Σύνολο Γραμμής Αναφοράς (παράθυρο ID-218)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Σύνολο Γραμμής Αναφοράς

περιγραφή: Συντηρήστε τα Σετ Γραμμής Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Βοήθεια: Το Σύνολο Γραμμής καθορίζει ποιες γραμμές να εκτυπώνονται σε μια χρηματοοικονομική αναφοράTAB: Report Line Set

περιγραφή: Maintain Financial Report Line Set


Βοήθεια null


Αρχείο:Σύνολο Γραμμής Αναφοράς - Report Line Set - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Report Line Set Report Line Set null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Copy Lines Copy Report Lines from other Line Set Copy lines at the end of this Line Set. Please note that you need to re-set the calculation operands. Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Report Line

περιγραφή: Maintain Financial Report Line


Βοήθεια null


Αρχείο:Σύνολο Γραμμής Αναφοράς - Report Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Report Line Report Line null null PA_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Parent Parent Parent of Entity The Parent indicates the value used to represent the next level in a hierarchy or report to level for a record Parent_ID
numeric(10)
Table
Summary Level Summary Level This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Line Set Report Line Set null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Printed Indicates if this document / line is printed The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Line Type Line Type null null LineType
character(1) NOT NULL
List
Calculation Calculation null null CalculationType
character(1)
List
Operand 1 Operand 1 First operand for calculation null Oper_1_ID
numeric(10)
Table
Operand 2 Operand 2 Second operand for calculation null Oper_2_ID
numeric(10)
Table
PostingType PostingType The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1)
List
Budget Budget General Ledger Budget The General Ledger Budget identifies a user defined budget. These can be used in reporting as a comparison against your actual amounts. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Type Amount Type Type of amount to report You can choose between the total and period amounts as well as the balance or just the debit/credit amounts. AmountType
character(2)
List
Amount Type Amount Type PA Amount Type for reporting The amount type to report on: Quantity, Credit Only, Debit Only, Balance (expected sign) or Balance (accounted sign). "Expected sign" adjusts the sign of the result based on the Account Type and Expected Sign of each Account Element, whereas "accounted sign" always returns DR-CR. PAAmountType
character(1)
List
Period Type Period Type PA Period Type The Period Type to report on: Period, Year, Total or Natural. Natural = Year for P & L accounts, Total for Balance Sheet accounts. PAPeriodType
character(1)
List
TAB: Report Source

περιγραφή: Maintain Segment Values of Report Line Source


Βοήθεια null


Αρχείο:Σύνολο Γραμμής Αναφοράς - Report Source - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Line Report Line null null PA_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type Type Element Type (account or user defined) The Element Type indicates if this element is the Account element or is a User Defined element. ElementType
character(2) NOT NULL
List
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. Org_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Org Include Nulls in Org Include nulls in the selection of the organization null IsIncludeNullsOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Org Trx Include Nulls in Org Trx Include nulls in the selection of the organization transaction null IsIncludeNullsOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Element Account Element Account Element Account Elements can be natural accounts or user defined values. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Account Include Nulls in Account Include nulls in the selection of the account null IsIncludeNullsElementValue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in BPartner Include Nulls in BPartner Include nulls in the selection of the business partner null IsIncludeNullsBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Product Include Nulls in Product Include nulls in the selection of the product null IsIncludeNullsProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Address Location or Address The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Include Nulls in Location Include Nulls in Location Include nulls in the selection of the location null IsIncludeNullsLocation
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Project Include Nulls in Project Include nulls in the selection of the project null IsIncludeNullsProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Sales Region Sales coverage region The Sales Region indicates a specific area of sales coverage. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Sales Region Include Nulls in Sales Region Include nulls in the selection of the sales region null IsIncludeNullsSalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Activity Include Nulls in Activity Include nulls in the selection of the activity null IsIncludeNullsActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Campaign Include Nulls in Campaign Include nulls in the selection of the campaign null IsIncludeNullsCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Element 1 User Element 1 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement1_ID
numeric(10)
ID
Include Nulls in User Element 1 Include Nulls in User Element 1 Include nulls in the selection of the user element 1 null IsIncludeNullsUserElement1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Element 2 User Element 2 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement2_ID
numeric(10)
ID
Include Nulls in User Element 2 Include Nulls in User Element 2 Include nulls in the selection of the user element 2 null IsIncludeNullsUserElement2
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.