct Suspense Error Acct null null SuspenseError_Acct
numeric(10)
Account
Use Currency Balancing Use Currency Balancing null null UseCurrencyBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Balancing Acct Currency Balancing Acct Account used when a currency is out of balance The Currency Balancing Account indicates the account to used when a currency is out of balance (generally due to rounding) CurrencyBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Retained Earning Acct Retained Earning Acct null null RetainedEarning_Acct
numeric(10)
Account
Income Summary Acct Income Summary Acct Income Summary Account null IncomeSummary_Acct
numeric(10)
Account
Intercompany Due To Acct Intercompany Due To Acct Intercompany Due To / Payable Account The Intercompany Due To Account indicates the account that represents money owed to other organizations. IntercompanyDueTo_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Intercompany Due From Acct Intercompany Due From Acct Intercompany Due From / Receivables Account The Intercompany Due From account indicates the account that represents money owed to this organization from other organizations. IntercompanyDueFrom_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
PPV Offset PPV Offset Purchase Price Variance Offset Account Offset account for standard costing purchase price variances. The counter account is Product PPV. PPVOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Commitment Offset Budgetary Commitment Offset Account The Commitment Offset Account is used for posting Commitments and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. CommitmentOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Sales Commitment Offset Sales Budgetary Commitment Offset Account for Sales The Commitment Offset Account is used for posting Commitments Sales and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. CommitmentOffsetSales_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
TAB: Defaults

περιγραφή: Default Accounts


Βοήθεια The Defaults Tab displays the Default accounts for an Accounting Schema. These values will display when a new document is opened. The user can override these defaults within the document.


Αρχείο:Λογιστικό Σχέδιο - Defaults - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Customer Receivables Customer Receivables Account for Customer Receivables The Customer Receivables Accounts indicates the account to be used for recording transaction for customers receivables. C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services Receivable Services Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Customer Prepayment Customer Prepayment Account for customer prepayments The Customer Prepayment account indicates the account to be used for recording prepayments from a customer. C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense Payment Discount Expense Payment Discount Expense Account Indicates the account to be charged for payment discount expenses. PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off Write-off Account for Receivables write-off The Write Off Account identifies the account to book write off transactions to. WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue Unearned Revenue Account for unearned revenue The Unearned Revenue indicates the account used for recording invoices sent for products or services not yet delivered. It is used in revenue recognition UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability Vendor Liability Account for Vendor Liability The Vendor Liability account indicates the account used for recording transactions for vendor liabilities V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability Vendor Service Liability Account for Vendor Service Liability The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment Vendor Prepayment Account for Vendor Prepayments The Vendor Prepayment Account indicates the account used to record prepayments from a vendor. V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue Payment Discount Revenue Payment Discount Revenue Account Indicates the account to be charged for payment discount revenues. PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts Not-invoiced Receipts Account for not-invoiced Material Receipts The Not Invoiced Receipts account indicates the account used for recording receipts for materials that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Withholding Withholding Account for Withholdings The Withholding Account indicates the account used to record withholdings. Withholding_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Product Asset Product Asset Account for Product Asset (Inventory) The Product Asset Account indicates the account used for valuing this a product in inventory. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Product Expense Account for Product Expense The Product Expense Account indicates the account used to record expenses associated with this product. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Cost Adjustment Product Cost Adjustment Account Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Clearing Inventory Clearing Product Inventory Clearing Account Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentiate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Product Revenue Account for Product Revenue (Sales Account) The Product Revenue Account indicates the account used for recording sales revenue for this product. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product COGS Product COGS Account for Cost of Goods Sold The Product COGS Account indicates the account used when recording costs associated with this product. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Purchase Price Variance Difference between Standard Cost and Purchase Price (PPV) The Purchase Price Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost and the Purchase Order Price. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Invoice Price Variance Difference between Costs and Invoice Price (IPV) The Invoice Price Variance is used reflects the difference between the current Costs and the Invoice Price. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Trade Discount Received Trade Discount Receivable Account The Trade Discount Receivables Account indicates the account for received trade discounts in vendor invoices P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Trade Discount Granted Trade Discount Granted Account The Trade Discount Granted Account indicates the account for granted trade discount in sales invoices P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
(Not Used) (Not Used) Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. W_Inventory_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Adjustment Inventory Adjustment Account for Inventory value adjustments for Actual Costing In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. W_InvActualAdjust_Acct
numeric(10)
Account
Warehouse Differences Warehouse Differences Warehouse Differences Account The Warehouse Differences Account indicates the account used recording differences identified during inventory counts. W_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Revaluation Inventory Revaluation Account for Inventory Revaluation The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. W_Revaluation_Acct
numeric(10)
Account
Project Asset Project Asset Project Asset Account The Project Asset account is the account used as the final asset account in capital projects PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress Work In Progress Account for Work in Progress The Work in Process account is the account used in capital projects until the project is completed PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
Bank Asset Bank Asset Bank Asset Account The Bank Asset Account identifies the account to be used for booking changes to the balance in this bank account B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit Bank In Transit Bank In Transit Account The Bank in Transit Account identifies the account to be used for funds which are in transit. B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Unallocated Cash Unallocated Cash Unallocated Cash Clearing Account Receipts not allocated to Invoices B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Selection Payment Selection AP Payment Selection Clearing Account null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense Bank Interest Expense Bank Interest Expense Account The Bank Interest Expense Account identifies the account to be used for recording interest expenses. B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue Bank Interest Revenue Bank Interest Revenue Account The Bank Interest Revenue Account identifies the account to be used for recording interest revenue from this Bank. B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Tax Due Tax Due Account for Tax you have to pay The Tax Due Account indicates the account used to record taxes that you are liable to pay. T_Due_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Liability Tax Liability Account for Tax declaration liability The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. T_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Tax Credit Tax Credit Account for Tax you can reclaim The Tax Credit Account indicates the account used to record taxes that can be reclaimed T_Credit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Receivables Tax Receivables Account for Tax credit after tax declaration The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. T_Receivables_Acct
numeric(10)
Account
Tax Expense Tax Expense Account for paid tax you cannot reclaim The Tax Expense Account indicates the account used to record the taxes that have been paid that cannot be reclaimed. T_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Account Charge Expense Charge Expense Account The Charge Expense Account identifies the account to use when recording charges paid to vendors. Ch_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue Account The Charge Revenue Account identifies the account to use when recording charges paid by customers. Ch_Revenue_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Gain Acct Unrealized Gain Acct Unrealized Gain Account for currency revaluation The Unrealized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have yet to be realized. UnrealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unrealized Loss Acct Unrealized Loss Acct Unrealized Loss Account for currency revaluation The Unrealized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. UnrealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Gain Acct Realized Gain Acct Realized Gain Account The Realized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have been realized. RealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Loss Acct Realized Loss Acct Realized Loss Account The Realized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. RealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Asset Cash Book Asset Cash Book Asset Account The Cash Book Asset Account identifies the account to be used for recording payments into and disbursements from this cash book. CB_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Differences Cash Book Differences Cash Book Differences Account The Cash Book Differences Account identifies the account to be used for recording any differences that affect this cash book CB_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Transfer Cash Transfer Cash Transfer Clearing Account Account for Invoices paid by cash CB_CashTransfer_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Expense Cash Book Expense Cash Book Expense Account The Cash Book Expense Account identifies the account to be used for general, non itemized expenses. CB_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Receipt Cash Book Receipt Cash Book Receipts Account The Cash Book Receipt Account identifies the account to be used for general, non itemized cash book receipts. CB_Receipt_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Add or Copy Accounts Add or Copy Accounts Add missing Accounts - or Copy&Overwrite Accounts (DANGEROUS!!) Either add missing accounts - or copy and overwrite all default accounts. If you copy and overwrite the current default values, you may have to repeat previous updates (e.g. set the bank account asset accounts, ...). If no Accounting Schema is selected all Accounting Schemas will be updated / inserted. Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.